Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka wodno-ściekowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.GWS.SI.RJBSY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka wodno-ściekowa
Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kształcenia jest zapozanie Studentów z zasadami organizacji racjonalnej gospodarki wodno - ściekowej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. W ramach przedmiotu zostaną omówione zagadnienia związane z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków i ich wpływ na jakość środowiska.

Pełny opis:

Pełny opis:

Lp. Wykłady:

1 Definicja i cele oraz stan i kierunki rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w kraju.

2 Regulacje prawne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w kraju.

3 Zadania i rodzaje systemów wdociągowych. Zasoby wodne w przyrodzie.

4 Zapotrzebowanie na wodę w ośrodkach wiejskich.

5 Ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych.

6 Podstawowe procesy i urzadzenia służace do uzdatniania wód.

7 Rozprowadzenie i magazynowanie wody - sieci i zbiorniki wodociągowe.

8 Ścieki - definicja, rodzaje ich skład i ilość. Wpływ ścieków na odbiornik.

9 Zadania i rodzaje sieci kanalizacyjnych.

10 Procesy i urzadzenia służace do oczyszczania ścieków.

11 Przydomowe oczyszczalnie ścieków - definicja, rozwiązania konstrukcyjne.

12 Możliwości rolniczego wykorzystania ścieków

13 Opracowanie projektu koncepcyjnego gospodarki wodno-ściekowej wiejskiej jednostki osadniczej, w tym

14 omówienie celu i zakresu projektu, przygotowanie danych wyjsciowych

15 obliczenie zapotrzebowania na wode

Ćwiczenia:

1 opracowanie schematu technologicznego stacji uzdatniania wody

2 obliczenie bilansu ilościowego i jakościowego ścieków

3 obliczenie wymaganego stopnia oczyszczania ścieków

4 opracowanie schematu technologicznego zbiorczej oczyszczalni ściekó

5 obliczenie podstawowych urzadzeń POŚ (osadnika gnilnego, drenazu rozsączającego)

6 obliczenie wartości nawozowej ścieków

7 Gospodarka wodno-ściekowa miasta i gminy Miechów. Zwiedzanie ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz oczyszcalni ścieków.

Statystyka przedmiotu [godziny ; ECTS]

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy 100 ; 4

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) 30; 1,20

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty 15,00; 2,00

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. 70 ; 2,80

Literatura:

Literatura:

"Błażejewski R. 2003. Kanalizacja wsi. Wyd. PZIiTS, o/Poznań

Heidrich Z., Kalenik M., Podedworna J., Stańko G. 2008. Sanitacja wsi. Wyd. ""Seidel-Przywecki"", Warszawa

Królikowski A. J. 1994. Gospodarka wodno-ściekowa na obszarach niezurbanizowanych. Biuro Badań i Wdrożeń Ekologicznych, Białystok

Szpindor A. 1998. Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. Arkady, Warszawa

"

Publikacje własne:

" Kutera J. 1988. Wykorzystanie ścieków w rolnictwie. PWRiL Warszawa

Heidrich Z., Witkowski A. 2005. Urządzenia do oczyszczania ścieków. Projektowanie, przykłady obliczeń. Wyd. ""Seidel-Przywecki"", Warszawa

Heidrich Z. 1998. Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Poradnik. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa

Miernik W. 2006. Skuteczność i niezawodność hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków typu Lemna. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie 420, seria Inżynieria Środowiska 26, 299 - 309

Miernik W., Wałęga A. 2007. Removal of nitrogen mineral forms from domestic wastes in the sewage treatment plant of the Lemna type with the nitrifying patter. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 16, No. 3B, 520 – 524

Miernik W., Młyński D. 2014. Wpływ modernizacji oczyszczalni dla miasta Wadowice na jakość oczyszczanych ścieków. [w]: J. Rak (red.): Antropogeniczne czynniki wpływu na środowisko przyrodnicze na przykładzie południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta, Brzozów

"

Efekty uczenia się:

wiedza:

GWS_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemów i urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę.

GWS_W02 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemów i urzadzeń służacych odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

Umiejętnosci:

GWS_U01 potraci opracować koncepcję gospodarki wodno-ściekowej wiejskiej jednostki osadniczej, w tym wykonać proste obliczenia zapotrzebowania na wodę, ilości i składu ścieków, itp.

Kompetencje społeczne:

GWS_K01 Rozumie i ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej na środowisko naturalne i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

GWS_K02 Rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy z zakresu technologii mających wpływ na stan środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

"

Egzamin pisemny (test z wyboru i uzupełnienia + zadania obliczeniowe)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań na poszczególnych ćwiczeniach lub symulacje komputerowe na bieżąco oceniane przez prowadzących pod względem poprawności ich rozwiązania oraz organizacji pracy w zespole.

Ocena końcowa z ćwiczeń: średnia uzyskana z poszczególnych ćwiczeń.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi."

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)