Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Agrochemikalia w środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.ACH.SI.RJBSY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Agrochemikalia w środowisku
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele kształcenia: poznanie środowiskowych skutków wynikających ze stosowania agrochemikaliów oraz metod ich minimalizowania. Przedmiot obejmuje zapoznanie z wybranymi metodami identyfikacji zagrożeń chemicznych wynikającyh ze stosowania nawozów i środków ochrony roślin.

Pełny opis:

Wykłady:

1 Produkcja, asortyment i charakterystyka nawozów mineralnych. Prawo w zakresie nawożenia, Dyrektywa Azotanowa (BFM)

2 Oddziaływanie nawozów mineralnych na właściwości gleby: pH, zawartość materii organicznej, aktywność biologiczna gleby (BFM)

3 Straty składników pokarmowych wprowadzonych do gleby wraz z nawozami mineralnymi: wymywanie, erozja i zmyw powierzchniowy, ulatnianie (BFM)

4 Ogólne wiadomości o środkach ochrony roślin, (pestycydy- definicja, podział środków ochrony roślin, przeznaczenie, zużycie środków chemicznej ochrony roślin w kraju i świecie) (EB)

5 Chemiczne środki ochrony roślin a ochrona środowiska w aspekcie uregulowań prawnych (Konwencja Sztokholmska, Konwencja Rotterdamska, środki chloroorganiczne niebezpieczne dla środowiska - TZO, integrowana ochrona roślin IP) (EB)

6 Wybrane aspekty z toksykologii pestycydów, źródła skażeń środowiska środkami chemicznej ochrony roślin (EB)

7 Uboczne skutki stosowania środków chemicznej ochrony roślin (odkładanie się w glebie, wodzie, roślinie, pozostałości w żywności, uodpornienie agrofagów, owady pożyteczne). (EB)

8 Bezpieczeństwo i higiena pracy ze środkami ochrony roślin i nawozami.

Ćwiczenia:

1 Zasady bezpiecznego dla środowiska stosowania nawozów mineralnych w świetle KDPR (MKB)

2 Plan nawożenia w oparciu o bilans składników pokarmowych w gospodarstwie (MKB)

3 Toksyczność i dynamika wybranych grup pestycydów w środowisku (TCz)

4 Oznaczenie zawartości pozostałości pestycydów w glebie użytkowanej rolniczo (TCz)

5 Zasady stosowania herbicydów w świetle KDPR i zasad integrowanej ochrony roślin. Zasady ustalania dawki herbicydu i obliczanie wydatku cieczy roboczej. (AS)

6 Dynamika i kierunki rozkładu wybranych substancji aktywnych herbicydów w środowisku glebowym (AS)

7 Oznaczanie trwałości herbicydów w glebie – biotesty roślinne (AS)

8 Oznaczanie trwałości herbicydów w glebie – biotesty roślinne cd. (AS)

9 Zasady bezpiecznego dla środowiska stosowania fungicydów i insektycydów –ćwiczenia praktyczne (JD)

10 Zasady bezpiecznego dla środowiska stosowania fungicydów i insektycydów –ćwiczenia praktyczne cd. (JD)

11 Testy środowiskowe stosowania fungicydów i insektycydów (JD)

12 Testy środowiskowe stosowania fungicydów i insektycydów cd. (JD)

Statystyka przedmiotu [godziny; ECTS]

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy 100; 4

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) 45; 1,80

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty 13; 1,16

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. 55; 2,20

Literatura:

Literatura:

"Podstawowa:

Filipek-Mazur B. 2010. Środowiskowe aspekty stosowania nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie Wyd. UR Kraków

Uzupełniająca:

Ilnicki P. 2004. Polskie rolnictwo a ochrona środowiska. Wyd. AR Poznań.

Banaszkiewicz T. 2003. Chemiczne środki ochrony roślin. UW-M, Olsztyn."

Publikacje własne:

"1. Czech T., Barco Bonilla N., Gambuś F., Romero Gonzalez R., Marin-Saez J., Martinez Vidal J.L., Garrido Frenich A. 2016. Fast analysis of 4-tertoctylphenol, pentachlorophenol and 4-nonylphenol, in river sediments by QuEChERS extraction procedure combined with GC-QqQ-MS/MS, Science of the Total Environment 557–558, 681–687

2. Gryzełko M., Filipek-Mazur B. 2008. Changes of physicochemical properties of soil as result of applying fertilizers containing sulphur. Ecol. Chemistry and Engineering vol. 15, No. 10, 1067-1073

3. Koncewicz-Baran M., Gondek K. Zawartość pierwiastków śladowych w glebach użytkowanych rolniczo. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, 14, s. 65- 74

4. Stokłosa A., Nandanavanam R., Puczel U., Upadhyaya M.K. 2011. Influence of isoxaflutole on colonization of corn (Zea mays L.) roots with arbuscular mycorrhizal fungus Glomus intraradices. Canadian Journal of Plant Science 91: 143-145.

"

Efekty uczenia się:

wiedza: Efekty Kształcenia: student:

ASJ_W01 posiada wiedzę o rodzajach agrochemikaliów i zagrożeniach wynikających z ich wprowadzania do środowiska, a także zasad bezpiecznego ich stosowania

ASJ_W02 ma wiedzę na temat metod minimalizowania negatywnych skutków środowiskowych związanych ze stosowaniem nawozów mineralnych i środków ochrony roślin

Umiejętnosci:

ASJ_U01 potrafi wykonać analizę zawartości pozostałości środków ochrony roślin, azotanów i metali ciężkich w próbkach środowiskowych

ASJ_U02 posiada umiejętność zaplanowania bezpiecznego stosowania środków chemicznej ochrony roślin i nawozów

ASJ_U03 potrafi obliczyć ładunek substancji potencjalnie niebezpiecznych przedostających się do środowiska w wyniku stosowania agrochemikaliów

Kompetencje społeczne:

ASJ_K01 ma świadomość zagrożeń środowiskowych wynikających ze stosowania agrochemikaliów

ASJ_K02 dostrzega konieczność nieustannego poszerzania wiedzy z zakresu wpływu nawozów i środków ochrony roślin na środowisko

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test z wyboru i uzupełnienia + zadania obliczeniowe)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań na poszczególnych ćwiczeniach lub symulacje komputerowe na bieżąco oceniane przez prowadzących pod względem poprawności ich rozwiązania oraz organizacji pracy w zespole.

Ocena końcowa z ćwiczeń: średnia uzyskana z poszczególnych ćwiczeń.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Filipek-Mazur
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Filipek-Mazur
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.