Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.SDiPM.SM.REKZEX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca magisterska
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium ma na celu poszerzanie i doskonalenie umiejętności planowania i prowadzenia badań naukowych, poszukiwania i wykorzystywana literatury fachowej oraz prezentowania efektów własnych poszukiwań i rozważań. Forma prowadzenia zajęć wymaga od studenta dużej samodzielności, systematyczności oraz odwagi do prezentowania i poddawania weryfikacji swojich pomysłów rozwiazania problemu badawczego sformułowanego w trakcie poprzednich semestrów.

Pełny opis:

1-2. Formalne i merytoryczne wymogi pracy magisterskiej

3-4. Szczegółowe zasady konstrukcji celu, zakresu badań oraz formułowania i weryfikacji hipotez badawczych.

5-6. Prawidłowa struktura pracy oraz struktura poszczególnych rozdziałów. Podstawowe zasady konstrukcji tekstu.

7-8. Szczegółowe zasady konstrukcji i wykorzystania w pracy dyplomowej narzędzi graficznych: tabel, wykresów, schematów, map, fotografii itd.

9-10. Metody sporządzania spisów rzeczy, bibliografii i powoływania się na literaturę

11-12. Przykładowe prezentacje założeń metodycznych do badań przez osoby prowadzące seminarium

13-28. Prezentacja wybranych elementów teoretycznych stanowiących podbudowę dla prowadzonych badań oraz założeń metodycznych powstających prac magisterskich przez studentów. Konstruktywna dyskusja nad przyjętymi założeniami metodycznymi oraz planowanym układem (strukturą) pracy.

29-30. Zaliczenie seminarium.

Literatura:

Belohlavkova V., 2004: 33 rady jak przeprowadzić udaną prezentację. Wydawnictwo HELION, Gliwice.

Gambarelli G., Łucki Z., 2001: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. UNIVERSITAS, Kraków.

Kotarbiński T., 2003: Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Wyd. De Agostini Polska „Altaya”, Warszawa.

Majchrzak J., Mendel T., 1999: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.

Pioterek P., Zieleniecka B., 2004: Technika pisania prac dyplomowych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.

Urban S., Ładoński W., 2003: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydanie piąte, uzupełnione, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.

Węglińska M., 2009: Jak pisać pracę magisterską? Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Wójcik K., 1995: Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Zendrowski R., 2004: Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodyczne. Wydawnictwo CeDeWu Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu semestru:

A/ wiedza:

- zna zasady konstrukcji struktury pracy magisterskiej, tekstu naukowego, elementów graficznych pracy i bibliografii,

- definiuje pojęcia wykorzystane w temacie, celu i zakresie pracy.

B/ umiejętności:

- prawidłowo formułuje cel i zakres pracy,

- prawidłowo zestawia literaturę wykorzystywaną w pracy,

- prawidłowo konstruuje tok myślowy wykorzystując wiedzę teoretyczną oraz publikacje naukowe innych osób,

- prawidłowo konstruuje tabele wykresy i iine elementy graficzne pracy,

C/ kompetencje społeczne:

- posiada odwagę zadawania pytań, prezentowania swoich poglądów i ich obrony,

- szanuje inne osoby biorące udział w dyskusji,

- jest otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie liczby uzyskanych punktów, student musi uzyskać punkty w każdym z trzech poniższych zakresów:

- przygotowanie i prezentacja w trakcie seminarium celu, planu pracy oraz wybranych zagadnień teoretycznych lub metodycznych podjętych badań (0-20 punktów),

- przedstawienie wydruku minimum jednego rozdziału pracy dyplomowej zaakceptowanego przez opiekuna pracy wraz z zestawieniem bibliograficznym (0-7 punktów),

- aktywność w trakcie zajęć.

Uzyskanie w sumie 15 punktów - ocena dostateczna, pozostałe oceny zgodnie ze skalą ustaloną na początku semestru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)