Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka wodno-ściekowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.GWS.SI.ROSXX.I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka wodno-ściekowa
Jednostka: Zakład Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód
Grupy: Ochrona Środowiska 4 sem. stacj inż obow. Monitoring środowiska i zagrozenia ekosystemów
Ochrona środowiska, 4 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem ćwiczeń terenowych jest rozszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu gospodarki wodno-ściekowej obszarów wiejskich.

Podczas zajęć studenci zapoznaja się ze zbiorowymi i indywidualnymi systemami zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków na terenie wybranej gminy.

Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe:

1-6. Wyjazd do jednej z podkrakowskich gmin. W pierwszej części ćwiczeń studenci zwiedzają i zappoznają się z budową i eksploatacją gminnych urządzeń wodociągowych. W części drugiej ćwiczeń studenci zwiedzają i zapoznaja się z budową i eksploatacją urzadzeń tworzacych ciąg technologiczny, małej oczyszczalni ścieków. Na zakończenie zwiedzają gospodarstwo, w którym funkcjonuje indywidualny wodociąg oraz indywidualna oczyszczalnia ścieków.Studenci podczas zajęć sporzadzaja notatki oraz dokumentację fotograficzną zwiedzanych obiektów.

Literatura:

1. Ciepielowski A. – Podstawy gospodarowania wodą. Wydawnictwo SGGW- Warszawa, 1999 r.

2. Mikulski Z. – Gospodarka wodna. PWN. Warszawa, 1998 r.

3. Heindrich Z. – Wiejskie oczyszczalnie ścieków . Arkady, 1984 r.

3. Szpindor A. - Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. Arkady, 1992 r.

4. Heidrich Z. - Urządzenia do oczyszczania ścieków. Seidel-Przywecki, Warszawa 2005 r.

5. Łomotowski J. - Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Arkady, 2002 r.

6. Heidrich Z. - Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1998 r.

7. Imhoff K. - Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Arkady, 1982 r.

8. Kutera J. – Wykorzystanie ścieków w rolnictwie. PWRiL, Warszawa 1984 r.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student opisuje zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie,

- opisuje zmiany i zagrożenia środowiska spowodowane działalnością człowieka na powierzchni ziemi.

Umiejętności:

- oblicza wartości oraz ocenia wiarygodność podstawowych wielkości fizyko-chemicznych,

- wykonuje samodzielnie lib w zespole pod kierunkiem opiekuna proste zadania badawcze związane z gospodarką wodno-ściekową na obszarach wiejskich.

Kompetencje społeczne:

- jest wrażliwy na ochronę zasobów naturalnych,

- dostrzega potrzebę stosowania i zbierania danych w celu opracowania statystycznego,

- rozumie potrzebę ścisłego dokształcania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa: przedłożenie sprawozdania przygotowanego przez dwuosobowy zespół.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)