Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.MIK.NI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Ochrona środowiska, 3 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL:

Celem wykładów z mikrobiologii jest zapoznanie studentów z występowaniem i funkcją drobnoustrojów w środowisku.

Ćwiczenia mają na celu praktyczne zapoznanie się z techniką laboratoryjną stosowaną w pracowniach mikrobiologicznych i obserwacja mikroskopowa różnych drobnoustrojów.

TEMATYKA WYKŁADÓW:

Mikrobiologia jako dyscyplina naukowa

Cechy wspólne mikroorganizmów

Przyczyny szerokiego rozpowszechnienia drobnoustrojów w przyrodzie

Podział mikroorganizmów. Interakcje zachodzące między mikroorganizmami i innymi organizmami

Historia mikrobiologii

Morfologia, systematyka i znaczenie drobnoustrojów Fizjologia i podstawowe produkty metabolizmu

Mikrobiologia środowisk naturalnych.Chorobotwórcze właściwości drobnoustrojów.

Najważniejsze jednostki chorobowe.

Pełny opis:

TEMATYKA ĆWICZEŃ

1)Bezpieczństwo i higiena pracy na ćwiczeniach z mikrobiologii.Wyposażenie pracowni mikrobiologicznej.Podstawowa aparatura stosowana w pracowni mikrobiologicznej.

Podstawowe metody stosowane w laboratorium mikrobiologicznym: sterylizacja, dezynfekcja, pasteryzacja.

Podstawowe podłoża stosowane do hodowli drobnoustrojów.

Hodowla drobnoustrojów – założenie hodowli bakterii

2)Technika sporządzania preparatów bakteriologicznych: utrwalanych i barwionych.

Teoretyczne podstawy barwienia drobnoustrojów.

Barwniki i ich sporządzanie

Morfologia bakterii.

Technika posługiwania się mikroskopem imersyjnym.

Barwienie bakterii metodą prostą pozytywną

Barwienie bakterii metodą prosta negatywną. Zjawisko atrakcji barwnika.

3)Obserwacja ruchu bakterii w kropli wiszącej.

Barwienie pozytywne metodą Grama jako podstawowe barwienie stosowane w diagnostyce bakteriologicznej umożliwiające podzielenie bakterii na dwie podstawowe grupy – bakterie gramoujemne i gramododatnie

Morfologia i systematyka promieniowców

4)Podstawy mykologii

Technika wykonywania preparatów mikologicznych.

Morfologia i systematyka drożdży.

Wykonanie testów na żywotność i odżywianie drożdży.

Morfologia i systematyka grzybów strzępkowych z klas Phycomycetes i Deuteromycetes.

Grzyby toksynotwórcze i mykotoksyny

5)Sprawdzian wiadomości

Metody pośrednie i bezpośrednie mikrobiologicznej analizy ilościowej

Analiza mikrobiologiczna wody w aspekcie sanitarno higienicznym. (met. filtracyjna, met. seryjnych rozcienczeń)

Analiza czystości powietrza

6)Odczyt analizy czystości wody i jej ocena w odniesieniu do Polskich Norm. Wskaźniki czystości wody.

Drobnoustroje fermentacji mlekowej.

Preparaty z fermentowanych produktów pochodzenia zwierzęcego (mleko, jogurt, kefir) i roślinnego (kiszona kapusta i ogórki).

Ocena jakości produktu na podstawie składu mikroflory.

Szkodniki zakiszanych produktów pochodzenia roślinnego

7)Sprawdzian wiadomości

Asymilatory wolnego azotu atmosferycznego.

Drobnoustroje chorobotwórcze i podstawy diagnostyki bakteriologicznej.

Hemoliza. Antybiotykooporność.

8)Zaliczenie ćwiczeń

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 150; ECTS: 6

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 45; ECTS: 1,8

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 30; ECTS: 1,2

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 105; ECTS: 4,2

Literatura:

Mikrobiologia ogólna - H.G. SchlegelŻycie bakterii - Wł. Kunicki-Goldfinger

Biologia bakterii - K. Kotełko

Zarys mikrobiologii rolniczej - A. Szember

Mikrobiologia żywności - H. Müller

Mikrobiologia - A. Nowak

Mikrobiologia weterynaryjna - K. Larski

Biotechnologia - A. Chmiel

Efekty uczenia się:

Wieadza

Student:

- posiada ogólną wiedzę z mikrobiologii

- charakteryzuje najważniejsze procesy mikrobiologiczne zachodzące w glebie, wodzie i powietrzu

Umiejętności

- rożróżnia poszczególne grupy fizjologiczne drobnoustrojów

- praktycznie wykorzystuje metody stosowane w laboratorium mikrobiologicznym

- samodzielnie posługuje się aparaturą i sprzętem laboratoryjnym

- interpretuje wyniki analiz i doświadczeń

Kompetencje społeczne

- organizuje pracę w małym laboratorium, celem wykonania określonego doświadczenia z zakresu mikrobiologii

- wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu mikrobiologii i potrafi ją połączyć z innymi dyscyplinami naukowymi, takimi jak: biologia molekularna, genetyka czy biotechnologia.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny (test wyboru)

Ćwiczenia: sprawdzian pisemny lub ustny oraz frekwencja na ćwiczeniach nie przekraczająca 20% nieobecności.

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Frączek
Prowadzący grup: Krzysztof Frączek, Jacek Grzyb, Katarzyna Wolny-Koładka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.