Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Produkcja zwierzęca

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.PRZ.SI.RROXX.H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Produkcja zwierzęca
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy: Rolnictwo, 3 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu fizjologii, żywienia oraz hodowli zwierząt gospodarskich (bydło, owce, trzoda chlewna, konie i kury). Przedstawienie możliwości adaptacji fizjologicznej ustroju do różnych warunków środowiska. Poprzez poznanie prawidłowych wartości fizjologicznych wskaźników umożliwienie oceny zdrowia, wzrostu i rozwoju zwierząt. Zapoznanie ze sposobami racjonalnego żywienia zwierząt oraz z wpływem poszczególnych składników pokarmowych na efekty produkcyjne różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Charakterystyka podstawowych grup pasz, z uwzględnieniem możliwości ich konserwacji i stosowania w praktycznym żywieniu zwierząt. Zapoznanie z normami żywieniowymi oraz z zasadami układania dawek pokarmowych i sporządzania bilansu pasz w gospodarstwie. Omówienie znaczenia gospodarczego i zapoznanie ze sposobami utrzymywania i użytkowania zwierząt gospodarskich. Zagrożenia ekologiczne w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich.

Pełny opis:

Wykłady

1. Podstawy przewodnictwa nerwowego. Zmysł smaku i węchu. Wchłanianie składników metabolicznych

2. Krążenie krwi. Regulacja endokrynna procesów fizjologicznych. Fizjologia rozrodu

3. Definicje i systematyka pasz. Charakterystyka składników pokarmowych pasz.

4. Wartość pokarmowa pasz dla różnych gatunków zwierząt. Mierniki oceny wartości energetycznej i białkowej pasz.

5. Technologie konserwacji pasz.

6. Związki szkodliwe i toksyczne w surowcach paszowych i paszach.

7. Systemy żywienia zwierząt gospodarskich.

8. Pochodzenie i znaczenie gospodarcze bydła. Rasy bydła.

9. Ocena użytkowości mlecznej. Pomieszczenia i systemy utrzymania bydła.

10. Charakterystyka gatunku owca domowa. Charakterystyka ras owiec i metody oceny ich produkcyjności.

11. Znaczenie gospodarcze trzody chlewnej. Tucz trzody chlewnej, krzyżowanie towarowe, ekonomiczne aspekty produkcji.

12. Sposoby wyceny wartości tucznej, rzeźnej i rozpłodowej trzody chlewnej.

13. Znaczenie gospodarcze drobiu. Kierunki użytkowania, typy użytkowe, gatunki i rasy.

14. Charakterystyczne cechy drobiu. Lęgi, produkcja jaj oraz mięsa drobiu.

15. Organizacja hod0owli koni. Rasy i typy koni. Użytkowanie koni w hodowli i chowie terenowym.

Ćwiczenia

1. Charakterystyka elementów morfotycznych krwi. Trawienie w jamie gębowej i żołądku.

2. Trawienie w jelitach. Układ wydalniczy.

3. Analiza chemiczna pasz. Oznaczanie zawartości podstawowych składników pokarmowych w paszach.

4. Rozpoznawanie i kryteria podziału pasz.

5. Ocena pasz konserwowanych przez suszenie i zakiszanie.

6. Wyliczanie norm żywieniowych i układanie dawek pokarmowych dla zwierząt przeżuwających.

7. Wyliczanie norm żywieniowych i układanie dawek pokarmowych dla zwierząt monogastrycznych.

8. Typy użytkowe i pokrój bydła. Reprodukcja w stadzie bydła

9. Higiena pozyskiwania mleka. Ocena wartości opasowej i rzeźnej bydła.

10. Charakterystyka użytkowości mięsnej owiec. Właściwości mleka owczego oraz czynniki zwiększające jego wydajność.

11. Podstawowe pojęcia oraz nazewnictwo stosowane w chowie i hodowli trzody chlewnej. Charakterystyka grup produkcyjnych i wiekowych.

12. Systemy utrzymania i pomieszczenia dla trzody chlewnej.

13. Technologia produkcji brojlerów kurzych.

14. Technologia produkcji jaj konsumpcyjnych.

15. Struktura stada i reprodukcja koni. Systemy utrzymania i pomieszczenia dla koni. Budowa uprzęży i sprzętu jeździeckiego.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 125; ECTS: 5

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 60; ECTS: 2,4

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 30; ECTS: 1,2

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 65; ECTS: 2,6

Literatura:

1. Bobek S. Wykłady z fizjologii zwierząt domowych. Skrypt dla szkół wyższych, Wyd. AR w Krakowie, 1989.

2. Buraczewski S., Ziołecka A. Podstawy żywienia zwierząt i paszoznawstwo. Wyd. SGGW Warszawa, 1991.

3. Chachuła J., Chrzanowski S., Oleksiak S. Chów, hodowla i użytkowanie koni, Wyd. SGGW Warszawa, 1991.

4. Grudniewska B. Hodowla świń. PWRiL Warszawa, 1987.

5. Hodowla i użytkowanie drobiu. Praca zbiorowa. (Red. E. Świerczewska). Warszawa 1993.

6. Krzymowski T. Fizjologia zwierząt, PWRiL Warszawa, 2005.

7. Normy żywienia zwierząt (Wyd.: IFiŻZ PAN oraz IZ w Krakowie) - dla różnych gatunków zwierząt.

8. Litwińczuk Z., Szulc T. Hodowla i użytkowanie bydła. PWRiL Warszawa, 2005.

9. Materiały z wykładów.

10. Ćwiczenia z żywienia zwierząt i paszoznawstwa.(Red. J. Kamiński). Skrypt. Wyd. AR w Krakowie, 1995.

11. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 1, 2, 3. (Red. D. Jamroz). PWN Warszawa, 2001 i 2006.

12. Węglarz A. Hodowla bydła -skrypt do ćwiczeń. Wyd. AR w Krakowie, 2003.

13. Wójcikowska-Soroczyńska M. Hodowla owiec. PWRiL Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

- zna podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie zwierząt gospodarskich;

- ma podstawową wiedzę o gatunkach, rasach, typach użytkowania i typach użytkowych zwierząt gospodarskich oraz produktach od nich uzyskiwanych ;

- zna podstawowe składniki pokarmowe pasz i ich znaczenie dla organizmu zwierzęcego;

- potrafi scharakteryzować pasze (zalecane i szkodliwe);

- posiada znajomość podstawowych metod konserwacji, uszlachetnienia i przygotowania pasz;

- wykazuje podstawową znajomość wymagań pokarmowych zwierząt gospodarskich;

- ma wiedzę ogólną na temat zagrożeń ekologicznych związanych z produkcją zwierzęcą.

Efekty w zakresie umiejętności:

- potrafi scharakteryzować elementy morfotyczne krwi oraz omówić proces trawienia w przewodzie pokarmowym zwierząt;

- zna podstawowe pojęcia oraz nazewnictwo stosowane w chowie i hodowli bydła, trzody chlewnej, owiec, koni i drobiu;

- potrafi scharakteryzować użytkowość mleczną i mięsną zwierząt;

- rozpoznaje pasze i ocenia ich wartość pokarmową;

- interpretuje wyniki podstawowej analizy chemicznej pasz;

- potrafi korzystać z norm żywienia zwierząt i określić zapotrzebowanie zwierząt na składniki pokarmowe;

- zna podstawowe systemy żywienia zwierząt.

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość znaczenia chowu i hodowli oraz żywienia zwierząt gospodarskich we współczesnej produkcji rolniczej;

- otwarty na dalsze pogłębianie wiedzy z zakresu chowu i hodowli zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu (wykładów i ćwiczeń) w formie testu (wybór jednej odpowiedzi prawidłowej z czterech podanych), sprawdzającego wiedzę i umiejętności studenta.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)