Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja ekologiczna i udział społeczeństwa w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.EES.NM.RJBSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja ekologiczna i udział społeczeństwa w ochronie środowiska
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele kształcenia:zrozumienie problematyki edukacji ekologicznej nakierowanej na ochronę środowiska, w kontekście wpływu i roli społeczeństwa w zachowaniu stanu środowiska w takiej postaci, która zapewniałaby następnym pokoleniom niezachwianą egzystencję w zgodzie z naturą.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Człowiek w środowisku przyrodniczym.

2. Kultura versus natura.

3. Percepcyjna i poznawcza schematyzacja środowiska.

4. Społeczne aspekty ochrony środowiska naturalnego.

5. Anthony Giddens – „Klimatyczna katastrofa”.

6. Terytorialność i zatłoczenie.

7. Przestrzeń osobista i terytorialność.

8. Stres środowiskowy.

9. Socjologia miasta i socjologia wsi w aspekcie środowiska.

Ćwiczenia:

1. Cele tworzenia oraz przykłady ścieżek edukacyjnych i dydaktycznych o tematyce środowiskowej - omówienie wytycznych i kryteriów oceny projektu zaliczeniowego.

2. Przykłady programów, działań i metod edukacji ekologicznej dla dzieci - praca i dyskusja w grupach.

3. Przykłady programów, działań i metod edukacji ekologicznej dla młodzieży - praca i dyskusja w grupach.

4. Wykorzystanie zapisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku w grze symulacyjnej dotyczącej inwestycji w gminie.

5. Edukacja ekologiczna na co dzień - pozytywne wzorce prowadzonych działań.

6. Ścieżka dydaktyczna - koncepcje tablic edukacyjnych (praca w grupach).

7. Ścieżka dydaktyczna - koncepcje konspektów zajęć terenowych (praca w grupach).

8. Prezentacja najlepszych projektów ścieżek dydaktycznych - uwagi i dyskusja

Statystyka przedmiotu godziny; ECTS

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy 75;3

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria) 30;1,20

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty 0,00;0,00

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu 45;1,80

Literatura:

Literatura:

1. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczowski D. 2008, Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

2. Godlewska-Lipowa W.A., Ostrowski J., Y. 2007, Problemy współczesnej cywilizacji i ekologii. Wyd. UW-M, Olsztyn.

3. Kozłowski S. 2005, Przyszłość ekorozwoju. KUL, Lublin.

4. Potyrała K., Walosik A. 2011. Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności, Wyd. KUBAJAK, Krzeszowice.

5. Pytlarczyk J. 2012. Edukacja Ekologiczna w Przedszkolu, Wyd. IWANOWSKI, Płock.

6. Rydz. E., Kowalak A. (red.) 2008, Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyd. Nauk. Akademii Pomorskiej, Słupsk.

7. Terlecka M.K. (red.) 2014. Edukacja ekologiczna - wybrane problemy. ARMAGRAF, Krosno.

8. Tuszyńska L. 2005, Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Publikacje własne:

1. Knapik W. 2011. Infrastruktura przeciwpowodziowa w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007- 2013, [w:] Perspektywy Rozwoju Regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., Studia, T. CXL, Cz. I, A. Harańczyk (red.), Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.

2. Knapik W. 2013. Powodziowe zarządzanie kryzysowe na przykładzie gmin Czernichów i Dobczyce, [w:] „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych”, Nr 1.

3. Knapik W. 2013. Typy więzi społecznych a wzory współdziałania mieszkańców wsi w sytuacji ryzyka, zagrożenia i katastrofy powodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Efekty Kształcenia: student:

EEU_W01 Student ma szeroką wiedzę o środowisku i jego zagrożeniach

EEU_W02 Zna instrumenty prawne, ekonomiczne i mechanizmy społeczne dotyczące ochrony środowiska oraz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju

EEU_W03 Zna cele polityki ekologicznej państwa.

Umiejętnosci:

EEU_U01 Posiada umiejętności korzystania i przetwarzania danych z literatury naukowej oraz innych źródeł informacji.

EEU_U02 Posiada umiejętności przedstawiania opracowanych przez siebie materiałów w formie ustnej, pisemnej i graficznej.

EEU_U03 Posiada umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii w pozyskiwaniu i przetwarzaniu wiedzy.

Kompetencje społeczne:

EEU_K01 Ma świadomość i czuje potrzebę łączenia wiedzy interdyscyplinarnej

EEU_K02 Jest przygotowany do pracy w zespole.

EEU_K03 Ma świadomość odpowiedzialności za otaczające go środowisko

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań na poszczególnych ćwiczeniach lub symulacje komputerowe na bieżąco oceniane przez prowadzących pod względem poprawności ich rozwiązania oraz organizacji pracy w zespole.

Ocena końcowa z ćwiczeń: średnia uzyskana z poszczególnych ćwiczeń.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik, Anna Miechówka
Prowadzący grup: Wioletta Knapik, Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik, Paweł Zadrożny
Prowadzący grup: Wioletta Knapik, Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)