Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy produkcji roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.PPR.SL.REKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy produkcji roślinnej
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Ekonomia, 3 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA/ECTS: 3/SEMESTR 3

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI/FORMA I POZIOM; SL

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą odmian i materiału siewnego w produkcji roślinnej. Poznanie zagadnień z zakresu podstaw produkcji rolniczej.

Zakres przedmiotu obejmuje cele i zadania hodowli roślin, omówienie metod biotechnologicznych, rejestrację odmian, kontrolę materiału siewnego zgodnie z przepisami ISTA. Omówienie czynników siedliska i czynników plonotwórczych i plonochronnych, właściwości gleby oraz trudność w uprawie roli i waloryzację przestrzeni produkcyjnej.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do ustawodawstwa nasiennego. Rola odmiany w produkcji roślinnej. Cele i zadania hodowli roślin

2. Hodowla twórcza i zachowawcza materiał wyjściowy do hodowli, podstawowe zabiegi stosowane w hodowli roślin (krzyżowanie i selekcja

3. Prawo hodowcy do odmiany.

4. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe

5. Funkcjonowanie firm nasiennych, organizacja produkcji nasiennej

6. Warunki produkcji nasiennej i jej kontrola wg polskiej normy i systemu OECD

7. Obrót materiałem siewnym, przygotowanie do obrotu (uszlachetnianie), dokumentacja

8. Zadania przedsiębiorców nasiennych i Inspekcji Nasiennej w kontroli obrotu materiałem siewnym

9. Działania marketingowe firm nasiennych, współpraca międzynarodowa w zakresie nasiennictwa

10 Czynniki warunkujące efekty produkcyjne

11 Krótka charakterystyka klimatu Polski i warunków siedliskowych.

12 Woda w glebie, wpływ warunków wodnych na rośliny oraz skutki niedoboru i nadmiaru wody.

13 Warunki glebowe, typy gleb i ich rozmieszczenie w Polsce.

14-15. Wprowadzenie do zagadnień związanych z pojęciem zmianowania i płodozmianu. Nowe tendencje w produkcji roślinnej i potrzeba ciągłego uzupełnianaia wiedzy.

Ćwiczenia:

1-5. Krzyżowanie jako podstawowy zabieg w hodowli roślin. Planowanie produkcji nasiennej na przykładzie zbóż. Ocena laboratoryjna materiału siewnego. Obliczanie wartości użytkowej, ilości wysiewu, ocena materiału siewnego. Ćwiczenia wykonywane w dwuosobowych zespołach. Podstawą zaliczenia tej części ćwiczeń jest ocena przez prowadzącego wykonanego przez studentów sparwozdania.

6-15.Charakterystyka grup użytkowych roślin w Polsce: zbożowe, okopowe, motylkowate, przemysłowe. Dobór gatunków roślin do warunków klimatyczno-glebowych. Analiza warunków pogodowych w Polsce. Podstawą zaliczenia tej części ćwiczeń jest ocena przez prowadzącego wykonanego przez studentów sparwozdania.

Literatura:

Ustawa o Nasiennictwie. Dziennik Ustaw z 2006 r. nr 92, poz. 639

Nasiennictwo. Tom I, PWRiL Poznań 2000,

K. Duczmal, H.Tucholska. Odmianoznawstwo i ocena odmian. PWRiL Poznań 2006,

R. Szymczyk Hodowla Roślin. Materiały pomocnicze do ćwiczeń, UWM Olsztyn 2003,

A. Kuraczyk, D. Packa, M. Wiwart. Podstawy hodowli roślin ogrodniczych. AR Kraków 1997,

Ogólna uprawa roli i roślin. Wyd. PWN pod redakcją W. Roszaka, Warszawa, 1997

Rolnictwo, działy wybrane, L. Nowak, Wrocław,1997

Potrzeby wodne roślin uprawnych pod redakcją J. Dzieżyc, Warszawa, 1979

Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku. A. Woś, Wyd. Nauk. UAM Poznań, 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- chrakteryzuje podstawowe pojęcia dotyczące organizacji, funkcjonowania i kontroli produkcji nasiennej oraz oceny materiału siewnego.

- zna zasady uprawy roślin w Polsce w różnych warunkach siedliskowych.

Umiejętności:

- zna przepisy prawne dotyczące nasiennictwa

- ocenia rolniczą przestrzeń produkcyjną z wykorzystaniem podstawowych wskaźników waloryzacji.

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

-potrafi współdziałać i pracować w grupie,

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria:

Oceny formułujące (ćwiczenia)

1. Oceny za wykonane działania realizowane indywidualnie i w zepołach dwuosobowych w trakcie prac nad sprawozdaniami z ćwiczeń. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych,

2. Poprawność wykonania oraz oceny z kolokwiów.

Ocena końcowa (formułująca): średnia z ocen formułujących

Wykłady:

Ocena podsumuwująca: egzamin pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Moś, Barbara Ścigalska, Tomasz Wójtowicz
Prowadzący grup: Maria Moś, Joanna Puła, Barbara Ścigalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Moś, Joanna Puła, Barbara Ścigalska, Tomasz Wójtowicz
Prowadzący grup: Maria Moś, Joanna Puła, Barbara Ścigalska, Tomasz Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Dąbkowska, Joanna Puła, Tomasz Wójtowicz
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Teresa Dąbkowska, Dorota Gala-Czekaj, Angelika Kliszcz, Joanna Puła, Tomasz Wójtowicz, Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)