Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informacja i komunikacja w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.IKS.SL.RZAXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informacja i komunikacja w zarządzaniu
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Zarządzanie, 4 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE / ECTS: 2 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami przygotowywania właściwych komunikatów w organizacji (przedsiębiorstwie) z punktu widzenia menedżera. Celem jest także analiza procesu informacyjnego na przykładzie zarządzania organizacją oraz poznanie sposobów jego wdrażania w praktyce.

Program nauczania obejmuje treści merytoryczne przedmiotu, w tym w szczególności:

a) w zakresie komunikacji społecznej - istota procesu komunikowania - pojęcia, cele, sposoby, typy, formy, budowanie komunikatów informacyjnych i perswazyjnych, zasady przygotowywania prezentacji, prowadzenia debat i dyskusji;

b) w zakresie informacji - istota, rodzaje i źródła pozyskiwania informacji, gromadzenie, selekcjonowanie informacji (zewnętrznej i wewnętrznej), projektowanie potrzeb, pozyskania i wykorzystania informacji w firmie.

Pełny opis:

Wykłady (15):

1. Informacja - istota, definicje, znaczenie, rola informacji w procesie podejmowania decyzji menedżerskich.

2. Rodzaje informacji i źródła pozyskania, kryteria wyszukiwania.

3. Rola informacji w zarządzaniu firmą.

4. Zarządzanie informacją w biznesie - gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji (wewnętrznej i zewnętrznej) .

5. Tworzenie bazy danych w przedsiębiorstwie - zasady, systemy przetwarzania danych.

6. Systemy informacyjne w firmie.

7. Systemy informatyczne w firmie.

8. Koszty informacji i nakłady na informatyzację.

9. Korzyści wykorzystania informacji w biznesie.

10. Informacja a społeczeństwo informacyjne.

11. Istota procesu komunikowania - definicje, cele, sposoby.

12. Formy i typy komunikowania.

13. Komunikowanie w organizacji.

14. Prowadzenie dyskusji. Zarządzanie zespołem.

15. Komunikowanie z otoczeniem. Komunikowanie z klientem. Zintegrowana komunikacja marketingowa.

Ćwiczenia (15):

1. Współczesne techniki i narzędzia pozyskiwania i przekazywania informacji. Dyskusja.

2. Informacja jako wiedza. Praca w grupach i dyskusja.

3. Informacja jako podstawa podejmowania decyzji menedżerskich - praca w zespołach.

4. Informacja jako podstawa podejmowania decyzji menedżerskich - praca w zespołach.

5. Informacja, rynkowa, finansowa i marketingowa - poszukiwanie źródeł informacji. Praca w grupach.

6. Informacja, rynkowa, finansowa i marketingowa - poszukiwanie źródeł informacji. Praca w grupach.

7. Informacja wewnętrzna i zewnętrzna - analiza case study.

8. Źródła informacji w organizacji: zamknięte i otwarte - praca w grupach.

9. Kryteria oceny jakości informacji biznesowej - case study.

10. Systemy komunikowania i przepływu informacji w organizacji. Analiza i dyskusja.

11. Opracowywanie komunikatów informacyjnych i perswazyjnych.

12. Zasady organizacji spotkań dyskusyjnych - prezentacja i dyskusja.

13. Zasady organizacji debat publicznych - projekt i dyskusja.

14. Przygotowywanie komunikatu prasowego - praca w zespołach.

15. Opracowywanie projektu systemu zarządzania wiedzą i informacją dla wybranego przedsiębiorstwa.

Struktura aktywności studenta

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 35 ECTS 1,4

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 0 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie końcowym 5 godz.

praca własna (0,6 ECTS) 15 godz

Literatura:

Podstawowa:

1. Knapik W., Kiełbasa B. 2019. Komunikacja społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym. Komunikacja biznesowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

2. Świątek-Barylska I. (red.) 2016. Relacje w organizacji: podręcznik menedżera. Wyd. Uniw. Łódzkiego.

3. Paszta E. 2013. Systemy zarządzania informacją i komunikacją w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego.

4. Borowiecki R., Czekaj J. 2012. Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego. Wyd. Dom Organizatora.

5. Martyniuk Z. 2000. Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych. Wyd. AE Kraków.

Uzupełniająca:

1. Hamilton Ch. 2011.Skuteczna komunikacja w biznesie. PWN Warszawa.

2. Forlicz S. 2008. Informacja w biznesie. PWE Warszawa.

3. Ober J. 2007. Informacja i komunikacja w zarządzaniu. Wyd. Politechniki Śląskiej.

4. Borowiecki R., 2003. Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wyd. Zakamycze Kraków.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- posiada wiedzę z zakresu poszukiwania, gromadzenia i opracowywania informacji,

- ma znajomość systemów informacji i komunikacji w różnych strukturach organizacyjnych,

- ma znajomość procesów komunikowania interpersonalnego i organizacyjnego.

Umiejętności:

- potrafi gromadzić i opracować informacje,

- umie budować systemy informacji i komunikacji w różnych strukturach organizacyjnych,

- umie komunikować się i budować zrozumiałe komunikaty,

- umie projektować system informacji w firmie.

Kompetencje społeczne:

- dostrzega konieczność stałego doskonalenia się w zakresie komunikacji społecznej i organizacyjnej,

- dostrzega potrzebę doskonalenia umiejętności podejmowania inicjatyw społecznych,

- potrafi w sposób kompetentny zorganizować pracę w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - pisemna forma odpowiedzi na pytania dotyczące problematyki omawianej na wykładach lub test jednokrotnego wyboru.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 średnio 90%).

Ćwiczenia:

ocena końcowa to średnia ocen za realizację prac indywidualnych oraz wykonane zadania zespołowe (w grupach lub w parach), w tym projektów.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kiełbasa
Prowadzący grup: Barbara Kiełbasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.