Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium chemiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.LCH.SI.RBIOZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium chemiczne
Jednostka: Katedra Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: biogospodarka/ECTS 3/semestr 3

Profil: ogólnoakademicki/forma i poziom:SI

status: kierunkowy

wymagania wstępne: zaliczone zajęcia z chemii-semstr I (wykłady i ćwiczenia)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami analizy ilościowej oraz różnymi zagadnieniami dotyczącymi chemii roztworów wodnych.

Pełny opis:

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Obliczenia związane ze stężeniami oraz pH roztworów.

2. Roztwory buforowe – sporządzanie roztworów o zadanych wartościach pH i pojemności buforowej

3. Badanie właściwości roztworów buforowych

4. Analiza wagowa – odwadnianie hydratów wybranych soli

5. Analiza wagowa – ilościowe oznaczanie zawartości jonów baru w roztworze

6. Analiza wagowa- oznaczanie siarczanów(VI) w sokach warzywnych i owocowych

7. Obliczenia związane z analizą strąceniową.

8. Argentometria – metoda Mohra i Volharda-oznaczanie jonów chlorkowych

9. Obliczenia związane z procesami oksydacyjno-redukcyjnymi.

10. Redoksymetria – oznaczania jodometryczne – oznaczanie jonów Fe(III) i zawartości SO2 w wodzie.

11. Redoksymetria – oznaczania manganomteryczne – oznaczanie wapnia i wody utlenionej

12. Redoksymetria – oznaczenia jodometryczne – oznaczanie jonów siarczanowych(IV)

13. Miareczkowanie potencjometryczne – oznaczanie kwasów i zasad

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P.Szlachcic, J.Szymońska, B.Jarosz, E.Drozdek, O.Michalski, A.Wisła-Świder. Chemia I. Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii nieorganicznej i analitycznej. Wydawnictwo UR w Krakowie. Kraków. 2017.

2. M.Łukasiewicz, O.Michalski, J. Szymońska. Obliczenia chemizcne. Skrypt do ćwiczeń rachunkowych z chemii. Wydawnictwo UR w Krakowie. Kraków. 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. M.Bączkowicz, T.Fortuna, L.Juszczak, J.Sobolewska-Zielińska. Podstawy analizy i oceny jakość żywności. Skrypt do ćwiczeń pod redakcją Teresy Fortuny. Wydawnictwo UR w Krakowie. Kraków. 2018.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

zna podstawowe pojęcia z zakresu ilościowej (objętościowej i wagowej) analizy chemicznej

Umiejętności:

potrafi samodzielnie oznaczyć różne jony (kationy i aniony) w roztworach wodnych

Kompetencje społeczne;

potrafi rozwiązywać stawiane problemy i organizować pracę w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest oddanie wszystkich sprawozdań oraz zaliczenie 3 kolokwiów pisemnych składających się z pytań otwartych dotyczących aspektu praktycznego wykonywanych ćwiczeń oraz problemów teoretycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Danel
Prowadzący grup: Ewelina Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Danel, Anna Wisła-Świder
Prowadzący grup: Anna Wisła-Świder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Danel
Prowadzący grup: Anna Wisła-Świder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)