Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postęp biologiczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.PBI.NM.RROAXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postęp biologiczny
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW : ROLNICTWO / ECTS: 4 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NM

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o możliwościach zastosowania najnowszych osiągnięć badań podstawowych, rolniczych i technicznych w praktyce rolniczej, jak również poznanie przepisów dotyczące certyfikacji gospodarstw integrowanych i ekologicznych.

Przedmiot obejmuje charakterystykę ilościowego i jakościowego postępu biologicznego w poszczególnych grupach roślin uprawnych wykorzystywanych dla celów żywieniowych, przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i energetycznego, oraz najważniejsze aspekty postępu w produkcji zwierzęcej i technologii produkcji.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Charakterystyka postępu w rolnictwie – podstawowe pojęcia

2. Postęp techniczny w rolnictwie na przestrzeni dziejów - wskaźniki postępu technicznego

3. Postęp biologiczny w rolnictwie – znaczenie, historia udomowienia roślin.

4.Postęp biologiczny w zbożach (podrodzina: wiechlinowate)

5.Postęp biologiczny w zbożach (podrodzina: prosowate)

6.Postęp biologiczny w roślinach okopowych

7.Postęp biologiczny w roślinach przemysłowych

8.Postęp biologiczny w roślinach leczniczych i energetycznych

9.Postęp biologiczny w roślinach pastewnych

10.Postęp biologiczny w ochronie roślin (GMO), przykłady postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

11.Certyfikacja jako gwarancja jakości w produkcji rolniczej podstawowe pojęcia, systemy certyfikacji, instytucje odpowiedzialne i ich zadania

12.Rys historyczny i obecny stan prawny w odniesieniu do certyfikacji ekologicznej produkcji rolniczej w Polsce i Europie

13.Akredytowane jednostki certyfikujące ekologiczną produkcję rolniczą w Polsce i Europie wymagania normatywne i droga do uzyskania akredytacji

14.Certyfikacja integrowanej produkcji podstawowe zasady, dostępne programy

15.Inne systemy certyfikacji produktów rolnych przeznaczonych do konsumpcji/przetwórstwa

Ćwiczenia:

1. Wskaźniki postępu – teoria, rozdanie tematów

2. Obliczanie wskaźników postępu biologicznego – ruch odmianowy, Wr, War, Wir

3. Obliczanie wskaźników postępu odmianowego – Wpo, EFp, DYA,

4. Obliczanie wskaźnika Florenca oraz wskaźnika Wn w układzie przestrzennym

5. Wdrażanie postępu biologicznego i technicznego w produkcji roślinnej (PDO,LZO), opracowanie i prezentacją wyników postępu biologicznego w roślinach zbożowych wiechlinowatych

6. Wpływ postępu biologicznego i technologicznego na agrotechnikę oraz plonowanie i jakość surowca roślin zbożowych. Opracowanie i prezentacja wyników postępu biologicznego w roślinach zbożowych prosowatych i pseudozbożach.

7. Wpływ postępu biologicznego i technologicznego na agrotechnikę i plonowanie, jakość surowca roślin okopowych. Obliczanie i prezentacja wyników postępu biologicznego w roślinach okopowych.

8. Wpływ postępu biologicznego i technologicznego na plonowanie, jakość surowca roślin oleistych. Obliczenia i prezentacja wyników postępu biologicznego w roślinach oleistych i włóknistych.

9. Wpływ postępu biologicznego i technologicznego na plonowanie, jakość surowca roślin pastewnych. Opracowanie i prezentacja wyników postępu biologicznego w roślinach strączkowych

10. Ocena wpływu stosowania efektywnych mikroorganizmów oraz szczepienia roślin bakteriami na plonowanie roślin rolniczych. Postęp biologiczny a nawożenie i ochrona roślin. Wpływ postępu biologicznego i technologicznego na plonowanie, jakość surowca roślin pastewnych

11.Podstawowe akty prawne mające zastosowanie w certyfikacji ekologicznej produkcji rolniczej; wymagania akredytacyjne dla jednostek certyfikujących w zakresie rolnictwa ekologicznego; wymagania certyfikacyjne dla ekologicznej produkcji roślinnej na poziomie gospodarstwa

12-13.Wnioskowanie o certyfikację, kontrola, certyfikacja, nadzór nad certyfikatem w rolnictwie ekologicznym zapoznanie z procedurami i dokumentami

14.Wnioskowanie o certyfikację, kontrola, certyfikacja, nadzór nad certyfikatem w Integrowanej Produkcji Rolniczej/Ogrodniczej zapoznanie z procedurami i dokumentami

15. Zaliczenie

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 48 godz.

w tym: wykłady 12 godz.

ćwiczenia i seminaria 24 godz.

konsultacje 5 godz.

udział w badaniach 5 godz.

obowiązko we praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 52 godz

Literatura:

Podstawowa:

Wicki L. 2007. Wpływ postępu biologicznego na plonowanie i ekonomikę produkcji zbóż ozimych, Rocz. Nauk Roln., t.94

Nalborczyk E. 1997. Postęp biologiczny a rozwój rolnictwa w końcu XX i na początku XXI stulecia. Agricola - nr 3.

Runowski H. 1997. Postęp biologiczny w rolnictwie. Wyd. SGGW Warszawa

Najnowsza literatura naukowa dostępna on-line za pośrednictwem biblioteki UR

Uzupełniająca:

K.Klima. 2006. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. MARR Kraków.

Szczegółowa uprawa roślin (praca zbiorowa), WAR we Wrocławiu,2003

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę i rozumie podstawowe pojęcia związane postępem biologicznym, technicznym i technologicznym w rolnictwie i potrafi je scharakteryzować,

- potrafi wskazać główne determinanty warunkujące postęp biologiczny w obrębie poszczególnych gatunków roślin,

- zna podstawowe zasady certyfikacji stosowane w rolnictwie ekologicznym, integrowanym i przetwórstwie.

Umiejętności:

- potrafi obliczać i interpretować podstawowe wskaźniki postępu biologicznego (hodowlanego i odmianowego),

- określa wpływ postępu biologicznego na zmiany technologii uprawy i jakość płodów rolnych,

- sporządza referat tematyczny.

- wypełnia dokumenty związane z certyfikacją w rolnictwie.

Kompetencje społeczne:

- nabywa umiejętności pracy w zespole,

- ma świadomość postępu biologicznego w rolnictwie na bezpieczeństwo żywności i pasz oraz potrzebę rozstrzygania dylematów etycznych związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań biotechnologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin testowy

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Udział w ocenie końcowej 60%

Ćwiczenia:

- ocena za indywidualne i zespołowe obliczania wybranych wskaźników postępu biologicznego dla poszczególnych gatunków,

- przygotowanie prezentacji multimedialnej uwzględniającej najnowsze osiągnięcia postępu biologicznego i technicznego, oraz wygłoszenie referatu na zadany temat związany z postępem biologicznym i technologicznym dla danego gatunku roślin,

- aktywny udział w dyskusji po przedstawionych prezentacjach,

- rozwiązywanie zadań z zakresu certyfikacji produkcji ekologicznej, integrowanej i przetwórstwa płodów rolnych.

Ocena końcowa z ćwiczeń - średnia ocen z poszczególnych zagadnień i aktywności.

Udział w ocenie końcowej 40%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)