Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.STM.NI.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Rolnictwo, 1 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel nauczania przedmiotu:

Student nabywa sprawność w analizowaniu danych statystycznych, stosowaniu metod i narzędzi statystycznych.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z analizą i wnioskowaniem statystycznym właściwym dla oceny stanu i przemian zjawisk zachodzących w dziedzinach związanych z rolnictwem.

Pełny opis:

Wykłady: 15 godz.

I.Wprowadzenie do dyscypliny naukowej statystyka (1 godz.).

II.Empiryczny opis rozkładu jednej zmiennej- szeregi szczegółowe i szeregi rozdzielcze (2 godz.).

III.Analiza dynamiki zjawisk (2 godz.).

IV.Rozkład zmiennej losowej (2 godz.).

V.Konstruowanie przedziału ufności (1 godz.).

VI.Analiza współzależności, korelacja liniowa (2 godz.).

VII.Regresja liniowa i jej wykorzystanie we wnioskowaniu statystycznym (2 godz.).

VIII. Testowanie hipotez statystycznych.(3 godz.).

Ćwiczenia: 15 godz.

I. Podstawowe pojecia statystyczne (1 godz.).

II.Analiza empirycznego rozkładu jednej zmiennej- szeregi szczegółowe i szeregi rozdzielcze - przykłady (2 godz.).

III.Analiza dynamiki zjawisk- rozw.zadań (2 godz.).

IV.Rozkład zmiennej losowej. Sprawdzian. (2 godz.).

V.Konstruowanie przedziału ufności (1 godz.).

VI.Analiza współzależności- korelacja liniowa (2 godz.).

VII.Regresja liniowa i jej wykorzystanie we wnioskowaniu statystycznym (2 godz.).

VIII. Testowanie hipotez statystycznych.(2 godz.)

IX.Sprawdzian

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 150; ECTS: 6

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 120; ECTS: 4,8

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Kukuła K., Elementy statystyki w zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Jóźwiak J.,Podgórski J. Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczna, 2007.

2. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- jest w posiadaniu ogólnej wiedzy o analizie szeregów rozdzielczych z wykorzystaniem odpowiednich miar.

- zapoznaje się z ogólną teorią współzależności zjawisk.

Umiejętności:

- wykorzystuje poznane miary do analizy empirycznych szeregów strukturalnych.

- dokonuje analizy współzależności za pomocą miar korekcji.

- buduje proste równanie regresji liniowej oraz dokonać interpretacji jego parametrów.

Kompetencje społeczne:

- docenia potrzebę poszerzania zakresu wiedzy oraz zastosowania jej w naukach rolniczych .

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Ocena wystawiana jest za wykonanie zadań obliczeniowych (sprawdzian 3- 4 zadania).

Wykłady:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Student otrzymuje test do rozwiązania, obejmujący przede wszystkim zagadnienia teoretyczne prezentowane na wykładach . Pozytywną ocenę zarówno z ćwiczeń jak i wykładów student może uzyskać, gdy osiągnie więcej niż 50% maksymalnej punktacji.

---

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zioło
Prowadzący grup: Monika Zioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Lisek, Monika Zioło
Prowadzący grup: Monika Zioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.