Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioinżynieria środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.BIS.SM.RJBSY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioinżynieria środowiska
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele kształcenia: zapoznanie studenta z możliwościami zastosowania nowoczesnych technik biologii molekularnej w produkcji oraz analizie żywności.

Pełny opis:

Wykłady:

1 Zasady działania genomów

2 Techniki analizy genomu i transkryptomu

3 Przegląd nukleotydowych oraz białkowych baz danych

4 Zmienność genetyczna i techniki jej indukowania

5 Bionżynieria molekularna z wykorzystaniem enzymów restrykcyjnych

6 Uzyskiwanie organizmów transgenicznych

7 Metody detekcji GMO

8 Regulacje prawne dotyczące uprawy roślin GMO oraz obrotu produktami spożywczymi i paszowymi pochodzących z GMO lub zawierających składniki GM

9 Inżynieria chromosomowa w ulepszaniu roślin uprawnych

10 Molekularne podstawy odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne

11 Poprawa odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne

12 Selekcja roślin z wykorzystaniem markerów molekularnych (MAS)

13 Aktualne możliwości i osiągnięcia „zielonej biotechnologii”

Ćwiczenia:

1 Przygotowanie próbek do analiz oraz wstępna homogenizacja materiału

2 Projektowanie starterów do reakcji PCR

3 Ekstrakcja genomowego DNA z próbek GM

4 Ekstrakcja genomowego DNA z próbek kontrolnych

5 Pomiar spektrofotometryczny stężenia oraz ocena jakości wyizolowanego DNA

6 Analiza przesiewowa w kierunku występowania GM z wykorzystaniem reakcji PCR

7 Detekcja produktu PCR

8 Analiza wyników i zaliczenie

Literatura:

Literatura:

"Podstawowa:

1. Genomy. Brown T.A. (P. Węgleński, red.) Wyd. Naukowe PWN, 2009 i następne.

Uzupełniająca:

2. Biotechnologia roślin. (S. Malepszy red.) Wyd. Naukowe PWN, 2001 i następne."

Publikacje własne:

"1. B. Jurczyk, K. Hura, A. Trzemecka, M. Rapacz. 2015. Evidence for alternative splicing mechanisms in meadow fescue (Festuca pratensis) and perennial ryegrass (Lolium perenne) Rubisco activase gene. Journal of Plant Physiology, 176:61–64.

2. Jurczyk B, Krępski T, Kosmala A, Rapacz M. 2013. Different mechanisms trigger an increase in freezing tolerance in Festuca pratensis exposed to flooding stress. Environmental and Experimental Botany, 93: 45-54.

3. Jurczyk B, Rapacz M, Budzisz K, Barcik W, Sasal M. 2012. The effects of cold, light and time of day during low-temperature shift on the expression of CBF6, FpCor14b and LOS2 in Festuca pratensis. Plant Science,183: 143-148.

"

Efekty uczenia się:

wiedza: Efekty Kształcenia: student:

BIS_W01 Student posiada wiedzę na temat możliwości wykorzystania nowoczesnych technik biologii molekularnej w tworzeniu nowych odmian roślin, w tym roślin genetycznie zmodyfikowanych.

BIS_W02 Student zna regulacje prawne dotyczące uprawy roślin GMO oraz obrotu produktami spożywczymi i paszowymi pochodzących z GMO lub zawierających składniki GM.

Umiejętnosci:

BIS_U01 Student potrafi korzystać z nukleotydowych oraz białkowych baz danych sekwencji.

BIS_U02 Student potrafi zaprojektować eksperyment mający na celu detekcję materiału modyfikowanego genetycznie w próbkach żywności bądź paszy.

Kompetencje społeczne:

BIS_K01 Student jest przygotowany do wzięcia udziału w dyskusji na temat wad i zalet wykorzystania nowoczesnych technik biologii molekularnej w hodowli roślin oraz produkcji żywności i pasz.

BIS_K02 Rozumie potrzebę przekazywaniu społeczeństwu obiektywnych informacji na temat wykorzystania nowoczesnych technik biologii molekularnej w produkcji i analizie żywności.

Metody i kryteria oceniania:

"

Egzamin pisemny (test z wyboru i uzupełnienia + zadania obliczeniowe)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań na poszczególnych ćwiczeniach lub symulacje komputerowe na bieżąco oceniane przez prowadzących pod względem poprawności ich rozwiązania oraz organizacji pracy w zespole.

Ocena końcowa z ćwiczeń: średnia uzyskana z poszczególnych ćwiczeń.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi."

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)