Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy marketingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.POM.SL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Zarządzanie, 3 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami dotyczącymi istoty marketingu. W ramach przedmiotu studneci mają możliwość zapoznania się m.in. ze sposobami kształtowania przez przedsiębiorstwo dostosowanej do rynku kompozycji instrumentów marketingowych (produktu, ceny, dystrybucji i promocji) oraz możliwości wpływania na zachowania konsumentów.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Geneza i rozwój koncepcji marketingu - marketing, a inne sposoby działania na rynku, reguły marketingowe - 2 godz.

2. Zachowania nabywców na rynku i ich konsekwencje marketingowe - uwarunkowania procesu postępowania konsumentów, etapy procesu postępowania konsumentów - 2 godz.

3. Polityka produktu w przedsiębiorstwie - miejsce produktu w marketingu, podział produktów według różnych kryteriów, struktura produktu według T. Levitta, cykl życia produktu, marka produktu - 2 godz.

4. Polityka dystrybucji - podział kanałów dystrybucji, intensywność dystrybucji i jej powiązanie z rodzajami produktów, wybór pośredników w procesie dystrybucji, merchandaising - 2 godz.

5. Polityka promocji w przedsiębiorstwie - miejsce promocji w marketingu, instrumenty promocji i ich funkcje, projektowanie kampanii promocyjnej - 2 godz.

6. Cena jako element gry rynkowej - rodzaje strategii cen, zmiany i różnicowanie cen - 2 godz.

7. Strategiczna opcja marketingu - strategie marketingowe - 3 godz.

Ćwiczenia:

1. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw - identyfikacja szans i zagrożeń płynących z otoczenia przedsiębiorstw - 2 godz.

2. Segmentacja rynku - wybór kryteriów segmentacji i próba wyodrębnienia na tej podstawie segmentów rynku, wybór rynku docelowego - 2 godz.

3. Zachowania nabywców na rynku, jako podstawa działalności marketingowej przedsiębiorstwa - hierarchia potrzeb, procesy decyzyjne nabywców, rodzaje ryzyka dostrzeganego przez nabywców i sposoby ich redukcji, kształtowanie lojalności nabywców -2 godz.

4. Działania i decyzje przedsiębiorstwa związane z produktem - m.in. poszukiwanie pomysłów na nowe produkty, identyfikacja funkcji opakowań - 2 godz.

5. Dystrybucja w działalności marketingowej przedsiębiorstwa - formy dystrybucji sklepowej i pozasklepowej, wybór kanału dystrybucji przez przedsiębiorstwo - 2 godz.

6. Działania związane z promocją w przedsiębiorstwie - mechanizm oddziaływania promocji, instrumenty promocji - 2 godz.

7. Cena jako element marketingu mix - sposoby ustalania cen - 2 godz.

8. Kolokwium zaliczeniowe - 1 godz.

Literatura:

1. Altkorn J. (red.): Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków, 2003.

2. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing - Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa, 1996.

3. Kotler Ph.: Marketing. Dom Wydawniczy REBIS, Warszawa 2005.

4. Pilarczyk B., Mruk H. (red.): Kompendium wiedzy o marketingu. PWN, Warszawa, 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę w zakresie istoty i podstawowych założeń marketingu,

- student zna teorię zachowań konsumentów na rynku,

- student posiada wiedzę dotyczącą instrumentów marketingowego oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek.

Umiejętności:

- student wykonuje analizę możliwości i zagrożeń działania przedsiębiorstwa na rynku w warunkach zidentyfikowanych zmian,

- student potrafi wybrać zmienne segmentacyjne dla określonych produktów i usług,

- student przeprowadza analizę zachowania konsumentów na rynku z uwzględnieniem rodzajów decyzji nabywczych, dostrzeganego ryzyka i możliwości jego redukcji w procesie zaspokajania określonych potrzeb,

- student dokonuje klasyfikacji elementów struktury produktu oraz opisje funkcje opakowań,

- student dokonuje wyboru kanału dystrybucji w określonych warunkach,

- student dokonuje wyboru podstawowych form promocji w określonych warunkach,

- student podejmuje decyzje w zakresie kształtowania ceny produktów.

Kompetencje społeczne:

- student docenia potrzebę znajomości zasad marketingu dla sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem,

- student nabiera umiejętności oceny zjawisk będących efektami marketingowego oddziaływania przedsiębiorstw na konsumentów,

- student wykształca w sobie zdolności wystąpień publicznych oraz obrony własnego punktu widzenia ,

- student potrafi zorganizować pracę swoją i małego zespołu.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- egzamin: forma pisemna z treści wykładów,

- zaliczenie: forma pisemna z treści ćwiczeń + zaangażowanie w pracę i kreatywność na zajęciach.

Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady - 15 godz.

ćwiczenia - 15 godz.

konsultacje – 4 godz.

egzamin końcowy - 1 godz.

razem: 35 godz.: 25 = 1,4, czyli 1 pkt ECTS

przegląd literatury przedmiotu - 10 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz.

opracowanie zadań domowych - 10 godz.

przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

przygotowanie do kolokwium - 10 godz.

razem godz. praktyczne: 50 godz.: 25 = 2 pkt ECTS

Ogółem - 3 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cieślik
Prowadzący grup: Jerzy Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cieślik
Prowadzący grup: Jerzy Cieślik, Chrystian Firlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cieślik, Marcin Kopyra, Renata Matysik-Pejas
Prowadzący grup: Jerzy Cieślik, Chrystian Firlej, Marcin Kopyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.