Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.PRZ.SL.REKXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ekonomia, 4 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA / ECTS 5 /SEMESTR: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NL

status: przedmiot podstawowy

Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie i kształtowanie umiejętności zawodowych z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w trakcie studiów.

Praktyka zawodowa jest realizowana w wybranych przez Studenta podmiotach. Aktywne uczestnictwo w ważnych działaniach realizowanych w miejscu praktyki powinno zagwarantować Studentowi istotne powiększenie szans na rynku pracy.

Pełny opis:

Praktyka realizowana jest w wybranych przez Studenta podmiotach (agencjach rządowych, administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach prywatnych, spółdzielczych i państwowych, gospodarstwach rolnych, ośrodkach doradztwa rolniczego, instytucjach szkoleniowych. Podstawą prawną praktyki jest umowa pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, a podmiotem przyjmującym Studenta na praktykę. Praktyka zawodowa trwa co najmniej 3 tygodnie (15 dni roboczych, 120 godzin).

Plan praktyki

1. Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami BHP i przeciw pożarowymi

2. Zapoznanie się z instytucją, przedsiębiorstwem lub gospodarstwem

3. Zapoznanie się z prawnymi podstawami działalności

4. Zapoznanie się z zakresem działalności

5. Poznanie struktury organizacyjnej

6. Zapoznanie się z zasadami zarządzania i organizacją pracy

7. Poznanie procesów technologicznych

8. Poznanie struktur i działań marketingowych

9. Poznanie działalności w obszarze rachunkowości i finansów

10. Praca na poszczególnych stanowiskach: produkcyjnych, administracyjnych, finansowo-księgowych, w dziale handlowym, w dziale marketingu, w dziale kadr, itd.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 5 ECTS** 0,2

w tym:

wykłady (podać liczbę godzin) 0 godz.

ćwiczenia i seminaria (podać liczbę godzin) 0 godz.

konsultacje (spotkanie informacyjne, przygotowanie planu praktyki) (podać liczbę godzin) 4 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże (podać liczbę godzin) 120 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu (podać liczbę godzin) 1 godz.

praca własna (4,8 ECTS**) 120 godz.

Literatura:

Podstawowa:

Borowiak J. 2016. Co robić by zawsze mieć pracę i więcej zarabiać. Poradnik dla uczniów, studentów, pracowników i bezrobotnych. Wyd. Rozpisani.pl, Warszawa

Zieliński M. 2012. Rynek pracy w teoriach ekonomicznych. CeDeWu, Warszawa

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu Student:

Wiedza:

- rozumie zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa działającego w określonych warunkach gospodarczych,

- zna specyfikę środowiska zawodowego,

- posiada wiedzę na temat struktury organizacyjnej podmiotu i podziału kompetencji zawodowych,

Umiejętności:

- nabywa umiejętności zawodowych związanych z miejscem odbywania praktyki,

- posiada zdolność organizacyjną pracy własnej i pracy zespołowej,

- ponosi odpowiedzialność za powierzone zadania,

- posiada umiejętność efektywnego zarządzania czasem.

Kompetencje społeczne:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, organizować pracę w małym zespole w celu wykonania powierzonego zadania

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K)

przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student

uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 -

średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- przedstawienia prawidłowo wypełnionego „Dzienniczka praktyk” (3 karty tygodniowe) dokumentującego realizację treści programowych praktyki wraz z opinią praktykodawcy,

- sprawozdania końcowego w formie pisemnej,

- odpowiedzi ustnej (3 pytania).

Ocena końcowa: średnia z odpowiedzi na trzy pytania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Szafrańska
Prowadzący grup: Monika Szafrańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Szafrańska
Prowadzący grup: Monika Szafrańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Szafrańska
Prowadzący grup: Monika Szafrańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Luty
Prowadzący grup: Monika Szafrańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.