Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.FIR.SI.RBIOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia roślin
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cele kształcenia: zrozumienie istoty procesów fizjologicznych u roślin oraz ich nabycie umiejętności wykorzystanie ich znajomości w badaniach i praktyce. Przedmiot obejmuje wykonanie szeregu eksperymentów służących wyjaśnieniu i przybliżeniu procesów życiowych u roślin.

Pełny opis:

Wykłady:

1 Organizacja i funkcja komórki roślinnej

2 Gospodarka wodna roślin - komórka jako układ osmotyczny

3 Gospodarka wodna roślin cd. - pobieranie i przewodzenie wody

4 Gospodarka wodna roślin cd. - transpiracja i potrzeby wodne roślin

5 Gospodarka mineralna roślin - rola poszczególnych składników

6 Gospodarka mineralna roślin cd. - pobieranie i transport jonów

7 Fotosynteza - mechanizm i jego modyfikacje

8 Fotozynteza cd. - wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych

9 Przewodzenie asymilatów

10 Oddychanie roślin

11 Wzrost - naturalne regulatory wzrostu

12 Wzrost cd. - ruchy roślin

13 Rozwój roślin - cykl życiowy, różnicowanie tkanek

14 Rozwój roślin cd. - indukcja i etapy rozwoju generatywnego

15 Odporność roślin na niekorzystne czynniki zewnętrzne

Ćwiczenia:

1 Gospodarka wodna - pęcznienie, właściwości błon komórkowych

2 Gospodarka wodna - osmoza

3 Gospodarka wodna cd. - pobieranie i transport wody, transpiracja

4 Gospodarka mineralna - objawy niedoboru pierwiastków

5 Gospodarka mineralna cd. - antagonizm jonów, obieg azotu w przyrodzie

6 Fotosynteza - barwniki fotosyntetyczne

7 Fotosynteza cd. - metody pomiaru, produkty fotosyntezy

8 Oddychanie roślin - metody pomiaru oddychania

9 Oddychanie roślin cd. - oddychanie tlenowe i beztlenowe

10 Metabolizm roślin - wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych

11 Wzrost - czynniki wzrostu

12 Wzrost cd. - metody pomiaru wzrostu, strefy wzrostu

13 Wzrost cd. - rola najważniejszych fitohormonów

14 Wzrost cd. - ruchy roślin

15 Spoczynek nasion. Zaliczenie

Statystyka przedmiotu [godziny ; ECTS]

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy 150; 6

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) 60; 2,40

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty 30,00; 3,00

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. 90; 3,60

Literatura:

Literatura:

"Podstawowa:

J. Kopcewicz, S. Lewak red. 2002 Fizjologia Roślin, PWN

Piskornik Z. 1994 Fizjologia roślin dla wydziałów ogrodniczych. Akademia Rolnicza im H. Kołłątaja w Krakowie

Uzupełniająca:

Taize L., Zeiger E. 1991 Plant Physiology, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., Bridge Parkway

"

Publikacje własne:

"1. E. Pociecha, A. Płażek, F. Janowiak, Z. Zwierzykowski. 2008. ABA level, proline and phenolic concentration, and PAL activity induced during cold acclimation in androgenic Festulolium forms with contrasting resistance to frost and pink snow mould (Microdochium nivale). Physiological and Molecular Plant Pathology 73: 126-132.

2. E. Pociecha, J. Kościelniak, W. Filek, 2008. Effects of root flooding and stage of development on the growth and photosynthesis of field bean (Vicia faba L. Minor). Acta Physiol Plant 30: 529-535.

3. E. Pociecha, A. Płażek, M. Rapacz, E. Niemczyk, Z. Zwierzykowski. 2010. Photosynthetic Activity and Soluble Carbohydrate Induced by the Cold Acclimation Affect Frost Tolerance and Resistance to Microdochium nivale of Androgenic Festulolium Genotypes. Journal of Agronomy and Crop Science 196: 48-54.

4. E. Pociecha, F. Janowiak, E. Dubas, I. Żur, K. Tokarz, I. Kolasińska, A. Płażek. 2013. Progress of snow mould infection in crowns of winter rye (Secale cereale L.) is related to photosynthetic activity during cold acclimation. Plant physiology and biochemistry 70: 360-367.

5. E. Pociecha, M. Dziurka. 2015. Trichoderma stimulates photosynthesis during cold acclimation but decreases soluble carbohydrates content and pink snow mould (M.nivale) resistance of winter rye. Environmental end Experimental Botany 109: 193-200.

6. E. Pociecha, M. Rapacz, M. Dziurka, I Kolasińska 2016 Mechanisms involved in the regulation of photosynthetic efficiency and carbohydrate partitioning in response to low- and high-temperature flooding triggered in winter rye (Secale cereale) lines with distinct pink snow mold resistances. Plant Physiology and Biochemistry 104: 45-53.

"

Efekty uczenia się:

wiedza: Efekty Kształcenia: student:

FIR_W01 student zna biochemiczne, biofizyczne i molekularne podłoże procesów fizjologicznych

FIR_W02 poznaje mechanizmy wpływu czynników wewnętrznych i środowiskowych na kierunek i dynamike zmian procesów zyciowych roślin

FIR_W03 zna zastosowanie teoretycznych podstaw fizjologii roślin do rozwiązywania problemów z biogospodarki

Umiejętnosci:

FIR_U01 potrafi wykorzystywać metody laboratoryjne do pomiarów procesów fizjologicznych u roślin

FIR_U02 potrafi gromadzić, opracowywac oraz interpretować dane pomiarowe

FIR_U03 potrafi wykorzystać wiedzę o procesach fizjologicznych do wyjaśnienia mechanizmów, które funkcjonują u roślin

Kompetencje społeczne:

FIR_K01 potrafi organizować i właczyć się w prace grup badawczych w celu przeprowadzenia eksperymentów

FIR_K02 docenia potrzebę znajomości funkcjonowania organizmu roślinnego dla prawidłowego funkcjonowania biogospodarki

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test z wyboru i uzupełnienia + zadania obliczeniowe)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań na poszczególnych ćwiczeniach lub symulacje komputerowe na bieżąco oceniane przez prowadzących pod względem poprawności ich rozwiązania oraz organizacji pracy w zespole.

Ocena końcowa z ćwiczeń: średnia uzyskana z poszczególnych ćwiczeń.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)