Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogólna uprawa roli i roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.OUR.NI.RROAX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ogólna uprawa roli i roślin
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Rolnictwo, 4 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO, / ECTS: 6 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

status: kierunkowy

Celem przedmiotu jest przedstawienie wiedzy dotyczącej siedliska roślin uprawnych, systemów i technik uprawy roli, specyfiki uprawy różnych gleb, układania zmianowań, systemów rolniczych.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z cechami produkcji polowej roślin, systemami rolniczymi, systemami uprawy roli i roślin oraz zmianowaniami.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Siedlisko roślin uprawnych: czynniki klimatyczne, topograficzne, edaficzne, biotyczne i antropogeniczne

3-4. Zmianowanie roślin: nomenklatura i elementy zmianowania - pozytywne i negatywne ich cechy.

5-6. Znaczenie płodozmianu we współczesnym rolnictwie.

7-8. Systemy uprawy roli a) system płużny: uprawki i zespoły uprawek; b) uproszczenia systemu płużnego uprawy roli; c) siew bezpośredni.

9-10. Specyfika uprawy różnych gleb.

11-14. Charakterystyka systemów rolniczych.

15. Najważniejsze tendencje w zakresie uprawy roli i roślin.

Ćwiczenia laboratoryjne (projektowe):

1-10. Ocena wymagań siedliskowych i agrotechnicznych roślin zbożowych, okopowych, motylkowatych, przemysłowych i innych.

11-20. Konstrukcja płodozmianów i zmianowań dostosowanych do systemów uprawy roli (praca zespołowa)

21-25. Opracowanie całokształtu uprawy roli dla wybranych roślin z uwzględnieniem systemów uprawy roli.

Ćwiczenia terenowe:

1-5. Ocena cech morfologicznych roślin uprawnych w różnych fazach rozwojowych.

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 65 / ECTS: 5 lub 6

w tym:

wykłady: 15 godz.

ćwiczenia i seminaria: 30 godz.

konsultacje: 10 godz.

udział w badaniach: 0 godz.

udział w egzaminach i zaliczeniu: 10 godz.

praca własna: 60 lub 90

Literatura:

1.B. Świętochowski, B. Jabłoński, R. Krężel, M. Radomska. Ogólna uprawa roli i roślin (podręcznik), PWRiL, 1996.

2.W. Roszak. Ogólna uprawa roli i roślin (materiały pomocnicze do ćwiczeń).PWN, 1997.

3.J. Kuś. Systemy gospodarowania w rolnictwie, IUNiG Puławy, 1995.

4.Z. Woźnica. Herbologia ; Podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów, PWRiL, 2008.

5.T. Praczyk, G. Skrzypczak. Herbicydy, PWRiL, 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą siedliska roślin uprawnych, grup rolniczych roślin i technologii uprawy roli.

2. Zna zasady następstwa roślin; może racjonalnie wykorzystać potencjał przyrody w produkcji roślinnej.

Umiejętności:

1. Student potrafi dobrać rośliny możliwe do uprawy we wskazanych warunkach glebowo-klimatycznych.

2. Potrafi zaprojektować zmianowanie roślin w różnych technologiach uprawy roli.

Kompetencje społeczne:

1. Student niektóre zagadnienia np. dotyczące konstruowania płodozmianów rozwiązuje pracując w 2 osobowych zespołach i nabywa umiejętności organizowania pracy w zespole.

2. Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się wynikającą z postępu technologicznego i metodycznego oraz zmian w ustawodawstwie.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia (oceny formujące):

1. Oceny z dwóch pisemnych sprawdzianów.

2 Zaliczenie projektu dotyczącego koncepcji produkcji roślinnej.

Ćwiczenia terenowe: zaliczenie raportu z ćwiczeń terenowych.

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących.

Wykłady:

Ocena podsumowująca: ustny egzamin z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (losowo wybrane pytania).

---

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)