Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza laboratoryjna i diagnostyka mikrobiologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.ALD.NI.RBIOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza laboratoryjna i diagnostyka mikrobiologiczna
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: BIOGOSPODARKA / ECTS: 6 / semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem kształcenia jest zapoznanie z metodami określania lub sprawdzania składu chemicznego i zanieczyszczenia mikrobiologicznego różnych surowców i produktów, zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej oraz ze standardami jakości przewidzianymi dla laboratoriów badawczych

Pełny opis:

Wykłady:

1 Warunki pracy w laboratoriach mikrobiologicznych. Czynniki środowiskowe warunkujące występowanie i przeżywalność drobnoustrojów. Grupy ryzyka mikrobiologicznego. Dobra technika mikrobiologiczna (DTM)

2 Pobór próbek do badań mikrobiologicznych. Metody hodowli i oznaczania liczby drobnoustrojów. Metody analizy i wymagania mikrobiologiczne dla próbek środowiskowych (gleba, woda, powietrze)

3 "Mikrobiologiczne metody badania materiału klinicznego.

Bakteriologia, mykologia i parazytologia kliniczna. Źródła zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle. Analiza sanitarno-higieniczna czystości cyklu produkcyjnego (System HACCP)"

4 Certyfikaty i kontrola jakości, powtarzalność i weryfikacja wyników

5 Standardowe i nowoczesne procedury przy oznaczaniu przynależności systematycznej drobnoustrojów wyizolowanych z materiału środowiskowego i klinicznego

6 Broń biologiczna. Bioterroryzm i agroterroryzm. Szybka diagnostyka skażeń.

7 Bezpieczeństwo pracy w laboratorium analitycznym. Zarys historii chemii analitycznej.

8 Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy. Metody rozdzielania i zagęszczania.

9 Ocena wyników analizy

10 Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wymagania PCA wobec laboratorium

11 Przegląd wybranych metod analizy ilościowej.

Ćwiczenia:

1 BHP. Podstawowe metody stosowane w analizie mikrobiologicznej. Zalecenia ogólne i pobór próbek do badań mikrobiologicznych

2 Analiza mikrobiologiczna powietrza i wód o różnym przeznaczeniu zgodnie z obowiązującymi zaleceniami

3 Odczyt i interpretacja wyników wykonanych analiz

4 Wykorzystanie metod pośrednich-ilościowych w analizie materiału środowiskowego i produktów spożywczych. Wykonanie analiz metodą seryjnych rozcieńczeń. Oznaczanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni

5 Metody mikrobiologiczne w analizie produktów spożywczych. Wykonanie analiz metodami bezpośrednimi: bakterioskopową i w komorach. Izolacja czystych kultur drobnoustrojów (bakteria, grzyby) do celów dioagnostycznych

6 Oznaczanie przynależności systematycznej bakterii, wykonanie barwień i testów zgodnie z zaleceniami kluczy diagnostycznych

7 Odczyt wyników testów i diagnostyka bakterii. Podstawy diagnostyki promieniowców. Namnażanie grzybów na podłoża diagnostyczne

8 Oznaczanie przynależności systematycznej grzybów wykonanie preparatów i testów zgodnie z zaleceniami kluczy diagnostycznych

9 Odczyt testów. Sprawdzian wiadomości

10 Zapoznanie się z regulaminem pracowni chemicznej i obowiązującymi przepisami BHP oraz organizacją i tematyką ćwiczeń

11 Wyznaczanie niepewności pomiarów analitycznych (np. niepewność wyznaczania pojemności naczyń miarowych oraz ich współmierności, niepewność wyniku mianowania roztworu)

12 Oznaczanie aktywności enzymatycznej gleby metodą kolorymetryczną

13 Oznaczanie twardości wody metodą kompleksometrycznego miareczkowania za pomocą EDTA

14 Oznaczanie zawartości magnezu i miedzi w materiale roślinnym metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 55, ECTS** 1,8

w tym:

wykłady 12 godz.

ćwiczenia i seminaria 36 godz.

konsultacje 4 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz.

e-learning 0 godz.

praca własna (4,2 ECTS**) 125 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Mahon C.R., Lehman D.C., Manuselis G., 2007. Textbook of Diagnostic Microbiology. Elsevier, St.Luis.

2. Minczewski Jerzy, Marczenko Zygmunt: Chemia analityczna. Tom 1. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, Tom 2. Chemiczne metody analizy ilosciowej

3. Gambuś Florian, Wieczorek Jerzy: Analiza instrumentalna : dla studentów kierunków rolnictwo i ochrona środowiska, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ISBN 978-83-60633-85-4, 305

Uzupełniająca

1. Normy Polskie, poradniki sanitarne, przepisy i dyrektywy UE, ustawy i rozporządzenia, aktualne publikacje z zakresu realizowanych zajęć. - np. Polska Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”

2. Szewczyk E.M.: Diagnostyka bakteriologiczna. PWN, Warszawa 2005

Przondo-Mordawska A. (tłum.),

3. Pepper I.L., Gerba C.P., 2004. Environmental Microbiology – A Laboratory Manual. Elsevier Academic Press.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student posiada ogólną wiedzę z zakresu analizy laboratoryjnej i podstawowe wiadomości z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej

- Zna podstawowe zasady postępowania z materiałem zawierającym drobnoustroje - w tym z materiałem klinicznym

- Rozumie mechanizmy przemian chemicznych oraz relacje między zjawiskami i parametrami fizycznochemicznymi w aspekcie metod analitycznych

Umiejętności:

- Potrafi wyszukać odpowiednie rozporządzenia oraz normy i w oparciu o nie dobrać metodę badawczą

- Student potrafi wykonać podstawowe analizy ilościowe i jakościowe różnych próbek oraz zinterpretować uzyskane wyniki

- Potrafi wykonać podstawowe testy celem oznaczenia przynależności systematycznej drobnoustrojów

Kompetencje społeczne:

- Potrafi organizować pracę w zespole

- Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia

- Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za jakość badań i bezpieczeństwo pracy w laboratorium

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny (test z wyboru i uzupełnienia + zadania obliczeniowe)

Ćwiczenia:

Rozwiązywanie zadań na poszczególnych ćwiczeniach lub symulacje komputerowe na bieżąco oceniane przez prowadzących pod względem poprawności ich rozwiązania oraz organizacji pracy w zespole. Sprawdzian wiedzy teoretycznej.

Udział ćwiczeń i wykładów w końcowej ocenie:

50% wykłady i 50% ćwiczenia

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Maria Chmiel
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Maria Chmiel
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.