Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia produkcji zwierzęcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.TPL.NL.RZAXX.H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia produkcji zwierzęcej
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy: Zarządzanie, 4 sem, niestacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi zasadami chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. Omówione zostaną podstawowe typy użytkowe poszczególnych gatunków zwierząt, rasy oraz kierunki ich użytkowania. Studenci zostaną zapoznani z podstawowymi technologiami stosowanymi w produkcji zwierzęcej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Znaczenie gospodarcze trzody chlewnej. Rasy krajowe i zagraniczne świń - 1h

2. Systemy utrzymania świń, wpływ czynników środowiskowych na efekty produkcyjne - 1h

3. Metody i kryteria selekcji, wycena wartości tucznej, rzeźnej i rozpłodowej trzody chlewnej - 1h

4. Znaczenie gospodarcze produkcji drobiarskiej, kierunki użytkowania, typy użytkowe, gatunki i rasy drobiu - 1h

5. Cechy biologiczne drobiu i produktów drobiarskich, systemy produkcji mięsa, jaj i pierza- 1h

6. Reprodukcja ptaków domowych, technologia sztucznego wylęgu piskląt - 1h

7. Znaczenie gospodarcze chowu i hodowli małych przeżuwaczy, wypas wielkoobszarowy - 2h

8. Proces produkcji mięsa jagnięcego w aspekcie jakości i wymagań konsumenta - 1h

9. Znaczenie gospodarcze chowu bydła, typy użytkowe - 2h

10. Dobór ras mlecznych, praca hodowlana - 2h

11. Dobór ras bydła mięsnego do produkcji wołowiny - 2h

Tematyka ćwiczeń

1. Wskaźniki użytkowości mlecznej krów, ocena laktacji - 2h

2. Wskaźniki użytkowości mięsnej bydła - 2h

3. Higiena pozyskiwania mleka - 1h

Literatura:

Szulc i wsp. Chów i hodowla zwierząt. Wyd. AR Wrocław., Nr ISBN 83-89189-77-1, 2005

Świerczewska E., Stępińska M., Niemiec J. Chów kur, SGGW, Warszawa 19952.

Technologia Produkcji Drobiarskiej. Praca zbiorowa pod red. Potemkowskiej E. PWR i L, Warszawa 1983

Zwoliński J. Hodowla koni, PWR i L Warszawa, 1976.

Chachuła J., Chrzanowski S., Olesiak S. Chów, hodowla i użytkowanie koni, Wyd. SGGW Warszawa, 1984.

Niżnikowski R. Hodowla owiec, PWR i L Warszawa, 1994.

Grudniewska B. red.: Hodowla i użytkowanie świń, Wyd. ART. Olsztyn, 1998.

English P., Smith W., Maclean A. Zwiększanie produkcyjności loch, PWRL, 1988.

Kondracki S. Chów świń, PWR i L, Warszawa 1998.

Reklewski Z. Chów i hodowla bydła, Fundacja Rozwój SGGW Warszawa, 1993.

Węglarz A., Ormian M. Hodowla bydła, Wyd. AR Kraków, 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza – Student wie jakie jest znaczenie gospodarcze bydła, świń, owiec, koni i drobiu. Opisuje rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich. Zna metody ich chowu i hodowli oraz w zakresie podstawowym aktualne technologie stosowane w produkcji zwierzęcej.

Umiejętności – Student umie opisać podstawowe rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich, metody ich chowu i hodowli oraz technologie stosowane w produkcji zwierzęcej. Potrafi ocenić laktację na podstawie wskaźników użytkowości mlecznej krów, ocenić wartość rzeźną bydła

Kompetencje społeczne - Student ma świadomość znaczenia produkcji zwierzęcej dla człowieka i środowiska, dostrzega potrzebę doskonalenia swojej wiedzy z zakresu nowych technologii stosowanych w produkcji zwierzęcej. Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności związanej z użytkowaniem zwierząt i produkcją żywności.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie treści kształcenia objętych wykładami - test

Zaliczenie treści kształcenia objętych ćwiczeniami – test oraz wykonanie i zaliczenie zadań ćwiczeniowych.

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 15 godz.

- ćwiczenia – 5 godz.

- zaliczenie ćwiczeń, egzamin końcowy – 2 godz.

- konsultacje – 3 godz.

Razem: 25 godz. : 25 = 1 (czyli 1 pkt ECTS)

- przygotowanie do ćwiczeń (przegląd literatury, zapoznanie się z

metodyką obliczeń) - 5 godz.

- zebranie materiałów i wykonanie projektu / zadań domowych – 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

Razem godz. praktyczne: 5 godz. : 25 = 2 (czyli 2 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 3 pkt ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)