Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarowanie na obszarach chronionych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.GCH.SM.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie na obszarach chronionych
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 3 sem. Zagrożenia i ochrona ekosystemów
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zakresu możliwości gospodarczego wykorzystywania obszarów chronionych i właściwego znaczenia pojęcia zrównoważony rozwój w odniesieniu do tych obszarów. Treści przedmiotu: Krajowy System Obszarów Chronionych, rolnictwo, turystyka oraz gospodarka leśna, łowiecka i rybacka na obszarach chronionych (w parkach narodowych, rezerwatach, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu i obszarach Natura 2000), inwestycje na obszarach chronionych, obszary chronione a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. System obszarów przyrodniczo cennych w Polsce i regulacje prawne dotyczące ich ochrony.

2,3. Rolnictwo na obszarach chronionych w Polsce - skala problemu, wpływ rolnictwa na różnorodność biologiczną, aspekty ekonomiczne działalności rolniczej.

4. Gospodarka leśna, łowiecka i rybacka na obszarach chronionych w Polsce.

5. Turystyka oraz działalność wytwórcza i usługowa na terenach chronionych w Polsce

6. Plany i zadania ochronne dla krajowych form ochrony przyrody.

7. Kategorie ochrony w parkach narodowych i rezerwatach. Możliwości gospodarowania na obszarach objętych różnymi kategoriami ochrony.

8. Gospodarka leśna i łowiecka w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.

9. Użytkowanie rolnicze gleb oraz turystyka i edukacja w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.

10. Gospodarowanie w parkach krajobrazowych. Przepisy obowiązujące na tych obszarach.

11. Obszary chronionego krajobrazu - rolnictwo i turystyka jako główne formy gospodarowania na tych obszarach. Przepisy obowiązujące na tych obszarach.

12,13. Obszary Natura 2000 - przedmioty ochrony na tych obszarach, sposoby ich ochrony i wynikające z niej ograniczenia w gospodarowaniu.

14. Plany ochrony i zadania ochronne dla obszarów Natura 2000.

15. Sposób przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko na obszarach Natura 2000. Konsekwencje ustanowienia tych obszarów dla gospodarki.

Ćwiczenia terenowe

1. Gospodarka na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego i w jego otulinie - 7 godz.

2. Projekt Dol. Karpia - przykład gospodarczego wykorzystania obszarów o dużych walorach przyrodniczych chronionych w sieci Natura 2000 - 8 godz.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 75; ECTS: 3

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 45; ECTS: 1,8

Literatura:

Literatura podstawowa:

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. 2003. Ekologiczna sieć NATURA 2000. Problem czy szansa. IOP PAN, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

Grzegorczyk M., Perzanowska J., Kijas Z. J. OFMconv, Mirek Z. 2002. Mówić o ochronie przyrody, zintegrowana wizja ochrony przyrody. IOP PAN, ISF, IB PAN, Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1) zna zakres możliwości gospodarczego wykorzystywania obszarów chronionych,

2) zna przepisy obowiązujące w parkach narodowych i rezerwatach,

3) ma wiedzę na temat sposobów prowadzenia ochrony czynnej na obszarach chronionych,

4) wie jakie informacje można znaleźć w planach i zadaniach ochronnych,

Umiejętności

5) potrafi odszukać przepisy obowiązujące w poszczególnych parkach krajobrazowych oraz na obszarach chronionego krajobrazu i Natura 2000,

6) posiada umiejętność wypowiadania się na temat gospodarowania na obszarach chronionych, uwzględniając w wypowiedziach przepisy prawne obowiązujące na tych terenach,

Kompetencje społeczne

7) ma świadomość strat wynikających z nadmiernego wykorzystywania zasobów przyrody na obszarach chronionych i w ich otoczeniu,

8) ma przekonanie o potrzebie przekonywania społeczeństwa do działań i informowania go o przedsięwzięciach czynionych na rzecz ochrony przyrody.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia) za:

1) raport z ćwiczeń terenowych (EK - 1-3)

2) zaangażowanie w dyskusję prowadzoną w trakcie ćwiczeń terenowych (EK - 6-8)

Wykłady: egzamin pisemny, który będzie zawierał około 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru i kilka pytań otwartych sprawdzających wiedzę (EK 1-5).

---

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)