Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.RZA.NM.REKZEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ekonomia II st., niestacj. ekonom. zywnoś. - p. obowiązkowe, 3 sem
Ekonomia II st., niestacj. zarządzanie i marketing - p. obowiazkowe, 3 sem.
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA /ECTS: 6/ semestr:3

Profil ogólnoakademicki / Forma i poziom NM

status :specjalizacyjny/obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość podstaw ewidencji kosztów, przychodów i wyników według zasad rachunkowości finansowej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką rachunkowości zarządczej – rachunkowości dla celów decyzyjnych. W szczególności odnosi się to do przedstawienia definicji omawianego systemu, a także technik i procesów, służących zarządzającym do podejmowania decyzji, koordynacji i współdziałania, czyli osiągania celów organizacji w sposób efektywny.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Rachunkowość zarządcza jako element systemu zarządzania. Przedmiot i zakres i cele rachunkowości zarządczej. Wykorzystanie sprawozdań finansowych na potrzeby rachunkowości zarządczej.

2. Zdefiniowanie pojęć: koszt, nakład, wydatek, strata, przychód. Klasyfikacja kosztów: dla celów sprawozdawczych i dla celów decyzyjnych.

3. Koszty stałe i zmienne i ich interpretacja w ujęciu całkowitym i jednostkowym.

4. Rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych.

5. Rachunek kalkulacyjny kosztów. Przedmiot kalkulacji. Rodzaje i metody kalkulacji.

Ćwiczenia:

1. Pomiar i wycena zużycia czynników produkcji.

2. Ewidencja i rozliczenie kosztów.

3. Metody wyodrębniania kosztów stałych.

4. Koszty stałe i zmienne . Współczynnik zmienności kosztów – plan kosztów przy zmiennej wielkości produkcji.

5. Ustalenie wyniku i wycena zapasu za pomocą rachunku kosztów pełnych.

6. Ustalenie wyniku i wycena zapasu za pomocą rachunku kosztów zmiennych.

7. Rachunek kalkulacyjny kosztów. Kalkulacja podziałowa.

8. Klucze podziałowe kosztów pośrednich. Kalkulacja doliczeniowa.

9,10. Analiza zależności: produkcja – koszt – wynik.

11. Próg rentowności, jego ujęcie wartościowe i ilościowe.

12. Ocena wrażliwości zysku. Margines bezpieczeństwa.

13. Analiza zależności: produkcja – koszt – wynik.

14. Decyzje cenowe: optymalna cena sprzedaży. Kosztowe formuły cen.

15. Zaliczenie

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 30 /ECTS 1,2/

w tym:

- udział w wykładach: 5 godz.

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- konsultacje 4 godz.

- udział w zaliczeniu i egzaminie 6 godz.

- praca własna studenta wynosi 120 godz. / ECTS 4,8/

Literatura:

Podstawowa:

1. Praca zbiorowa pod red. T. Kiziukiewicz, Rachunkowość zarządcza. Ekspert, Wrocław

2. Sojak S., 2003. Rachunkowość zarządcza. TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.

3. Świderska G.K., 2003. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Difin, Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Dobija M., 1994. Rachunkowość zarządcza. PWN, Warszawa.

2. Prewysz-Kwinto P., 2010. Rachunek kosztów docelowych. CeDeWu, Warszawa.

3. Nowak E., 2003. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Wyd. Ekspert, Wrocław.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia:

Student po zakończonym kursie:

A/ wiedza:

- definiuje majątek i źródła jego finansowania oraz koszty i przychody jako konstytutywne atrybuty organizacji gospodarczych, zna pogłębione metody i narzędzia opisujące w tych kategoriach struktury organizacyjne i procesy gospodarcze, a także identyfikuje rządzące nimi prawidłowości,

- ma pogłębioną wiedzę na temat systemów informacyjnych, sterujących i regulujących organizacją, rządzącymi nimi prawidłowościami oraz umie zidentyfikować naturę, źródła i potrzebę zmian służących zwiększaniu efektywności organizacji,

- ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur organizacyjnych powodujących wzrost efektywności oraz zna rządzące nimi prawidłowości,

B/ umiejetnosci:

- umie właściwie analizować i oceniać przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i zarządczych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać i weryfikować hipotezy badawcze,

- umie prognozować i modelować złożone procesy realne i zarządcze, obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego, przy wykorzystaniu zaawansowanych metod i narzędzi kalkulacji, rachunku kosztów, itp.

- sprawnie posługuje się systemami normatywnymi w celu rozwiązani konkretnych problemów, w szczególności związanych z kategoriami opisującymi rzeczywistość organizacyjną w ujęciu finansowym,

- posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu dotyczącego procedur rachunkowości zarządczej i podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie.

C/ kompetencje społeczne:

- posiada podstawowe przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w pracach zespołów planistycznych i analitycznych ukierunkowanych na usprawnianie organizacji gospodarczych,

- jest przygotowany, by prawidłowo określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania budżetowania, analizy kosztów, itp.

- jest przygotowany do przewidywania podstawowych skutków realizowanych projektów gospodarczych i przekonywania dla osiągania wspólnych celów,

- potrafi uzupełniać i doskonalić wiedzę i umiejętności z zakresie objętym przedmiotem.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu pisemnego, obejmującego zadania obliczeniowe oraz pytania problemowe lub test.

W terminie poprawkowym - egzamin ustny, na którym student wykazuje się wiedzą teoretyczną niezbędną do rozwiązania problemu wskazanego przez prowadzącego.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

zaliczenie ćwiczeń – kolokwiom końcowe – zadania wymagające kompletnej wiedzy i umiejętności w zakresie objętym prowadzonymi zajęciami.

Uzyskanie minimum 51% punktów z kolokwium jest warunkiem doliczenia ewentualnych punktów za aktywność i samodzielność pracy na ćwiczeniach.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.