Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka energią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.GE.SI.RJBSY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka energią
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele kształcenia: zrozumienie istoty bezpiecznego dla środowiska pozyskiwania i wykorzystywania energi. Przedmiot obejmuje prezentację podstawowych rodzajów energii odnawialnej: energia słońca, Ziemi, wody, wiatru, biopaliwa płynne, gazowe, stałe.

Pełny opis:

Wykłady:

1 Środwiskowe skutki użytkowania tradycyjnych źródeł energii

2 Odnawialne źródła energii (OZE), rodzaje i możliwości ich wykorzystania, energia termojądrowa

3 Energia słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne)

4 Energia ziemi (geotermia głęboka i płytka)

5 Energia wody (energia morza, energia wód śródlądowych).

6 Energia wiatru

7 Biopaliwa płynne, alkohole.

8 Biopaliwa płynne, oleje roślinne.

9 Biopaliwa gazowe, gaz składowiskowy, biogaz.

10 Biopaliwa gazowe, gaz pirollityczny, gaz syntetyczny.

11 Biopaliwa stałe, drewno, słoma, ziarno zboż, siano.

12 Biopaliwa stałe, rosliny energetyczne.

13 Nowe trendy w energetyce odnawialnej.

14 Oddziaływanie OZE na jakośc i bezpieczeństwo środowiska.

15 Pozyskiwanie energii a zasady ekorozwoju.

Ćwiczenia:

1 Rośliny energetyczne

2 Bilans energetyczny plantacji wierzby energetycznej

3 Bilans węglowy plantacji wierzby energetycznej

4 Słoma jako biopaliwo - ocena zasobów

5 Ciepło spalania i wartość opałowa

6 Obliczanie zasobów solarnych na dowolnie zorientowane powierzchnie recepcyjne Cwiczenia projektowe (CP)1 WIPiE

7 Projekt termicznej/fotowoltaicznej instalacji solarnej wspomagającej przygotowanie c. w. u. (CP).

8 Projekt systemu fotowoltaicznego pracującego w okładzie on/off grid (CP).

9 Projektowanie systemów cieplnych wykorzystujących energię geotermalną - pompy ciepła (CP).

10 Projektowanie systemów zasilanych z wielu źrodeł energii (CP).

11 Wyznaczanie sprawności płaskiego kolektora słonecznego

12 Wyznaczanie charakterystyki i sprawności dla modułu fotowoltaicznego

13 Wyznaczanie współczynnika efektywności energetycznej (COP) dla sprężarki pompy ciepła

Statystyka przedmiotu [godziny; ECTS]

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy 75; 3

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) 45; 1,80

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty 15,00; 1,00

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. 30; 1,20

Literatura:

Literatura:

"Podstawowa: Klugmann-Radziemska E., Klugmann E. 2002. Systemy słonecznego ogrzewania i zasilania elektrycznego budynków. Wyd. Ekonomia i środowisko. Białystok.

Kieć J. 2007. Odnawiale źródła energii. Wyd. Akademia Rolnicza w Krakowie; Tytko R. 2010. Odnawialne źródła energii. Wyd. OWG, Warszawa

Uzupełniająca:

Bieszczad S., Sobota J. 1993. Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego. Wyd. Akademai Rolnicza we Wrocławiu; Gradziuk P. 2003. Biopaliwa. Wyd. Akademia Rolnizca Lublin; Grzybek A., Gradziuk P., Kowalczyk K. 2001. Słoma jako energetyczne paliwo. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa; Denisiuk W., Piechocki J. 2005. Techniczne i ekologiczne aspekty wykorzystania słomy na cele grzewcze. Wyd. UW-M Olsztyn.:Bocheński C. 2003. Biodiesel, paliwo rolnicze. Wyd. SGGW Warszawa.; Dubas J., Tomczyk A. 2005. Zakładanie, pielęgnacja i ochrona plantacji wierzb energetycznych. Wyd. SGGW Warszawa."

Publikacje własne:

"Klima K., Kieć J., Lepiarczyk A., Synowiec A. 2014. Impact of laser beams treatment on the biomass yield and energy value of multiflora rose. Agricultural Engineering 3(151); 57-63

2. Klima K., Lepiarczyk A., Synowiec A. 2015. Economic aspects of Rosa multiflora Thunb. biomass production. Agricultural Engineering 4(156); 149-156.

3. Tursunov O., Dobrowolski J., Klima K., Kordon B., Ryczkowski J., Tylko G., Czerski G. 2015. The influence of laser biotechnology on energetic value and chemical parameters od Rose Multiflora biomass and role of catalysts for bio-energy production from biomass: case study in Krakow-Poland. Word Journal of Environmental Engineering, Science and Education Publishing, vol. 3, no. 2; 58-66.

Knaga J. 2013. Modelowanie transferu energii elektrycznej i ciepła w małych autonomicznych instalacjach solarnych. Inzynieria Rolnicza 2(144) (monografia)"

Efekty uczenia się:

wiedza: Efekty Kształcenia: student:

GEN_W01 ma podstawową wiedzę o odnalwialnych żródłach energii

GEN_W02 znajomość podstawowych praw przyrody wykorzystywanych przy pozyskiwaniu energii pozwalających na ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko

Umiejętnosci:

GEN_U01 potrafi zaplanować użycie energii w pomieszczeniach

GEN_U02 potrafi samodzielnie wykonać projekt systemów cieplnych

GEN_U03 umie rozpoznać rośliny energetyczne i potrafii wyliczyć ich wartość energtyczną

GEN_U04 umie ocenić zagrożenia płynące z niewłaściwej eksploatacji zasobów naturalnych

Kompetencje społeczne:

GEN_K01 potrafi rozwiązywać stawiane problemy i organizować pracę w zespole.

GEN_K02 docenia potrzebę łączenia wiedzy interdyscyplinarnej oraz wykorzystania różnych źródeł energii

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test z wyboru i uzupełnienia + zadania obliczeniowe)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań na poszczególnych ćwiczeniach lub symulacje komputerowe na bieżąco oceniane przez prowadzących pod względem poprawności ich rozwiązania oraz organizacji pracy w zespole.

Ocena końcowa z ćwiczeń: średnia uzyskana z poszczególnych ćwiczeń.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.