Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia produkcji roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.TPR.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia produkcji roślinnej
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Zarządzanie, 4 sem, niestacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : ZARZĄDZANIE / ECTS: 2 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NL

status: specjalnościowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: botanika, podstawy chemii rolnej i gleboznawstw

Przedstawienie roli odmiany i materiału siewnego w produkcji roślinnej. Zapoznanie z drogą od hodowcy do odmiany, doświadczalnictwem porejestrowym, warunkami produkcji nasiennej i jej kontroli oraz przygotowaniem materiału siewnego do obrotu z uwzględnieniem obowiązkowej dokumentacji.

Poznanie składu i produkcyjności zbiorowisk łąkowo - pastwiskowych, ich funkcje gospodarcze i przyrodnicze oraz zasady użytkowania i nawożenia.

Zapoznanie studentów z fazami rozwojowymi, budową morfologiczną i anatomiczną oraz wpływem poszczególnych elementów agrotechniki na plonowanie i jakość plonu najważniejszych gatunków roślin rolniczych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do Ustawodawstwa Nasiennego. Rola odmiany w produkcji roślinnej. Cele i zadania hodowli roślin. Hodowla twórcza i zachowawcza - materiał wyjściowy do hodowli, podstawowe zabiegi stosowane w hodowli roślin (krzyżowanie i selekcja).

2. Rozwinięcie definicji odmiany rolniczej, rejestracja odmian. Prawo hodowcy do odmiany. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe. Funkcjonowanie firm nasiennych, organizacja produkcji nasiennej. Warunki produkcji nasiennej i jej kontrola wg polskiej normy i systemu OECD.

3. Obrót materiałem siewnym - przygotowanie do obrotu (uszlachetnianie), dokumentacja. Zadania przedsiębiorców nasiennych i Inspekcji Nasiennej w kontroli obrotu materiałem siewnym.

4. Działania marketingowe firm nasiennych, współpraca międzynarodowa w zakresie nasiennictwa

Powierzchnia, rozmieszczenie i struktura trwałych użytków zielonych w Polsce.

5. Fizjologia plonowania roślinności łąkowo - pastwiskowej i ich rola w żywieniu zwierząt oraz w środowisku przyrodniczym.

6. Ekonomika kosztów produkcji pasz na użytkach zielonych.

7. Potrzeby pokarmowe użytków zielonych.

8. Przyczyny degradacji zbiorowisk trawiastych i ich przyczyny- metody regeneracji. Ekonomika kosztów produkcji pasz na użytkach zielonych.

Ćwiczenia

1.Ziemniak: budowa morfolog i anatomiczna bulwy ziemniaka, wpływ zabiegu podkiełkowania i pobudzania na plon. Fazy rozwojowe, zmienne i stałe cechy odmianowe, charakterystyka grup wczesności i kierunku użytkowania ziemniaka. Topinambur: budowa morfologiczna rośliny.

2.Burak cukrowy i pastewny: budowa morfologiczna i anatomiczna korzenia spichrzowego, skład chemiczny,wartość przemysłowa i pastewna.Pozostałe okopowe: brukiew, rzepa, marchew pastewna, cykoria.

3.Rośliny oleiste: Rzepak, rzepik: różnice w budowie morfologicznej roślin. Projekt tech. uprawy rzepaku ozimego. Pozostałe oleiste i włókniste: znaczenie i charakterystyka botaniczna gatunków.

4.Rośliny strączkowe, rozpoznawanie nasion, skład chemiczny nasion wartość pastewna, budowa morf roślin, charakterystyka odmian.

5.Rośliny motylkowate drobnonasienne: koniczyny i lucerny: budowa morfologiczna organów wegetatywnych i generatywnych, charakterystyka odmian.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 30 godz.

w tym:

wykłady 8 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 5 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 30 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Szczegółowa uprawa roślin. wyd 2, 2003, WAR Wrocław, praca zbiorowa, red. Z. Jasińska i A. Kotecki.

2. Ćwiczenia ze szczegółowej uprawy roślin rolniczych. Rośliny zbożowe Wyd. II, 2009, Wyd. UP w Poznaniu, A. Kruczek

3. Szczegółowa uprawa roślin. Morfologia i biologia roślin uprawnych. Wyd. 4, 1982. E. Ziółek Z. Grzywnowicz-Gazda, M. Lipińska, W. Ziółek.

Uzupełniająca:

1. Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych. Wyd. Wieś Jutra 2005, praca zbiorowa pod red. J. Chotkowskiego.

2. Pszenice - zwyczajna, orkisz, twarda. Uprawa i zastosowanie. Wyd. PWRiL 2012, pod red. W. Budzyńskiego.

3. Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie. Wyd. PWRiL 2010, pod red. W. Budzyńskiego i T. Zająca.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- posiada wiedzę na temat organizacji, funkcjonowania i kontroli produkcji nasiennej i materiału siewnego,

- wykazuje znajomość uregulowań prawnych w nasiennictwie

- zna ważniejsze zbiorowiska trawiaste, zasady ich użytkowania, potrzeby pokarmowe oraz sposoby wykorzystania jako źródła paszy

- zna budowę anatomiczną i morfologiczną roślin rolniczych

- zna cechy charakterystyczne gatunków umożliwiające ich rozpoznanie w różnych fazach rozwojowych oraz ich nasiona

- zna skład chemiczny organów użytecznych roślin rolniczych oraz ich

wartość użytkową

- posiada wiedzę o przebiegu wzrostu i rozwoju roślin rolniczych (fazy rozwojowe)

- potrafi ocenić wpływ czynników agrotechnicznych na wzrost rozwój i plonowanie roślin rolniczych

Umiejętności:

- student rozpoznaje gatunki roślin oraz ich nasiona

- potrafi ocenić wpływ czynników agrotechnicznych na wzrost i plonowanie roślin rolniczych

Kompetencje społeczne:

- dostrzega potrzebę ustawicznego poszerzania wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii produkcji roślinnej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny - test i zadania obliczeniowe lub pytania problemowe

Kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 65-75%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 75-85%), ponad dobrej (4,5 - średnio 85-95%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >95%).

Ćwiczenia:

Indywidualne rozpoznawanie nasion i roślin rolniczych, ocena kart agrotechnicznych uprawy roślin, sprawdzian wiadomości.

Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią ocen z poszczególnych zagadnień.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Piotr Kacorzyk, Anna Lorenc-Kozik, Tomasz Wójtowicz, Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Piotr Kacorzyk, Anna Lorenc-Kozik, Tomasz Wójtowicz, Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.