Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.RAN.NL.REKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA /ECTS: 5/ semestr 3

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: NL

status: podstawowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Program przedmiotu obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe. Jako podstawy uznaje się poznanie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, metod klasyfikacji zdarzeń gospodarczych i ich ewidencyjnych ujęć, ustalenie wyniku finansowego i sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat. Ewidencje szczegółowe dotyczą: zakupu i sprzedaży towarów, produkcji i sprzedaży wyrobów gotowymi oraz usług. Koszty ewidencjonowane będą w dwóch układach (kalkulacyjnym i porównawczym). Oprócz zasadniczej działalności operacyjnej ewidencją obejmuje się również pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe. Wynik finansowy liczony jest w dwóch wariantach: kalkulacyjnym i porównawczym.

Pełny opis:

Wykłady

1. Rachunkowość jako nauka stosowana - funkcje i zakres rachunkowości.

2. Formy uproszczone ewidencji dla celów podatkowych.

3. Prowadzenie rachunkowości według Ustawy o rachunkowości.

4. Zasoby majątkowe (Aktywa) - wyjaśnienie pojęć i klasyfikacja.

5. Kapitały i fundusze (Pasywa) -wyjaśnienie pojęć i klasyfikacja.

6. Bilans przedsiębiorstwa. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu.

7. Konto księgowe; budowa konta, rodzaje kont, podstawowe zasady księgowania,

zamknięcie kont, zestawienie obrotów i sald.

8. Klasyfikacja działalności gospodarczej, rodzaje zasadniczej działalności operacyjnej.

9. Kategorie kształtujące wynik finansowy w działalności handlowej.

10. Kategorie kształtujące wynik finansowy w działalności usługowej.

11. Kategorie kształtujące wynik finansowy w działalności wytwórczej.

12. Przychody i koszty ich uzyskania w pozostałej działalności operacyjnej.

13. Działalność finansowa - przychody finansowe i koszty finansowe.

14. Księgowy sposób ustalenia wyniku finansowego i jego prezentacja w rachunku zysków i

strat - wariant kalkulacyjny.

15. Wynik finansowy według porównawczego wariantu rachunku zysków i strat.

Ćwiczenia audytoryjne

1. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów trwałych i obrotowych.

2. Klasyfikacja i charakterystyka pasywów – kapitał (fundusz) własny, zobowiązania dłgo- i krótkoterminowe.

3,4. Sporządzanie bilansu w formie uproszczonej na podstawie danych ze spisu z natury. Wpływ operacji gospodarczych na układ bilansu.

5,6. Księgowanie na kontach bilansowych. Sporządzanie bilansu zamknięcia.

7. Przychody ze sprzedaży towarów, usług i wyrobów gotowych oraz koszty ich uzyskania.

8. Ewidencja przychodów i kosztów pozostałej działalności operacyjnej. Sprawdzian pisemny.

9. Ewidencja przychodów i kosztów działalności finansowej.

10. Księgowe ustalenie wyniku finansowego z działalności handlowej.

11. Księgowe ustalenie wyniku finansowego z działalności usługowej.

12. Księgowe ustalenie wyniku finansowego z działalności wytwórczej.

13. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. Ustalenie wyniku finansowego w sposób porównawczy.

14. Przykład całościowy od „bilansu otwarcia” do „bilansu zamknięcia”.

15. Zaliczenie ćwiczeń. Sprawdzian pisemny.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 51 /ECTS 2,0/

w tym:

- udział w wykładach: 15 godz.

- udział w ćwiczeniach: 30 godz.

- konsultacje 4 godz.

- udział w egzaminie 2 godz.

- praca własna studenta wynosi 75 godz. / ECTS 3,0/

Literatura:

Podstawowa

1. Kmiecik- Kiszka Z., Szaro L.: Rachunkowość od podstaw. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie. Kraków 2009.

2. Gierusz B.: Podręcznik samodzielnej nauki ksiegowania. ODDK. Gdańsk 2016.

3. Gierusz B.: Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania. ODDK. Gdańsk 2016.

Uzupełniająca

1. Micherda B. 2005. Podstawy rachunkowości. PWN. Warszawa.

2. Podstawy rachunkowości. 2005. Wyd. V. Red. K. Sawicki. PWE. Warszawa.

3. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zmianami.

Efekty uczenia się:

Efekty nauczania przedmiotu to:

wiedza:

-student zna i rozumie podstawowe pojecia i zasady stosowane w rachunkowosci,

- potrafi okreslic funkcje jakie spełnia rachunkowosc w systemie nauk społeczno-ekonomicznych,

umiejetnosci:

- prowadzi ewidencje operacji gospodarczych na kontach

- w ramach sprawozdawczosci sporzadza Bilans oraz Rachunek zysków i strat z ustaleniem wyniku finansowego

oraz rozumie ich tresc

- potrafi zorganizowac rachunkowosc w danej jednostce gospodarczej zgodnie z wymogami polskiego prawa

bilansowego i potrzebami zarzadzania jednostka

kompetencje społeczne:

- docenia systemy rejestrowania, zbierania i przetwarzania danych zasobowych i wynikowych w danej jednostce

gospodarczej w celu podejmowania racjonalnych decyzji,

- posiada swiadomosc zmiennosci zjawisk gospodarczych i wynikajaca z tego koniecznosc aktualizacji nabytej

wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Egzamin pisemny w formie testowej, w terminie poprawkowym - ustny.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia przedmiotu.

1. Ocenę niedostateczną (2,0) student otrzymuje, jeżeli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie uzyskał 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocenę dostateczna (3.0) student otrzymuje, jeżeli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyskał przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocenę ponad dostateczną (3.5) student otrzymuje, na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, lub K) efektów kształcenia: średnio 55 – 65%

4. Ocenę dobrą (4.0) student otrzymuje, na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, lub K) efektów kształcenia: średnio 66 – 80%

5. Ocenę ponad dobrą (4.5) student otrzymuje, na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, lub K) efektów kształcenia: średnio 81 – 90%

6. Ocenę bardzo dobrą (5.0) student otrzymuje, na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, lub K) efektów kształcenia: średnio powyżej 90%

Ćwiczenia

Oceny formujące– oceny za wykonanie zadań obliczeniowych na ćwiczeniach i ze sprawdzianów cząstkowych.

Ocena podsumowująca – średnia ocen formujących oraz sprawdzianu kończącego ćwiczenia. Oceniana będzie poprawność ewidencji operacji gospodarczych, wyliczenia wyniku finansowego, sporządzenia bilansu majątkowego oraz rachunku zysków i strat.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena podsumowująca (ćwiczenia) + 0,4 x ocena z egzaminu

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.