Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Certyfikacja w rolnictwie ekologicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.CER.SM.RRORE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Certyfikacja w rolnictwie ekologicznym
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy: Rolnictwo, sp. rolnictwo ekologiczne, 3 sem. II stopień, stacj. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje informacje dotyczące sposobu funkcjonowania systemu certyfikacji produkcji ekologicznej zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Przedmiot obejmuje także zagadnienia związane z akredytacją i funkcjonowaniem jednostek certyfikujących obszar rolnictwa ekologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad uzyskiwania i utrzymywania uprawnień do certyfikacji oraz realizowania procesu certyfikacji ekologicznej produkcji rolniczej

Pełny opis:

Wykłady 15 godzin

1-2. Certyfikacja w rolnictwie ekologicznym - rys historyczny, obowiązujące podstawy prawne,

3-4. Organizacja systemu kontroli i certyfikacji w Polsce i Unii Europejskiej - instytucje sprawujące nadzór - zadania, kompetencje

5-6. Upoważnione akredytowane jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym - zasady uzyskiwania upoważnienia

7. Wymagania akredytacyjne wobec jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym - droga do uzyskania akredytacji

8-9. Elementy systemu certyfikacji - wymagania Normy PN-EN 45011:2000 w odniesieniu do jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym

10-11. Funkcjonowanie systemu certyfikacji w rolnictwie ekologicznym: wymagania certyfikacyjne, wnioskowanie o certyfikację

12-13. Funkcjonowanie systemu certyfikacji w rolnictwie ekologicznym: przygotowanie oceny, kontrola,

14-15. Funkcjonowanie systemu certyfikacji w rolnictwie ekologicznym: decyzja certyfikacyjna, certyfikat zgodności, nadzór nad certyfikatem, znakowanie

Ćwiczenia laboratoryjne (projektowe) 15 godzin:

1-2. Upoważnione jednostki certyfikujące w Polsce - stan aktualny, zakres akredytacji, zakres upoważnienia; notyfikacja, zapoznanie obowiązującymi dokumentami kryterialnymi funkcjonującymi w obszarze rolnictwa ekologicznego

3-4. Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym i wnioskowanie o certyfikację - wymagane dokumenty (wymagania stawiane wnioskodawcy). Praca w zespołach 2-osobowych: wypełnianie podstawowych dokumentów obowiązujących wnioskodawcę ubiegającego się o certyfikat (studium przypadku)

5-6. Przygotowanie oceny (kontroli) w jednostce certyfikującej (identyfikacja obszarów ryzyka, wybór personelu, przygotowanie planu kontroli); praca w zespołach 2-osobowych - opracowanie dla studium przypadku

7-8. Przygotowanie oceny (kontroli gospodarstwa); opracowanie szczegółowego planu kontroli, opracowanie listy pytań kontrolnych; identyfikacja niezgodności w ocenianych obszarach; praca w zespołach 2-osobowych - opracowanie dla studium przypadku

9-10. Kontrola gospodarstwa: dokumentowanie wyników kontroli - protokół z kontroli, dokumenty towarzyszące; kontrola produkcji roślinnej i utrzymania zwierząt; opracowanie w zespołach 2-osobowych - opracowanie dla studium przypadku

11-12. Minimalne wymagania kontrolne dla obszarów pozyskiwanie z natury, pszczelarstwo, przetwórstwo oraz identyfikacja potencjalnych obszarów ryzyka (opracowania w zespołach 2-osobowych na podstawie dokumentów kryterialnych)

13-14. Ocena dokumentacji pokontrolnej, decyzja certyfikacyjna, certyfikat zgodności, plan działań w nadzorze nad certyfikatem; opracowanie w zespołach 2-osobowych - opracowanie dla studium przypadku

15. Znakowanie produktów rolnictwa ekologicznego

Literatura:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (z późn. zm.)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (z późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym D. U. nr 116, poz. 975

Program akredytacji jednostek certyfikujących w zakresie rolnictwa ekologicznego DAC-13. Wyd. 6 z dn. 6.01.2010 r. PCA Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada znajomość założeń i podstaw prawnych systemu certyfikacji ekologicznej produkcji rolniczej

- posiada wiedzę na temat systemu nadzoru nad certyfikowana produkcja ekologiczną oraz rola poszczególnych elementów tego nadzoru

- posiada wiedzę o elementach składających się na proces kontroli i certyfikacji oraz wymaganiach wobec wnioskodawców o certyfikację i podmiotów certyfikujących

Umiejętności

- potrafi korzystać z dokumentów normatywnych obowiązujących w obszarze rolnictwa ekologicznego

- potrafi wskazać i zastosować w praktyce podstawowe elementy procesu certyfikacji (sporządzenie wniosku o certyfikację, przygotowanie oceny, realizacja kontroli, identyfikacja obszarów ryzyka, decyzja certyfikacyjna)

Kompetencje społeczne:

Student

- posiada świadomość istotności funkcjonowania systemu certyfikacji w obszarze rolnictwa ekologicznego

- posiada świadomość aktualizacji wiedzy w zakresie funkcjonowania systemu certyfikacji w rolnictwie ekologicznym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych:

- na podstawie ocen formujących z poszczególnych zadań zespołowych; ocena końcowa jest średnią z ocen formujących (oceniana jest znajomość opracowywanych zagadnień, kompletność i merytoryczna poprawność opracowań zespołowych)

Zaliczenie wykładów

- zaliczenie na ocenę w formie pisemnej: pytania problemowe i definicje obejmujące zagadnienia poruszane podczas wykładów i ćwiczeń audytoryjnych

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.