Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia produkcji roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.TPR.SL.RZAXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia produkcji roślinnej
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Zarządzanie, 4 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : ZARZĄDZANIE / ECTS: / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: specjalnościowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: botanika, podstawy chemii rolnej i gleboznawstwa

Zapoznanie studentów z fazami rozwojowymi, budową morfologiczną i anatomiczną oraz wpływem poszczególnych elementów agrotechniki na plonowanie i jakość plonu najważniejszych gatunków roślin rolniczych.W ramach ćwiczeń studenci wykonują projekty kart technologicznych dla wybranych gatunków roślin. Z uwagi na syntetyczny charakter zawiera w sobie elementy wielu pokrewnych dyscyplin naukowych, takich jak: taksonomia, botanika, chemia rolna, czy fizjologia. Program kursu uwzględnia gospodarcze znaczenie wybranych gatunków jako źródła paszy dla zwierząt oraz ich wykorzystanie pozarolnicze. Słuchacze kursu zdobywają nie tylko teoretyczną wiedzę o wybranych gatunkach, ale także zapoznają się z materiałem siewnym, kwiatostanami oraz stanem bezkwiatowym.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Uprawa prosa, gryki - najważniejsze zabiegi agrotechniczne.

2.Rośliny oleiste: znaczenie gospodarcze, stanowisko w zmianowaniu, czynniki decydujące o jakości surowca dla przemysłu olejarskiego. Agrotechnika rzepaku ozimego.

3.Pozostałe rośliny oleiste (gorczyca biała, sarepska, słonecznik).

4.Rośliny włókniste: pochodzenie i znaczenie gospodarcze, wymagania klimatyczno - glebowe. Agrotechnika lnu włóknistego i oleistego.

5.Rośliny motylkowate grubonasienne: znaczenie gospodarcze, wymagania klimatyczno - glebowe, charakterystyka odmian, stanowisko w zmianowaniu, uprawa bobiku.

6.Agrotechnika grochu siewnego, peluszki, wyk na nasiona i zielonkę.

7.Uprawa łubinów i soi: wymagania klimatyczno - glebowe, charakterystyka odmian, przygotowanie do zbioru, zbiór nasion.

8.Rośliny motylkowate drobnonasienne - znaczenie w zmianowaniu, wymagania klimatyczno - glebowe, sposoby siewu i użytkowania. Uprawa koniczyny czerwonej.

9.Uprawa i użytkowanie lucerny siewnej i mieszańcowej.

10.Dobór gatunków i odmian do uprawy w międzyplonach.

11.Powierzchnia, rozmieszczenie i struktura trwałych użytków zielonych w Polsce.

12. Fizjologia plonowania roślinności łąkowo - pastwiskowej i ich rola w żywieniu zwierząt oraz w środowisku przyrodniczym.

13.Ekonomika kosztów produkcji pasz na użytkach zielonych. Potrzeby pokarmowe użytków zielonych.

15.Przyczyny degradacji zbiorowisk trawiastych i ich przyczyny- metody regeneracji. Ekonomika kosztów produkcji pasz na użytkach zielonych.

Ćwiczenia:

1.Projekt technologii uprawy zbóż.

2.Rośliny oleiste, fazy rozwojowe, budowa morfologiczna i anatomiczna oraz skład chemiczny nasion rzepaku, rozpoznawanie nasion roślin oleistych.

3.Projekt technologii uprawy rzepaku ozimego.

4.Rośliny motylkowate, drobno- i grubonasienne, fazy rozwojowe budowa morfologiczna i anatomiczna oraz skład chemiczny nasion, rozpoznawanie nasion roślin strączkowych.

5.Projekt technologii uprawy bobiku i grochu.

6. Systematyka botaniczna i fitosocjologiczna oraz morfologia traw. Podział traw ze względu na wysokość i sposób krzewienia.

7. Oznaczenie: życicy trwałej, życicy wielokwiatowej, rajgrasu francuskiego na podstawie nasion, kwiatostanów, stanu bezkwiatowego wraz z opisem wymagań, zastosowania, wartości użytkowej.

8. Oznaczenie: wiechliny łąkowej, kupkówki pospolitej, kostrzewy łąkowej na podstawie nasion, kwiatostanów, stanu bezkwiatowego wraz z opisem wymagań, zastosowania, wartości użytkowej.

9. Oznaczenie: tymotki łąkowej, wyczyńca łąkowego, mietlicy białawej na podstawie nasion, kwiatostanów, stanu bezkwiatowego wraz z opisem wymagań, zastosowania, wartości użytkowej.

10. Oznaczenie: kostrzewy czerwonej, życicy mieszańcowej, kostrzycy Brauna na podstawie nasion, kwiatostanów, stanu bezkwiatowego wraz z opisem wymagań, zastosowania, wartości użytkowej.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 50 godz.

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 30 godz.

konsultacje 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 40 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Szczegółowa uprawa roślin. wyd 2, 2003, WAR Wrocław, praca zbiorowa, red. Z. Jasińska i A. Kotecki.

2. Ćwiczenia ze szczegółowej uprawy roślin rolniczych. Rośliny zbożowe Wyd. II, 2009, Wyd. UP w Poznaniu, A. Kruczek

3. Szczegółowa uprawa roślin. Morfologia i biologia roślin uprawnych. Wyd. 4, 1982. E. Ziółek Z. Grzywnowicz-Gazda, M. Lipińska, W. Ziółek.

Uzupełniająca:

1. Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych. Wyd. Wieś Jutra 2005, praca zbiorowa pod red. J. Chotkowskiego.

2. Pszenice - zwyczajna, orkisz, twarda. Uprawa i zastosowanie. Wyd. PWRiL 2012, pod red. W. Budzyńskiego.

3. Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie. Wyd. PWRiL 2010, pod red. W. Budzyńskiego i T. Zająca.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- posiada wiedzę o przebiegu wzrostu i rozwoju roślin oleistych i motylkowatych,

- zna skład chemiczny organów użytecznych i ich wartość użytkową,

- zna kształtowanie się nakładów produkcji różnych pasz.

- zna zasady doboru gatunków traw do mieszanek o różnym przeznaczeniu, sposoby nawożenia i użytkowania oraz metody produkcji pasz.

Umiejętności:

- student rozpoznaje gatunki roślin oleistych i motylkowatych oraz ich nasiona,

- potrafi sporządzić projekt kompleksowej technologii uprawy roślin zbożowych, oleistych i strączkowych

Kompetencje społeczne:

- student organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania określonego zadania,

- dostrzega potrzebę ustawicznego poszerzania wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii produkcji roślinnej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny - test i zadania obliczeniowe lub pytania problemowe

Kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 65-75%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 75-85%), ponad dobrej (4,5 - średnio 85-95%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >95%).

Ćwiczenia:

Indywidualne rozpoznawanie nasion i roślin rolniczych, ocena kart agrotechnicznych uprawy roślin, sprawdzian wiadomości.

Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią ocen z poszczególnych zagadnień.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk, Wojciech Szewczyk
Prowadzący grup: Barbara Białczyk, Beata Grygierzec, Piotr Kacorzyk, Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk, Andrzej Oleksy
Prowadzący grup: Barbara Białczyk, Piotr Kacorzyk, Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik, Andrzej Oleksy, Robert Witkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Oleksy
Prowadzący grup: Barbara Białczyk, Piotr Kacorzyk, Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik, Andrzej Oleksy, Robert Witkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)