Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przyrodnicza rola użytków zielonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.PRU.SM.RROPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przyrodnicza rola użytków zielonych
Jednostka: Katedra Łąkarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu na wykładach jest zapoznanie studentów z budową plonu biologicznego użytków zielonych oraz wynikającymi z tej budowy właściwościami oddziaływającymi pozytywnie na środowisko przyrodnicze, a w szczególności na kształtowanie i ochronę gleby, wody i atmosfery.

Z kolei na ćwiczeniach zapoznanie z cennymi przyrodniczo zbiorowiskami trawiastymi ich zagrożeniem i metodami oceny ich wartości przyrodniczej.

Pełny opis:

Wykład:

1. Pochodzenie i rozmieszczenie trwałych użytków zielonych w Polsce i ich funkcje - 2h.

2. Podstawowe przyczyny degradacji środowiska przyrodniczego - 1h.

3. Ważniejsze cechy ekosystemu trawiastego przyjazne dla środowiska - 2h.

4. Wielkość i struktura plonu biologicznego oraz wynikające z jego budowy znaczenie przyrodnicze - 2h.

5. Znaczenie darni w kształtowaniu procesu glebotwórczego i ochronie gleb - 3h.

6. Znaczenie roślinności trawiastej w ochronie wody i atmosfery - 3h.

7. Zbiorowiska trawiaste jako ekotomy - 2 h.

Ćwiczenia:

1. Typy zbiorowisk trawiastych w rejonach przyrodniczo cennych (górskich) - 2 h.

2. Typy zbiorowisk trawiastych w rejonach podmokłych -2 h.

3. Rola różnych zbiorowisk w przyrodzie: wały, skarpy, nasypy, rowy melioracyjne - 2 h.

4. Zagrożenia zbiorowisk w terenach przyrodniczo cennych i przeciw działanie - 2 h.

5. Zbiorowiska łąkowe - bogactwo bioróżnorodności - 2 h.

6. Metody waloryzacji przyrodniczej zbiorowisk trawiastych - 2 h.

Program ćwiczeń terenowych:

1. Przykładowa ocena wartości przyrodniczej wybranych zbiorowisk w terenie -3 h.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny:15 ; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

1. Włodarczyk S., 1984. Botanika łąkarska

2. Rogalski M., 2004. Łąkarstwo.

3. Klima K., Kasperczyk M., 2009. Gospodarka rolna na terenach górskich.

4. Wybrane publikacje z czasopisma "Woda Środowisko Obszary Wiejskie

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna specyficzną budowę i strukturę plonu biologicznego zbiorowisk trawiasty i wynikające z tej budowy cechy ochronne.

2. Zna metody racjonalnego utrzymania tych terenów.

3. Ma wiedzę w zakresie roli darni w środowisku przyrodniczym.

Metody i kryteria oceniania:

Umiejętności:

1. Student potrafi dobrać sposób użytkowania do warunków siedliskowych.

2. Potrafi ocenić wartość zbiorowisk.

3. Potrafi przewidzieć skutki nie racjonalnego użytkowania.

Kompetencje społeczne:

1. Student rozumie konieczność istnienia zadarnienia rożnych terenów oraz potrzebę ciągłego doskonalenia ich roli.

2. Potrafi zorganizować zespoły w celu ochrony miejsc przyrodniczo cennych.

Oceny formujące

Ćwiczenia:

Zaliczenie przyswojonej wiedzy na ćwiczeniach oraz sprawozdanie dotyczące oceny wartości przyrodniczej wybranego zbiorowiska.

Wykłady:

Egzamin pisemny lub ustny z materiału przyswojonego na wykładach oraz zdobytego w czasie samokształcenia.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)