Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy produkcji roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.PPR.SL.REKXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy produkcji roślinnej
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Ekonomia, 4 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIóW: EKONOMIA/ECTS: 3/SEMESTR 4

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI/FORMA I POZIOM; SL

Celem przedmiotu jest poznanie zagadnień związanych z przyrodniczymi warunkami produkcji rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem czynników warunkujących efekty produkcyjne rolnictwa.

W czasie zajęć zostaną omówione podstawowe pojęcia związane z terminologią produkcji polowej oraz zagadnienia dotyczące funkcji trwałych użytków zielonych, wielkości i struktury plonu na trwałych użytkach zielonych oraz cechy ekosystemu trawiastego i wynikająca z nich przyjazność gospodarki dla środowiska przyrodniczego.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Podstawowe pojęcia z terminologii produkcji roślinnej oraz jej specyfiki.

2-3.Zmianowanie,płodozmian, dobór gatunków roślin do gleb

4-5. Umiejętność konstruowania płodozmianów i ich rodzaje

6.Zespoły uprawek w całokształcie uprawy roli i roślin

7-9. Dobór roślin do odpowiednich warunków glebowych i ich uprawa

10. Znaczenie i uprawa roślin w międzyplonach

11.Powierzchnia i struktura rozmieszczenia trwałych użytków zielonych oraz ich funkcje

12.Wielkość i struktura plonu biologicznego na trwałych użytkach zielonych

13.Cechy ekosystemu trawiastego

14.Dynamika wzrostu i rozwoju roślinności łąkowo- pastwiskowej

15.Wpływ ważniejszych zabiegów pratotechnicznych na produkcyjność łąk i pastwisk

Ćwiczenia:

-Projekt uprawy roli, nawożenia i programu ochrony roślin z uwzględnieniem warunków siedliskowych (praca studentów w 2-3 osobowych zespołach).

- projektowanie urządzenia pastwiska i zagospodarowania użytków zielonych na terenach zdegradowanych

-obliczanie składu mieszanek traw ustalanych dla różnego typu użytkowania

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 55 / ECTS: 4

w tym:

wykłady: 25 godz.

ćwiczenia i seminaria: 20 godz.

konsultacje: 5 godz.

udział w badaniach: 0 godz.

udział w egzaminach i zaliczeniu: 5 godz.

praca własna: 45

Literatura:

1. Ogólna Uprawa Roli i Roślin.Wyd. Naukowe PWN, pod redakcją W.Roszaka, Warszawa 1997.

2.Szczegółowa uprawa roślin. wyd.2, 2003, WAR Wrocław, praca zbiorowa red. Z.Jasińskai A. Kotecki.

3. Łąkarstwo. Wyd. Kurpisz,Poznań 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada podstawową wiedzę z zakresu znajomości podstwa rolnictwa oraz uprawy roślin i warunków gospodarowania na użytkach zielonych.

- zna podstawowe pojęcia, zasady oraz funkcje dotyczące produkcji roślinnej i znajomości ekosystemu trawiastego

Umiejętności:

- projektuje uprawę roli, oblicza nawożenię i dostosowuje program ochrony roslin z zastosowaniem pestycydów.

-projektuje urządzenie pastwiska oraz projektuje zagospodarowanie użytków zielonych na terenach zdegradowanych

-oblicza skład mieszanek trawiastych dla różnego typu uzytkowania

Kompetencje społeczne:

-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

-potrafi współdziałać i pracować w zespole w celu wykonania powierzonego zadania.

-dobiera gatunki i odmiany roslin do warunków gospodarowania

- rozpoznaje podstawowe typy gleb i nawozów

- rozpoznaje postwawowe gatunki traw i potrafi określić skład mieszanek trawiastych dla różnych sposobów uzytkowania

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin ustny

Ćwiczenia (ocena formująca):

1. Sprawdzian umiejętności wykonania projektu

2. Ocena wypowiedzi ustnej studenta z omawianych zagadnień.

Ocena końcowa: średnia ocen formujących

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kacorzyk, Barbara Ścigalska
Prowadzący grup: Piotr Kacorzyk, Joanna Puła, Wojciech Szewczyk, Barbara Ścigalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kacorzyk, Joanna Puła, Adam Radkowski, Barbara Ścigalska
Prowadzący grup: Dorota Gala-Czekaj, Beata Grygierzec, Piotr Kacorzyk, Teofil Łabza, Joanna Puła, Adam Radkowski, Barbara Ścigalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kacorzyk, Joanna Puła, Adam Radkowski, Barbara Ścigalska
Prowadzący grup: Dorota Gala-Czekaj, Beata Grygierzec, Piotr Kacorzyk, Joanna Puła, Adam Radkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)