Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja gospodarstwa i marketing w produkcji ekologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.OGM.SM.RRORE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja gospodarstwa i marketing w produkcji ekologicznej
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w dwóch częściach, w pierwszej poruszane są zagadnienia dotyczące podstaw organizacji gospodarstw ekologicznych, w tym różnych wariantów rozwiązań organizacyjnych i wymogów w okresie przestawiania i prowadzenia gospodarstwa ekologicznego. W drugiej części dotyczącej marketingu omawiane są podstawy działań marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem analizy rynku produktów ekologicznych.

Pełny opis:

Wykłady;

1. Działy, gałęzie i działalności oraz wzajemne ich powiązania w gospodarstwie ekologicznym - 2 godz.

2. Ekonomiczno-organizacyjne aspekty produkcji żywności ekologicznej w Polsce - 2 godz.

3. Gospodarstwa ekologiczne w Polsce i na świecie - 2 godz..

4. Strategia rozwoju gospodarstw ekologicznych w Polsce do roku 2013 - 2 godz.

5. Wspieranie finansowe gospodarstw ekologicznych w ramach środków publicznych - 2 godz.

6. Podstawowe zasady i metody działań marketingowych na rynku produktów ekologicznych - 2 godz.

7. Analiza rynku produktów ekologicznych i perspektywy jego rozwoju - 2 godz.

8. Zaliczenie wykładów - 1 godz.

Podczas ćwiczeń studenci wykonują plan organizacji gospodarstwa ekologicznego z uwzględnieniem jego specyfiki - 10 godz.

Ćwiczenia terenowe - wyjazd studyjny do gospodarstwa ekologicznego - 5 godz.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 75; ECTS: 3

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 45; ECTS: 1,8

Literatura:

1. Golka W.,Wójcicki Z., 2006, Ekologiczna modernizacja gospodarstwa rolniczego. IBMER, Warszawa,

2. Piekut K., Stalenga J., 2004, Rolnictwo ekologiczne a społeczeństwo i środowisko.IUNG, Puławy

3. Klima K., 2006, Rolnictwo ekologiczne, MARR, Kraków,

4. Natchman G., Żekało M.,2011, Wyniki ekonomiczne wybranych ekologicznych produktów rolniczych w latach 2005 - 2009.IERiGŻ-PIB, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza;

- student posiada wiedzę o możliwościach i sposobach przekształcenia gospodarstwa konwencjonalnego w ekologiczne,

- student zna warunki uzyskania certyfikacji oraz możliwej pomocy finansowej ze środków publicznych,

Umiejętności;

- student potrafi poprawnie zorganizować gospodarstwo ekologiczne oraz zbilansować zasoby czynników produkcji z potrzebami,

Kompetencje społeczne;

- student potrafi poruszać się na rynku produktów ekologicznych i zna konieczne działania marketingowe by producent mógł sprzedać wyprodukowany towar.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zaliczają wykłady na podstawie sprawdzianu pisemnego, w przypadku negatywnej oceny, zaliczenie poprawkowe odbywa się ustnie.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie opracowanego planu organizacji gospodarstwa ekologicznego oraz wiedzy o czynnościach i metodach stosowanych i podejmowanych w celu opracowania tego planu.

Zaliczenie ćwiczeń terenowych na podstawie obecności

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

Brak praktyk zawodowych. W planie jest 5 godzin ćwiczeń terenowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.