Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i ekonomika rolnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.OEG.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i ekonomika rolnictwa
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Rolnictwo, 3 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Rolnictwo / ECTS: 4 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i Poziom: SI

Status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z makro i mikro ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania rolnictwa i agrobiznesu. Studenci poznają strukturę rolnictwa, cechy szczególne i wielkość zasobów czynników produkcji w rolnictwie, zasady funkcjonowania rynku rolnego i praw ekonomicznych na rynkach rolnych. W ramach wykładów zostaną wprowadzeni w teorię czynników produkcji, teorię kosztów, teorię produkcji oraz wybrane elementy ekonomii instytucjonalnej. Poznają strukturę agrobiznesu oraz zadania i sposób działania wybranych instytucji otoczenia rolnictwa. Ponadto zapoznają się z systemem podatkowym w rolnictwie oraz organizacją gospodarstw rolnych i zasadami obliczania podstawowych kategorii produkcji i dochodów.

Pełny opis:

Wykłady

1. Ekonomika rolnictwa jako ekonomia branżowa (2 godz.)

2. Funkcje rolnictwa w gospodarcze narodowej (2 godz.)

3. Wprowadzenie do teorii czynników produkcji w rolnictwie (2 godz.)

4. Struktura agrobiznesu (2 godz.)

5. Instytucjonalne otoczenie agrobiznesu (2 godz.)

6. System podatkowy w rolnictwie - podatki bezpośrednie (2 godz.)

7. System podatkowy w rolnictwie - podatki pośrednie (2 godz.)

8. Podstawy teorii rynku (2 godz.)

9. Wprowadzenie do teorii intensyfikacji (2 godz.)

10. Gospodarstwo rolne i jego struktura (2 godz.)

11. Koszty w gospodarstwie rolnym (2 godz.)

12. Kategorie produkcji i dochodów w gospodarstwie rolnym (2 godz.)

13. Teoria i praktyka protekcjonizmu w rolnictwie (2 godz.)

14. Sukcesja gospodarstw rolnych (2 godz.)

15. Bariery transformacji polskiego rolnictwa (2 godz.)

Tematyka ćwiczeń

1. Metody badawcze stosowane w ekonomice rolnictwa

2. Ocena zjawisk ekonomicznych, mierniki i wskaźniki stosowane w ekonomice rolnictwa. Waloryzacja i delimitacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

3. Struktura agrarna, struktura obszarowa, ziemia jako czynnik produkcji.

4. Czynnik ludzki w rolnictwie, zasoby pracy, zróżnicowanie przestrzenne i czasowe, bezrobocie na wsi.

5. Kapitał w rolnictwie, infrastruktura, uzbrojenie techniczne pracy i ziemi, amortyzacja i sposoby jej obliczania.

6. Obliczanie zależności pomiędzy nakładem a produktem, produkt krańcowy, produkt przeciętny, optimum techniczne i ekonomiczne produkcji

7. Kolokwium I.

8. System podatkowy w rolnictwie, obliczanie wysokości podatków majątkowych.

9. System podatkowy w rolnictwie, obliczanie wysokości podatku od towarów i usług (VAT).

10. Koszty i opłacalność produkcji rolniczej,

11. Kalkulacje kosztów jednostkowych.

12. Obliczanie podstawowych kategorii ekonomicznych w rolnictwie: produkcja ogółem, wartość dodana,

nadwyżka bezpośrednia, dochód z gospodarstwa rolnego.

13. Wielkość ekonomiczna gospodarstw. Obliczenia.

14. Kolokwium II.

15. Repetytorium - zaliczenie ćwiczeń.

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 65 godz., ECTS: 2,2; w tym:

‒ wykłady 30 godzin

‒ ćwiczenia 30 godzin

‒ egzamin ustny 1 godzina

‒ konsultacje 4 godzina

Razem 65 godzin tj. 2,2 pkt. ECTS

e-learning: 0 godz., ECTS: 0

Praca własna: 55 godz., ECTS: 1,8

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wojewodzic T. 2019. Wybrane zagadnienia z ekonomiki i organizacji rolnictwa. Skrypt dla studentów Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (materiał w przygotowaniu do druku, udostępniony studentom w wersji roboczej).

Literatura uzupełniająca:

1. Fereniec J. 1999. Ekonomika i organizacja rolnictwa, Wydawnictwo KEY TEXT, Warszawa.

2. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. IERiGŻ w Warszawie (czasopismo naukowe)

Efekty uczenia się:

Student po zakończonym kursie:

A/ wiedza:

‒ zna i opisuje strukturę agrarną,

‒ definiuje podstawowe kategorie ekonomiczne związane z rolnictwem i gospodarstwem rolnym, m.in. zasoby, czynniki produkcji, koszty, dochody, przychody, wielkość ekonomiczna, intensywność produkcji, intensywność organizacji, podatek,

‒ wskazuje najważniejsze rozwiązania prawne regulujące politykę fiskalna państwa wobec rolników i gospodarstw rolnych,

‒ zna mechanizmy działania rynków rolnych oraz rządzące rynkami prawa ekonomiczne,

‒ zna funkcje jakie pełni rolnictwo w gospodarce narodowej,

‒ identyfikuje instytucje otoczenia wsi i rolnictwa oraz zna ich zadania i funkcje.

B/ umiejętności:

‒ porównuje wyposażenie w czynniki produkcji poszczególnych gospodarstw rolniczych,

‒ ocenia strukturę agrarna w poszczególnych jednostkach terytorialnych,

‒ oblicza koszty jednostkowe produkcji metodami organicznymi i rozdzielcza,

‒ oblicza podstawowe kategorie wynikowe dla gospodarstwa rolniczego tj. produkcja ogółem, wartość dodana, brutto, dochód z gospodarstwa rolnego.

‒ oblicza podatki, które płacone są w rolnictwie

C/ kompetencje społeczne:

‒ docenia znaczenie rolnictwa dla gospodarki narodowej,

‒ ma świadomość specyfiki produkcji rolniczej oraz barier przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych z jakimi borykają się gospodarstwa rolnicze w swojej działalności,

‒ rozumie istotę i bariery procesu intensyfikacji,

‒ rozumie potrzebę reformowania rolnictwa w Polsce.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (Wiedza, Umiejętności lub Kompetencje Społeczne) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

Zaliczenie ćwiczeń (oceny cząstkowe): . " .

‒ aktywność w trakcie zajęć (sprawność i dokładność wykonywania zadań obliczeniowych),

‒ przegląd prasy fachowej (prasówka) w tematach związanych z materiałem wykładowym zaproponowanych przez wykładowcę.

‒ 2 sprawdziany pisemne z zagadnień poruszanych na ćwiczeniach. Uzyskanie minimum 50% punktów z zaliczenia pisemnego jest warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładów.

Wykłady:

Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu ustnego (3 pytania, odpowiedzi oceniane każda w skali 0-10 punktów).Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie minimum 16 pkt.

Ocena końcowa = suma punktów z ćwiczeń x 0,05 + suma punktów z egzaminu ustnego * 0,1

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązkowych treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne formułuje ocenę końcową posługując się podanymi wyżej kryteriami.

Praktyki zawodowe:

Program nie przewiduje praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Piotr Rachwał, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Piotr Rachwał, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Piotr Rachwał, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.