Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekofilozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.EFI.NM.RROAXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekofilozofia
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : ROLNICTWO / ECTS: 3 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: podstawowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnorodną interakcji człowieka i przyrody ze szczególnym uwzględnieniem aspektów antropologicznych, etycznych i kulturowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1 Pojęcie i przedmiot ekofilozofii (2h)

2 Etyka szacunku dla życia Alberta Schweitzera (2h)

3 Projekt etyki naukowej K. Twardowskiego a współczesne etyki ewolucjonistyczne (2h)

4 Ewolucjonizm (2h)

5 Człowiek wobec przyrody (2h)

6 Człowiek pomiędzy przyrodą a kulturą (2h)

7 Antropocentryzm (2h)

8 Biocentryzm (2h)

9 Idea zrównoważonego rozwoju (2h)

10 Wyzwania globalizacji

11 Wszechświat jako środowisko człowieka

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 26 ECTS 1.2

w tym:

wykłady 20 godz.

ćwiczenia i seminaria 0 godz.

konsultacje 5 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 1 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna (1,8 ECTS) 64 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Konstańczuk S. 2005. Wybrane zagadnienia ekofilozofii. Wyd. Akademii Pomorskiej. Słupsk.

2. Najder-Stefaniak K. 2013. Wprowadzenie do ekofilozofii. Wyd. SGGW. Warszawa.

3. Papuziński A., Hull Z. 2001. Wokół eko-filozofii. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Skolimowskiemu dla uczczenia siedemdziesięciolecia urodzin. Wyd. Akademii Bydgoskiej. Bydgoszcz.

4. Piątek Z. 2008. Ekofilozofia. Wyd. UJ. Kraków.

Uzupełniająca:

1. Górny M. 1992. Ekofilozofia rolnictwa. Wyd. Ekoland. Krosno.

1. Heller M., Życiński J. 2019. Dylematy ewolucji. Wyd. Copernicus Center Press. Kraków.

2. Heller M. 2013. Logos Wszechświata. Zarys filozofii przyrody. Wyd. Znak. Kraków.

3. Skolimowski H. 1991. Ocalić Ziemię – Świt filozofii ekologicznej, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- charakteryzuje ideę zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu kształtowania środowiska i procesów

zachodzących w biosferze

- zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności

przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać z zasobów

informacji patentowej

Umiejętności:

- posiada umiejętność korzystania z różnych źródeł i form informacji w

postaci dokumentów, osób, instytucji, okoliczności(konferencje)

zasobów medialnych i Internetu

- posiada umiejętność prezentacji własnych poglądów w różnych

formach, zrozumienia i właściwego odbioru poglądów

prezentowanych przez innych, dyskusji i osiągania wspólnego

stanowiska

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji oraz potrafi

organizować szkolenie innych osób

- ma świadomość etycznej i prawnej odpowiedzialności, za jakość

produkcji rolniczej i stan środowiska przyrodniczego

- rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się w zakresie

wykonywanego zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - test

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa = ocena z egzaminu (wykłady)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)