Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium i praktyka dyplomowa, praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.SMII.SM.RROXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium i praktyka dyplomowa, praca magisterska
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy: Rolnictwo, sp. produkcja roślinna, 3 sem. II stopień, stacj. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW : ROLNICTWO / ECTS: 2 semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Seminarium jest forma zajęć przygotowująca do wystapień publicznych oraz prezentacji własnych opracowań, jak równiez

opracowania zagadnień aktualnych dla rolnictwa i przygotowywanej pracy magisterskiej.

Pełny opis:

1. Praca mgr, pracownia mgr, tematy zajęć

2. Pogoda – przykłady opracowania (cz. 1)

3. Pogoda opracowania studentów

4. przegląd 10 pozycji literatury pod kątem pracy mgr, w tym min. 3 obcojęzyczne

/ prezentacje, dyskusja/ - 4 osob

5. 5 osób przegląd jw

6. 5 osób przegląd jw

7. Udział w zebraniu naukowym PTA/PTŁ (w zależności od terminu)

8. Prezentacja wstępu i celu badań pracy mgr (5 osób)

9. Prezentacja wstępu i celu badań (5 osób)

10. Prezentacja wstępu i celu badań (5 osób)

11. Prezentacja omówienia wyników z dyskusją - 1 cecha (4-5 osób)

12. j.w.

13. j.w.

14. Udział w zebraniu naukowym PTA/PTŁ (w zależności od terminu)

15. Zaliczenie seminarium

Na każdych zajęciach można zaprezentować własny temat 5 minut + dyskusja

przynajmniej 1 samodzielna prezentacja na 5,0 oprócz realizacji tematyki seminarium

Literatura:

Aktualna literatura nuakowa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna zawansowane metody opracowania i prezentacji danych eksperymentalnych

Umiejetności:

- potrafi samodzielnie lub w zespole opracować zagadnienie zwiażana z okreśłonym tematem

- potrafi wystęować publicznie prezentując własne opracowania

Kompetencje społeczne:

- pracuje w zespole lub samodzielnie doskonaląc umiejętności w zakresie samokształcenia i przygotowywania pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Oceny za merytoryczne pzygotowanie meteriałow, sposób prezentacji i aktywność na zajęciach, Ocena końcowa jest średnią z ocen

uzyskiwanych w trakcie zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)