Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inwestycje w gospodarce żywnościowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.INW.SM.REKZEZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inwestycje w gospodarce żywnościowej
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ekonomia 2 st., stacjon. ekonomika żywności - p. obowiazkowe, sem. 4
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Ekonomia / ECTS: 5 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i Poziom: SM

Status: specjalizacyjny/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką inwestycji podejmowanych w gospodarstwach rolniczych i przedsiębiorstwach sfery agrobiznesu. Podczas wykładów słuchacze zapoznają się z problematyką klasyfikacji przedsięwzięć inwestycyjnych, przebiegiem procesu inwestycyjnego, przygotowaniem projektów inwestycyjnych oraz metodami oceny inwestycji. Poruszane są również kwestie związane z dofinansowaniem działalności inwestycyjnej.

Pełny opis:

Wykłady

1. Pojęcie inwestycji w prawie i literaturze (2 godz.)

2. Podstawy planowania (2 godz.)

3. Budowa biznesplanu (2 godz.)

4. Podejmowanie decyzji w działalności inwestycyjnej (2 godz.)

5. Elementy planowania finansowego (2 godz.)

6. Analiza progu rentowności (1 godz.)

7. Ocena efektywności inwestycji (2 godz.)

8. Dywestycje w przedsiębiorstwach (2 godz.)

Ćwiczenia

1. Uczestnicy procesu budowlanego, relacje: inwestor - projektant - inspektor - wykonawca. Relacje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu budowlanego (2h).

2. FIDIC – standardy prowadzenia inwestycji. Omówienie roli zespołu nadzoru nad inwestycją. Rola nadzoru środowiskowego w prowadzeniu inwestycji (2h).

3. Etapy cyklu inwestycyjnego. Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska przyrodniczego a proces inwestycyjny (2h).

4. Formy ochrony przyrody. Organy ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody (2h).

5. Decyzja środowiskowa, raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – potencjalne problemy związane z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji dla realizacji inwestycji (2h).

6. Etap budowy – analiza sytuacji krytycznych, związanych z ochroną środowiska i ochrona przyrody, spotykających Inwestora i Wykonawcę w trakcie realizacji robót budowlanych (2h).

7. Organy ochrony środowiska i zakres ich kompetencji. Możliwości uzyskania decyzji derogacyjnych w sprawie udzielenia zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków i siedlisk objętych ochroną – analiza przypadku (2h).

8. Zaliczenie ćwiczeń (1h).

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 35 godz., ECTS: 1,2; w tym:

‒ wykłady 15 godzin

‒ ćwiczenia 15 godzin

‒ egzamin pisemny 1 godzina

‒ konsultacje 4 godzina

Razem 35 godzin tj. 1,2 pkt. ECTS

e-learning 0 godz., ECTS: 0

Praca własna 115 godz., ECTS: 3,8

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jajuga K., Jajuga T., 2006: Inwestycje. PWN, WarszawaJohson H., 2000: Ocena projektów inwestycyjnych. LIBER, Warszawa

2. Pawlak Z., Biznesplan. Zastosowania i przykłady. Poltext, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

1. Jolly A., 2005: Od pomysłu do zysku. Helion, Gliwice

2. Sobczyk M., 2000: Matematyka finansowa. Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

‒ student posiada ogólną wiedzę na temat procesu planowania oraz procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie

‒ student zna relacje pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego

‒ student wymienia i charakteryzuje metody oceny inwestycji

Umiejętności:

‒ student potrafi przygotować projekt ekonomiczny inwestycyjny,

‒ student potrafi dokonać oceny ekonomicznej inwestycji,

‒ student potrafi zorganizować nadzór nad etapem wykonawstwa inwestycji

Kompetencje społeczne:

‒ student rozumie znaczenie inwestycji w rozwoju przedsiębiorstw,

‒ student jest świadomy konieczności przestrzegania zapisów prawa z zakresu ochrony środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (Wiedza, Umiejętności lub Kompetencje Społeczne) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

Cześć ćwiczeniowa - sprawdzian.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów przewidzianych w programie ćwiczeń.

Wykłady:

Zaliczenie egzaminy

Ocena końcowa liczona jako suma uzyskanych punktów z ćwiczeń oraz egzaminu ustnego podzielona przez 10.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązkowych treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne formułuje ocenę końcową posługując się podanymi wyżej kryteriami.

Praktyki zawodowe:

brak praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nicia, Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Paweł Nicia, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nicia, Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Jarosław Mikołajczyk, Paweł Nicia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)