Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy produkcji pierwotnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.PPP.SI.RBIOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy produkcji pierwotnej
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: BIOGOSPODARKA/ECTS: 6/SEMESTR 3

Profil:ogólnoakademicki/Forma i poziom SI

Celem kształcenia jest zrozumienie istoty zrównoważonego i bezpiecznego wykorzystania zasobów środowiska. Omówienie wybranych działów z zakresu nauki o siedlisku, chwastach i roślinach uprawnych w kontekście wykorzystania wiedzy w praktyce rolniczej i oceny jakości środowiska.

Pełny opis:

Wykłady:

1-11. Przyrodnicze czynniki produkcji rolniczej.

12-14. Środowiskowe uwarunkowania produktywności gruntów ornych w Polsce

15-18. Współczesne systemy rolnictwa i uprawy roli oraz ich wpływ na jakość siedliska

19-20. Światowe i krajowe tendencje w zakresie uproszczeń i ich wpływ na środowisko.

5 Zmianowanie i znaczenie płodozmianów we współczesnym rolnictwie

6. Zagrożenia środowiska w wyniku niewłaściwego zmianowania roślin.

7. Nowe tendencje w zakresie nauki o płodozmianach i herbologii

8. Szkodliwość chwastów i ich podziały

9. Metody zapobiegania zachwaszczeniu i ich oddziaływanie na środowisko.

10. Skutki środowiskowe chemicznego ograniczenia zachwaszczenia

11. Nowe tendencje w zakresie zwalczania chwastów

12. Rys historyczny systemów ochrony roślin

13. Różnice w ochronie roślin przed chorobami i szkodnikami między systemem konwencjonalnym, ekologicznym i integrowanym

14. Wybrane aspekty prawne regulujące ochronę roślin w różnych systemach

15. Skutki chemicznej ochrony roślin

Ćwiczenia:

1-10. Wprowadzenie i omówienie zagadnień związanych z wymaganiami i technologiami uprawy roślin w Polsce.

11-20. Omówienie czynników warunkujących gospodarkę płodozmianową.

21.-30.Konstruowanie zmianowań i płodozmianów z uwzględnieniem kart technologicznych w zależności od jakości gleb i potrzeb rynku.

31-34. Określanie wpływu płodozmianu na bilans substancji organicznej w glebie

35-38. Plony uboczne z roślin uprawnych i ich sposoby zagospodarowania w gospodarstwie

39-42. Omówienie zagadnień dotyczących sposobów rozprzestrzeniania się chwastów i ich wpływu na środowisko glebowe i jakość produktów (przykłady)

43.-48. Skrócony projekt zwalczania chwastów metodami agrotechnicznymi i chemicznymi w powiązaniu z gospodarką płodozmianową.

49-58.Ocena efektywności płodozmianów z uwzg. stosowania pestycydów.

Analiza zagrożeń środowiskowych dla produkcji pierwotnej.

Układanie programów ochrony roślin dla systemu konwencjonalnego

Układanie programów ochrony roślin dla systemu ekologicznego

Układanie programów ochrony roślin dla systemu integrowanego

59-60. Podsumowanie i sporządzanie raportu/zaleceń z wykonanych zadań.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 150 / ECTS: 6

w tym:

wykłady: 60 godz.

ćwiczenia i seminaria: 60 godz.

konsultacje: 6 godz.

udział w badaniach: 0 godz.

udział w egzaminach i zaliczeniu: 4 godz.

praca własna: 20

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą siedliska roślin uprawnych i pojęć z produkcji pierwotnej.

2. Zna zasady następstwa roślin i niektórych czynników agrotechnicznych (np. herbicydy); może racjonalnie wykorzystać potencjał przyrody w produkcji roślinnej.

Umiejętności:

1. Student potrafi dobrać rośliny możliwe do uprawy we wskazanych warunkach glebowo-klimatycznych.

2. Rozpoznaje najważniejsze chwasty segetalne w różnych stadiach rozwojowych, zna ich szkodliwość.

3. Potrafi regulować poziom zachwaszczenia przy użyciu różnych metod, w tym dobrać właściwie herbicydy stosownie do poziomu zachwaszczenia i szkodliwości chwastów.

Kompetencje społeczne:

1.Student niektóre zagadnienia np. dotyczące doboru roślin do warunków siedliskowych, doboru herbicydów do upraw rolniczych rozwiązuje pracując w 2- osobowych zespołach - nabywa umiejętności organizowania pracy w zespole.

2.Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się wynikającą z postępu technologicznego w rolnictwie i ochronie środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonane działania realizowane indywidualnie i w zespołach dwuosobowych w trakcie prac nad sprawozdaniami z ćwiczeń. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych.

2. Poprawność wykonania projektu oraz oceny z kolokwiów.

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z egzaminu + 0,5 x ocena z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Puła
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Andrzej Lepiarczyk, Teofil Łabza, Joanna Puła, Katarzyna Pużyńska, Agnieszka Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teofil Łabza, Joanna Puła
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Beata Jop, Angelika Kliszcz, Andrzej Lepiarczyk, Teofil Łabza, Joanna Puła, Katarzyna Pużyńska, Agnieszka Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Chowaniak, Andrzej Lepiarczyk, Joanna Puła, Agnieszka Synowiec
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Andrzej Lepiarczyk, Joanna Puła, Katarzyna Pużyńska, Agnieszka Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.