Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne i gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.PCG.NI.RROAX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne i gospodarcze
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy: Rolnictwo, 4 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECTS: 2 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów kierunku Rolnictwo z podstawowymi problemami prawa cywilnego oraz publicznego i prywatnego prawa gospodarczego, a także stosowania norm tych dziedzin prawa w życiu codziennym, w szczególności w działalności gospodarczej i pozarolniczej działalności gospodarczej.

Cel przedmiotu: Wytworzenie umiejętności rozpoznania tematyki objętej uregulowaniami prawa oraz odszukania odpowiedniej normy prawnej.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Prawo - wprowadzenie (systemy prawa, dziedziny prawa)

2. Język prawny a język prawniczy

3. Prawo prywatne - podmioty prawa (osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy, konsumenci, itd.), zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

4. Prawo prywatne - stosunek prawny: czynności prawne / oświadczenia woli (treść i forma czynności prawnych), wady oświadczenia woli

5. Prawom cywilne: Prawo rzeczowe

6. Prawo cywilne: Prawo spadkowe

7. Spółka cywilna, spółki osobowe prawa handlowego, spółki kapitałowe prawa handlowego

8. Prawo upadłościowe i upadłość konsumencka, prawo restrukturyzacyjne

Ćwiczenia:

1. Prawo cywilne: Prawo zobowiązań

2. Zadanie praktyczne - sporządzanie umów

3. Postępowanie cywilne: proces i postępowanie nieprocesowe

4. Zadanie praktyczne - sporządzanie pozwów i odpowiedzi na pozwy

5. Działalność gospodarcza (rejestracja przedsiębiorców, prowadzenie działalności= obowiązki przedsiębiorcy, zakończenie działalności gospodarczej

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 28 godz. = 1,12 ECTS

w tym:

- wykłady – 15 godz.

- ćwiczenia i seminaria - 10 godz.

- konsultacje – 1 godz.

- udział w badaniach - 0 godz.

- obowiązkowe praktyki i staże - 0 godz.

- udział w egzaminie i zaliczeniu – 2 godz.

- praca własna – 22 godz. = 0,88 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Prawo cywilne w pigułce, 2. wyd., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014

2. Prawo gospodarcze publiczne w pigułce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013

3. Prawo handlowe w pigułce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013

4. Siuda, Wojciech, Elementy prawa dla ekonomistów, wyd. 22, Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań 2013

Uzupełniająca:

1. Kodeks cywilny

2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

3. Kodeks postępowania cywilnego

4. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

5. Prawo przedsiębiorców

6. Ustawa o CEIDG

7. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

8. Kodeks spółek handlowych

9. Prawo upadłościowe

10. Prawo restrukturyzacyjne

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna podstawowe wybrane pojęcia i instytucje prawa prywatnego i gospodarczego

- zna podstawowe narzędzia potrzebne do aktywnego i bezpiecznego udziału w obrocie gospodarczym

Umiejętności:

- jest w stanie stwierdzić, że ma do czynienia z sytuacją objętą regulacjami prawa

- jest w stanie wyszukać aktualne regulacje dotyczące tej sytuacji

- jest w stanie wybrać adekwatną do sytuacji normę prawną i dostosować swe postępowanie do jej treści

- jest w stanie samodzielnie ocenić projekt umowy lub sporządzić projekt takiej umowy

- jest w stanie samodzielnie ocenić projekt pozwu lub odpowiedzi na pozew lub sporządzić projekt takiego pisma procesowego

Kompetencje społeczne:

- świadomość nasycenia życia społeczno-ekonomicznego problematyką prawną

- wytworzenie nawyku poznawania treści prawa

- odpowiednia ostrożność, staranność i uczciwość w działalności gospodarczej

- umiejętność zorganizowania przedsięwzięcia gospodarczego w sensie wyboru właściwej jego formy prawnej i wiedzy o towarzyszących temu formalnościach

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny/ustny samodzielnie/w grupach dwuosobowych polegający na rozwiązywaniu kazusów.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla oceny dobrej (4,0 - średnio 71-80%), oceny ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i oceny bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Forma zaliczenia części ćwiczeniowej: obecność na zajęciach + praca własna studenta, której forma uzgadniana jest z uczestnikami kursu na początku semestru.

Ocena końcowa = 1.0 x ocena z egzaminu (wykłady) + wykonanie zadań na zaliczenie ćwiczeń

UWAGA: Prowadzący zajęcia na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu i w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne formułuje ocenę posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Pijanowska
Prowadzący grup: Justyna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Pijanowska
Prowadzący grup: Justyna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Pijanowska
Prowadzący grup: Justyna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.