Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogólna uprawa roli i roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.OUR.SI.RROXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ogólna uprawa roli i roślin
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Rolnictwo, 4 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO, / ECTS: 4 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Celem przedmiotu (semestr IV) jest przedstawienie wiedzy dotyczącej siedliska roślin uprawy polowej, biologii chwastów, metod regulacji zachwaszczenia, konstrukcji zmianowań.

Podczas zajęć omówione zostaną zagadnienia związane z cechami produkcji polowej roślin, zasadami konstrukcji zmianowań roślin, regulacji zachwaszczenia, w tym stosowania herbicydów.

Pełny opis:

Wykłady (IV semestr):

1-2.Siedlisko roślin uprawnych: czynniki klimatyczne, topograficzne, edaficzne, biotyczne i antropogeniczne

3-4. Zmianowanie roślin nomenklatura i elementy zmianowania - pozytywne i negatywne ich cechy. Znaczenie płodozmianu we współczesnym rolnictwie

5-6. Pojęcie chwastów, klasyfikacja geograficzno-historyczna, formy życiowe, szkodliwość, źródła zachwaszczenia

7-9. Podstawy zwalczania chwastów (progi szkodliwości, krytyczne okresy konkurencji)

10-13. Przegląd metod ograniczania zachwaszczenia

14-15. Nowe tendencje w zakresie nauki o płodozmianach i herbologii

Ćwiczenia IV semestr:

1-12. Ocena wymagań siedliskowo-agrotechnicznych roślin uprawnych

13-16. Podziały chwastów i ocena ich znaczenia w agrocenozach

17-20. Rozpoznawanie chwastów w różnych stadiach rozwojowych

21-30. Projektowanie regulacji zachwaszczenia. Praca w dwuosobowych zespołach w oparciu o przyjęte założenia z uwzględnieniem:

a. kryterium ustalania dawek herbicydów, doboru herbicydów, sporządzanie listy kontrolnej stosowania środków ochrony roślin

b. doboru herbicydów w zależności od stanu zachwaszczenia, terminu stosowania

Ćwiczenia terenowe:

1-6. Ocena różnic morfologicznych między roślinami uprawnymi, rozpoznawanie chwastów w łanach roślin uprawnych oraz ocena zachwaszczenia

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 51 / ECTS: 4

w tym:

wykłady: 15 godz.

ćwiczenia i seminaria: 36 godz.

konsultacje: 5 godz.

udział w badaniach: 0 godz.

udział w egzaminach i zaliczeniu: 5 godz.

praca własna: 39

Literatura:

1. B. Świętochowski, B. Jabłoński, R. Krężel, M. Radomska. Ogólna uprawa roli i roślin (podręcznik), PWRiL, 1996.

2. W. Roszak. Ogólna uprawa roli i roślin (materiały pomocnicze do ćwiczeń).PWN, 1997.

3. J. Kuś. Systemy gospodarowania w rolnictwie, IUNiG Puławy, 1995.

4. Z. Woźnica. Herbologia. Podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów, PWRiL, 2008.

5. T. Praczyk, G. Skrzypczak. Herbicydy, PWRiL, 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą siedliska roślin uprawnych, grup rolniczych roślin i chwastów.

2. Zna zasady następstwa roślin i niektórych czynników agrotechnicznych (np. herbicydy); może racjonalnie wykorzystać potencjał przyrody w produkcji roślinnej.

Umiejętności:

1. Student potrafi dobrać rośliny możliwe do uprawy we wskazanych warunkach glebowo-klimatycznych.

2. Rozpoznaje najważniejsze chwasty segetalne w różnych stadiach rozwojowych, zna ich szkodliwość.

3. Potrafi regulować poziom zachwaszczenia przy użyciu różnych metod, w tym dobrać właściwie herbicydy stosownie do poziomu zachwaszczenia i szkodliwości chwastów.

Kompetencje społeczne:

1.Student niektóre zagadnienia np. dotyczące doboru roślin do warunków siedliskowych, doboru herbicydów do upraw rolniczych rozwiązuje pracując w 2- osobowych zespołach - nabywa umiejętności organizowania pracy w zespole.

2.Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się wynikającą z postępu technologicznego w rolnictwie.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonane działania realizowane indywidualnie i w zespołach dwuosobowych w trakcie prac nad sprawozdaniami z ćwiczeń. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych.

2. Poprawność wykonania projektu oraz oceny z kolokwiów.

Ćwiczenia terenowe: zaliczenie raportu z ćwiczeń terenowych.

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)