Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia produkcji roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.TPR.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia produkcji roślinnej
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Zarządzanie, 3 sem, niestacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : ZARZĄDZANIE / ECTS: 3 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NL

status: specjalnościowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: botanika, podstawy chemii rolnej i gleboznawstwa

Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z rolą odmiany i materiału siewnego w produkcji roślinnej, z fazami rozwojowymi, budową morfologiczną i anatomiczną oraz wpływem poszczególnych elementów agrotechniki na plonowanie i jakość plonu najważniejszych gatunków roślin rolniczych. W ramach ćwiczeń studenci wykonują projekty kart technologicznych dla wybranych gatunków roślin.

Zakres przedmiotu: Przedstawienie drogi od hodowcy do odmiany (rejestracja odmian), porejestrowe doświadczalnictwo i jego wykorzystanie. Warunki produkcji nasiennej i zasady kontroli z uwzględnieniem systemu OECD i kontroli materiału siewnego zgodnie z przepisami IS.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Aktualny stan produkcji roślinnej w Polsce i na świecie, plon roślin uprawnych i możliwości jego zwiększania, wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce.

2.Rośliny zbożowe: struktura zasiewów, stanowisko w zmianowaniu, czynniki ograniczające produkcje zbóż w Polsce. Technologia uprawy pszenicy ozimej, żyta, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego.

3.Uprawa zbóż jarych i kukurydzy - znaczenie gospodarcze.

4.Ziemniak - pochodzenie i znaczenie w zmianowaniu, wymagania klimatyczno - glebowe, uprawa roli, nawożenie. Uprawa ziemniaków wczesnych i na sadzeniaki. Burak cukrowy i pastewny- pochodzenie, znaczenie gospodarcze, wymagania klimatyczno - glebowe, właściwości użytkowe odmian. Agrotechnika buraka cukrowego i pastewnego. Inne rośliny okopowe.

5.Rośliny oleiste - znaczenie gospodarcze, stanowisko w zmianowaniu, czynniki decydujące o jakości surowca dla przemysłu olejarskiego. Agrotechnika rzepaku ozimego. Pozostałe rośliny oleiste (gorczyca biała, sarepska, słonecznik, dynia). Rośliny włókniste - pochodzenie i znaczenie gospodarcze, wymagania klimatyczno glebowe. Agrotechnika lnu włóknistego i oleistego.

6.Rośliny motylkowate grubonasienne - znaczenie gospodarcze, wymagania klimatyczno - glebowe, charakterystyka odmian, stanowisko w zmianowaniu. Uprawa bobiku i grochu.

7.Poplony ozime, wsiewki, poplony wtóre.

Ćwiczenia:

1.Systematyka roślin zbożowych.

2.Fazy rozwojowe zbóż (skala Zadoksa i Feekesa), stałe cechy diagnostyczne gatunków zbóż zależących do podrodziny wiechlinowatych.

3.Pszenica: systematyka gatunków i odmian botanicznych, budowa morfologiczna kłosa, charakterystyka odmian rolniczych.

4.Żyto, pszenżyto: budowa morfologiczna kłosa, charakterystyka odmian rolniczych, wartość pastewna ziarna i zielonki.

5.Jęczmień i owies - rozpoznawanie podgatunków i odmian botanicznych , budowa morfologiczna kłosa i wiechy.

6.Kukurydza - systematyka, rozpoznawanie podgatunków, budowa morfologiczna i anatomiczna oraz skład chemiczny ziarniaka oraz zaliczenie przedmiotu.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 30 godz.

w tym:

wykłady 7 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 5 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 60 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Szczegółowa uprawa roślin. wyd 2, 2003, WAR Wrocław, praca zbiorowa, red. Z. Jasińska i A. Kotecki.

2. Ćwiczenia ze szczegółowej uprawy roślin rolniczych. Rośliny zbożowe Wyd. II, 2009, Wyd. UP w Poznaniu, A. Kruczek

3. Szczegółowa uprawa roślin. Morfologia i biologia roślin uprawnych. Wyd. 4, 1982. E. Ziółek Z. Grzywnowicz-Gazda, M. Lipińska, W. Ziółek.

Uzupełniająca:

1. Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych. Wyd. Wieś Jutra 2005, praca zbiorowa pod red. J. Chotkowskiego.

2. Pszenice - zwyczajna, orkisz, twarda. Uprawa i zastosowanie. Wyd. PWRiL 2012, pod red. W. Budzyńskiego.

3. Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie. Wyd. PWRiL 2010, pod red. W. Budzyńskiego i T. Zająca.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna budowę anatomiczną i morfologiczną roślin rolniczych

- zna cechy charakterystyczne gatunków umożliwiające ich rozpoznanie w różnych fazach rozwojowych

- zna skład chemiczny organów użytecznych roślin rolniczych oraz ich wartość użytkową

- posiada wiedzę o przebiegu wzrostu i rozwoju roślin rolniczych (fazy rozwojowe)

Umiejętności:

- student rozpoznaje gatunki roślin oraz ich nasiona

- potrafi ocenić wpływ czynników agrotechnicznych na wzrost i plonowanie roślin rolniczych

Kompetencje społeczne:

- dostrzega potrzebę ustawicznego poszerzania wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii produkcji roślinnej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny - test i zadania obliczeniowe lub pytania problemowe

Kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 65-75%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 75-85%), ponad dobrej (4,5 - średnio 85-95%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >95%).

Ćwiczenia:

Indywidualne rozpoznawanie nasion i roślin rolniczych, ocena kart agrotechnicznych uprawy roślin, sprawdzian wiadomości.

Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią ocen z poszczególnych zagadnień.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.