Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia produkcji zwierzęcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.TPZ.SL.RZAXY.H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia produkcji zwierzęcej
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy: Zarządzanie, 4 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi zasadami chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. Omówione zostaną podstawowe typy użytkowe poszczególnych gatunków zwierząt, rasy oraz kierunki ich użytkowania. Studenci zostaną zapoznani z organizacją chowu i hodowli zwierząt, podstawowymi technologiami stosowanymi w produkcji zwierzęcej, systemami utrzymania i żywienia zwierząt oraz standardami związanymi z ich dobrostanem.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1.Znaczenie gospodarcze trzody chlewnej. Pochodzenie i udomowienie. Pogłowie i wskaźniki produkcyjne. Rasy krajowe i zagraniczne świń - 2h

2.Pomieszczenia dla świń, funkcjonalne rozwiązania. Stosowane systemy utrzymania. Wpływ czynników środowiskowych na efekty produkcyjne - 2h

3.Organizacja hodowli i chowu świń w Polsce. Metody i kryteria selekcji. Sposoby wyceny wartości tucznej, rzeźnej i rozpłodowej trzody chlewnej - 2h

4.Znaczenie gospodarcze produkcji drobiarskiej, kierunki użytkowania, typy użytkowe, gatunki i rasy drobiu - 2h

5.Cechy biologiczne drobiu i produktów drobiarskich, systemy produkcji mięsa, jaj i pierza, chów bateryjny i połogowy - 2h

6.Zasady żywienia drobiu. Reprodukcja ptaków domowych, technologia sztucznego wylęgu piskląt - 2h

7.Znaczenie gospodarcze chowu i hodowli małych przeżuwaczy, wypas wielkoobszarowy - 2h

8.Proces produkcji mięsa jagnięcego w aspekcie jakości i wymagań konsumenta - 2h

9.Znaczenie gospodarcze chowu bydła, typy użytkowe - 2h

10.Dobór ras mlecznych, praca hodowlana - 2h

11.Dobór ras bydła mięsnego do produkcji wołowiny - 2h

12.Technologie produkcji mleka - 2h

13.Technologie produkcji mięsa wołowego - 2h

14.Standardy żywienia krów mlecznych oraz bydła opasowego - 2h

15.Znaczenie gospodarcze hodowli koni w Polsce i na świecie, charakterystyka typów użytkowych i ras koni hodowanych w Polsce - 2h

Tematyka ćwiczeń

1.Podstawowe pojęcia, nazewnictwo, grupy produkcyjne i wiekowe trzody chlewnej, pielęgnacja różnych grup produkcyjnych trzody chlewnej - 2h

2.Technologia przemysłowej produkcji jaj i kurcząt brojlerów – projekt - 2h

3.Technologie produkcji jagniąt rzeźnych rejonu gór i pogórza -2h

4.Wskaźniki użytkowości mlecznej krów – ocena laktacji - 2h

5.Wskaźniki użytkowości mięsnej bydła 2h

6.Określanie zapotrzebowania pokarmowego, układanie dawek - 2h

7.Systemy doju - 2h

8.Higiena pozyskiwania mleka - 1h

Literatura:

Szulc i wsp. Chów i hodowla zwierząt. Wyd. AR Wrocław., Nr ISBN 83-89189-77-1, 2005

Świerczewska E., Stępińska M., Niemiec J. Chów kur, SGGW, Warszawa 19952.

Technologia Produkcji Drobiarskiej. Praca zbiorowa pod red. Potemkowskiej E. PWR i L, Warszawa 1983

Zwoliński J. Hodowla koni, PWR i L Warszawa, 1976.

Chachuła J., Chrzanowski S., Olesiak S. Chów, hodowla i użytkowanie koni, Wyd. SGGW Warszawa, 1984.

Niżnikowski R. Hodowla owiec, PWR i L Warszawa, 1994.

Grudniewska B. red.: Hodowla i użytkowanie świń, Wyd. ART. Olsztyn, 1998.

English P., Smith W., Maclean A. Zwiększanie produkcyjności loch, PWRL, 1988.

Kondracki S. Chów świń, PWR i L, Warszawa 1998.

Reklewski Z. Chów i hodowla bydła, Fundacja Rozwój SGGW Warszawa, 1993.

Węglarz A., Ormian M. Hodowla bydła, Wyd. AR Kraków, 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza – Student wie jakie jest znaczenie gospodarcze bydła, świń, owiec, koni i drobiu. Opisuje rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich. Zna metody ich chowu i hodowli oraz w zakresie podstawowym aktualne technologie stosowane w produkcji zwierzęcej.

Umiejętności – Student umie opisać podstawowe rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich, metody ich chowu i hodowli oraz technologie stosowane w produkcji zwierzęcej. Potrafi wykonać projekt przemysłowej technologii produkcji jaj i kurcząt brojlerów, ocenić laktację na podstawie wskaźników użytkowości mlecznej krów, określić zapotrzebowanie pokarmowe, ocenić wartość rzeźną bydła oraz dobrać optymalne systemy utrzymania do określonych technologii produkcji.

Kompetencje społeczne - Student ma świadomość znaczenia produkcji zwierzęcej dla człowieka i środowiska, dostrzega potrzebę doskonalenia swojej wiedzy z zakresu nowych technologii stosowanych w produkcji zwierzęcej. Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności związanej z użytkowaniem zwierząt i produkcją żywności.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie treści kształcenia objętych wykładami - test

Zaliczenie treści kształcenia objętych ćwiczeniami – test oraz wykonanie i zaliczenie zadań cwiczeniowych.

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 30 godz.

- ćwiczenia – 15 godz.

- zaliczenie ćwiczeń, egzamin końcowy – 3 godz.

- konsultacje – 3 godz.

Razem: 51 godz. : 25 = 2,04 (czyli 2 pkt ECTS)

- przygotowanie do ćwiczeń (przegląd literatury, zapoznanie się z

metodyką obliczeń) - 10 godz.

- zebranie materiałów i wykonanie projektu / zadań domowych – 10 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 15godz.

Razem godz. praktyczne: 35 godz. : 25 = 1,4 (czyli 1 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 3 pkt ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)