Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rolne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.PRR.SI.RROXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rolne
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECTS: 1 / semestr 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem wykładu jest zapoznanie studentów kierunku Rolnictwo z podstawowymi problemami prawa rolnego zarówno na polu prawa cywilnego jak i prawa publicznego a także stosowania norm tych dziedzin prawa w życiu codziennym, w szczególności w działalności oraz planowaniu działalności wytwórczej w rolnictwie i pozarolniczej działalności gospodarczej.

Cel przedmiotu: Wytworzenie umiejętności rozpoznania tematyki objętej uregulowaniami prawa oraz odszukania odpowiedniej normy prawnej.

Pełny opis:

Wykłady

1. Prawo rolne - wprowadzenie (systemy prawa, gałęzie prawa, dziedziny prawa, prawo rolne w systemie prawa; język prawny)

2. Rolnik a przedsiębiorca

3. Unia Europejska a Rolnictwo - (m. in. powstanie i rozwój UE, WPR, PROW)

4. Administracja rolna cz. 1 - Administracja rządowa i administracja samorządowa (m. in. ARiMR, KOWR)

5. Administracja rolna cz. 2 - postępowanie administracyjne, decyzja

6. Administracja rolna cz. 3 - planowanie przestrzenne, ochrona gruntów rolnych, wyłączenie gruntu spod produkcji rolnej, scalanie i wymiana gruntów

7. Ziemia rolna - własność, sposoby nabycia/utraty własności rzeczy, ograniczone prawa rzeczowe, księgi wieczyste i hipoteka; obrót nieruchomościami rolnymi i nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

8. Ubezpieczenie społeczne rolników, podatki w rolnictwie, współdziałanie producentów rolnych i zrzeszanie rolników

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 18 godz. = 0,72 ECTS

w tym:

- wykłady – 15 godz.

- ćwiczenia i seminaria - 0 godz.

- konsultacje – 1 godz.

- udział w badaniach - 0 godz.

- obowiązkowe praktyki i staże - 0 godz.

- udział w egzaminie i zaliczeniu – 2 godz.

- praca własna – 7 godz. = 0,28 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Prawo rolne pod red. naukową Pawła Czachowskiego, wyd. 2, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013

E2. lementy prawa dla ekonomistów, Siuda, Wojciech, wyd. 22, Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań 2013

Uzupełniająca:

1. Kodeks cywilny

2. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

3. Ustawa prawo przedsiębiorców

4. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

5. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

6. Kodeks postępowania administracyjnego

7. Ustawa o działach administracji rządowej

8. Ustawa o samorządzie gminnym

9. Ustawa o samorządzie powiatowym

10. Ustawa o samorządzie wojewódzkim

11. Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

12. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

13. Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów

14. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

15. Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna najważniejsze pojęcia i instytucje prawa rolnego (prawa cywilnego i prawa publicznego)

- zna aktualnie obowiązujący stan prawny

Umiejętności:

- umie czytać teksty prawne ze zrozumieniem

- umie przyporządkować stan faktyczny do odpowiedniej normy prawnej

- umie wybrać adekwatną do sytuacji normę prawną i dostosować swe postępowanie do jej treści

- umie zorganizować przedsięwzięcie rolniczego albo gospodarczego

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość nasycenia życia społeczno-ekonomicznego problematyką prawną

- posiada nawyk poznawania treści aktów prawnych i nauki przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Mimo wykładowej formy prowadzenia zajęć nie wyklucza ona rozmaitych interakcji pomiędzy prowadzącym zajęcia a studentami w tym zadawania pytań tak by student sam doszedł do prawidłowej oceny sytuacji życiowo-prawnej. Pozwala to na ustalenie z jednej strony zainteresowania studenta wybranym kierunkiem studiów i jego przydatności, jak też ustalenia stopni wiedzy i kultury w relacjach gospodarczo-prawnych.

Podsumowaniem i sprawdzeniem wiedzy studenta jest egzamin ustny.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla oceny dobrej (4,0 - średnio 71-80%), oceny ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i oceny bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu i w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne formułuje ocenę posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Pijanowska
Prowadzący grup: Justyna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Pijanowska
Prowadzący grup: Justyna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.