Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.STA.SI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 1 sem. Monitoring ekologiczny środowiska
Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 1 sem. Zagrożenia i ochrona ekosystemów
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW : Ochrona Środowiska / ECTS: 4 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: kurs statystyki opisowej

Celem przedmiotu jest przedstawienie i praktyczne przyswojenie przez studentów wybranych technik analizy danych z wykorzystaniem metod statystycznych.

Student zapoznaje się z problematyką wnioskowania statystycznego oraz poznaje istotę badań metodą reprezentacyjną. Student uczy się budowy rozkładów oraz obliczeń związanych z ich charakterystykami.

Treści kursu są uzupełnione o przykłady wspomagania statystycznej analizy danych przy użyciu pakietu statystycznego. Uczestnik kursu ma możliwość zapoznania się z techniką komputerowego opracowywania danych statystycznych.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Charakterystyki rozkładu: nadzieja matematyczna zmiennej losowej oraz jej wariancja.

2. Budowa przedziałów ufności

a) dla wartości oczekiwanej

b) dla wariancji

3. Istota badań metodą reprezentacyjną. Problematyka ustalania wielkości próby.

4. Weryfikacja hipotez statystycznych. Konstrukcja hipotez statystycznych.

5. Testowanie hipotez statystycznych. Konstrukcja hipotez statystycznych.

6. Testowanie hipotez statystycznych z wykorzystaniem statystyki t.

7. Testowanie istotności parametrów w modelu regresji liniowej.

8. Interpretacja wskaźnika korelacji. Testowanie hipotezy o istotności wskaźnika korelacji.

9. Testy nieparametryczne.

10. Test niezależności chi kwadrat

11. Analiza wariancji a weryfikacja wyników badań doświadczalnych.

12. Analiza wariancji a testowanie hipotez z wykorzystaniem statystyki t.

13. Testy post hoc.

14. Wykorzystanie programów komputerowych do statystycznej analizy danych w naukach przyrodniczych.

15. Interpretacja wyników analiza statystycznych wykonanych w oparciu pakiety statystyczne.

ĆWICZENIA:

1. Definiowanie zmiennych i poziom pomiaru. Poziomy pomiaru zmiennych, zmiana poziomu pomiaru. Populacja, próba, próba losowa, błąd z próby, statystyki próby, parametry populacji

2. Tendencja centralna a kształt rozkładu. Prawdopodobieństwo a rozkład normalny.

3. Populacja, próba, próba losowa, błąd z próby, statystyki próby, parametry populacji

4. Analiza statystyczna jednej zmiennej.

5. Szeregi szczegółowe i rozdzielcze. Rozkłady zmiennych. Graficzne prezentacje rozkładów zmiennych.

6. Miary tendencji centralnej oraz miary rozproszenia pomiarów. Tendencja centralna a kształt rozkładu.

7. Prawdopodobieństwo a rozkład normalny.

8. Estymacja przedziałowa parametrów rozkładu jednej zmiennej. Przedział ufności dla wartości oczekiwanej. Przedział ufności dla wariancji i odchylenia standardowego.

9. Testowanie hipotez statystycznych. Konstrukcja hipotez statystycznych. Testy parametryczne i nieparametryczne.

10. Testowanie hipotez z wykorzystaniem statystyki t. Test t dla prób niezależnych. Test t dla prób zależnych.

11. Test chi-kwadrat. Testowanie statystycznej istotności związku między zmiennymi w tabeli kontygencji.

12. Testowanie istotności parametrów w modelu regresji liniowej.

13. Mierniki współzależności. Interpretacja wskaźnika korelacji. Testowanie hipotezy o istotności wskaźnika korelacji.

14. Analiza wariancji. Testy post hoc. Związek analizy wariancji z testowaniem hipotez z wykorzystaniem statystyki t.

15. Zaliczenie ćwiczeń.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 35 godz. (ECTS** 1,4)

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 50 godz. (ECTS** 1,6)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Kukuła K. 2003. Elementy statystyki w zadaniach. PWN, Warszawa.

Łomnicki A. 2009. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN, Warszawa.

Sobczyk M. 2017. Statystyka. PWN, Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Greń J. 1972. Statystyka matematyczna modele i zadania. PWN, Warszawa.

Stanisz A. 2007. Przystępny kurs statystyki. Wydawnictwo Statsoft, Kraków.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

WIEDZA:

- posiada wiedzę o wybranych metodach statystycznych

- zna wybrane testy statystyczne

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi interpretować parametry rozkładu zmiennej losowej.

- umie posługiwać się testami statystycznymi, zarówno parametrycznymi i nieparametrycznymi.

- ma podstawowe umiejętności wnioskowania na podstawie doświadczeń w naukach przyrodniczych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- docenia potrzebę poszerzania zakresu wiedzy oraz zastosowania jej w naukach przyrodniczych.

[Odniesienie do efektów kierunkowych/Forma zajęć/ocena formująca/ocena podsumowująca]/obszar nauk/

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - zadania obliczeniowe lub pytania problemowe.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia [Wiedza (W), Umiejętności (U), Kompetencje społeczne (K)], definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio przynajmniej 55% obowiązujących efektów),

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 71-80%),

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 81-90%)

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio > 90%).

Ćwiczenia:

Studenci wykonują samodzielnie prace z zakresu problemów będących przedmiotem treści programowych.

Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu w własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Strojny
Prowadzący grup: Jacek Strojny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Strojny
Prowadzący grup: Jacek Strojny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.