Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.BIO.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Rolnictwo, 3 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO/ECTS: 5/semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki/forma i poziom: SI

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularną organizacją życia, budową i właściwościami związków organicznych budujących organizmy, ich przemianami oraz mechanizmami regulacji procesów metabolicznych i przenoszenia energii. Studenci zostaną też zapoznani z podstawowymi technikami analiz biochemicznych.

Omówione zostaną zagadnienia związane z postrzeganiem przyrody jako zbioru funkcjonalnie ze sobą powiązanych prostych przemian decydujących o złożoności układów biologicznych dzięki wzajemnym powiązaniom i regulacjom.

Pełny opis:

Wykłady:

A Biochemia statyczna - budowa, właściwości oraz funkcje związków organicznych występujących w organizmach żywych - związek struktury z funkcją związków

1. Cukry (węglowodany) - budowa, podział, funkcje.

2. Lipidy - budowa, podział, funkcje, w tym błony komórkowe.

3. Aminokwasy i białka - budowa, podział, funkcje.

4-5. Enzymy (budowa, koenzymy, klasyfikacja, mechanizm działania, równowaga chemiczna, kinetyka reakcji, stymulacja i inhibicja, metody pomiaru).

6. Nukleotydy i kwasy nukleinowe.

B Biochemia dynamiczna

7. Biosynteza białek, podstawowe mechanizmy regulacji ekspresji genów.

8. Podstawowy metabolizm oddechowy - pozyskiwanie energii ze związków organicznych - oddychanie tlenowe i beztlenowe.

9. Procesy oddechowe i kataboliczne węglowodanów i lipidów

(mechanizmy, znaczenie ewolucyjne i środowiskowe).

10. Katabolizm węglowodanów i lipidów (mechanizmy, różnice między roślinami i zwierzętami, biochemiczne podstawy zasad prawidłowego odżywiania się).

11. Procesy anaboliczne lipidów, metabolity wtórne roślin pochodne lipidów.

12. Przyswajanie azotu i jego przemiany w biosferze ze szczególnym uwzględnieniem roli roślin.

13. Katabolizm związków azotu oraz biosynteza wybranych związków azotowych u roślin.

14- 15. Biochemia procesu fotosyntezy - przebieg, modyfikacje środowiskowe.

Ćwiczenia:

1-3. Zapoznanie się z aparaturą badawczą, wprowadzenie do metod opracowania danych na potrzeby przedmiotu. Cukrowce, reakcje charakterystyczne, wykrywanie nieznanego cukrowca, oznaczanie zawartości cukrów rozpuszczalnych w tkankach roślinnych metodą antronową, hydroliza cukrów złożonych.

4-6. Lipidy - reakcje charakterystyczne, frakcjonowanie lipidów z żółtka jaja kurzego, wykrywanie fosfolipidów, steroli, wyznaczanie liczb właściwych tłuszczów.

7-10. Aminokwasy i białka - wykrywanie, reakcje charakterystyczne, wyznaczanie punktu izoelektrycznego, ilościowe oznaczanie zawartości białka w ekstrakcie tkankowym metodą Bradforda.

11-12. Enzymy - wyznaczanie zależności aktywności enzymu od: pH i stężenia substratu - charakterystyka kinetyki reakcji: stała Michaelisa, szybkość maksymalna, spektrofotometryczne oznaczanie aktywności enzymu poprzez pomiary kinetyczne

13-14. Kwasy nukleinowe - reakcje charakterystyczne, właściwości fizyczne, izolacja DNA z warzyw metodą uproszczoną, spektrofotometryczne oznaczanie ilościowe i badanie czystości.

15. Zaliczenie przedmiotu.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 50

w tym:

wykłady: 15 godz.

ćwiczenia: 30 godz.

konsultacje: 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu: 3 godziny

praca własna 100 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Materiały wykładowe

2. Kączkowski J. "Podstawy biochemii" - Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2009 (lub starsze wydania).

3. Hames D. B., Hooper N.M. "Biochemia. Krótkie wykłady" - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006 (lub starsze wydania).

Uzupełniająca:

1. Inne dostępne w księgarniach lub w bibliotekach podręczniki biochemii (nie starsze niż 20-letnie)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu:

Wiedza:

- posiada podstawową wiedzę o strukturze makrocząstek i ich funkcji biologicznej, potrafi rozpisać wzory biocząsteczek,

- zna podstawowe procesy biochemiczne zachodzące w organizmach roślinnych i potrafi je opisać słownie i schematami,

- zna biochemię procesu fotosyntezy, oddychania komórkowego i przemian azotu w organizmach oraz potrafi je pisać słownie i schematami.

Umiejętności:

- posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym (pipety, mieszadła, łaźnie),

- oblicza wyniki pomiarów biochemicznych,

- analizuje związki pomiędzy różnymi szlakami metabolicznymi.

Kompetencje społeczne:

- rozwiązuje przedstawione zadania w zespole lub samodzielnie

- rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji,

- rozumie znaczenie interdyscyplinarnego podejścia do problemów biologicznych w laboratorium i we współczesnym świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - pytania problemowe, test wyboru, test uzupełnienia (forma mieszana - moduły).

Przyjęto procentową skalę efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Zaliczenie ćwiczeń:

Podstawą zaliczenia jest: 1) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych (skala +/-) 2) zaliczenie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych (skala +/-), 3) zaliczenie wszystkich trzech sprawdzianów pisemnych (min. 3 w skali 2 - 5), istnieje możliwość dwukrotnego poprawiania oceny. Zaliczenie końcowe stanowi średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych w pkt. 3, zaokrąglona do oceny połówkowej. Dopuszcza się niezaliczenie jednego sprawozdania lub jednokrotnego nieprzygotowania do zajęć.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Bączek-Kwinta
Prowadzący grup: Renata Bączek-Kwinta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Bączek-Kwinta
Prowadzący grup: Renata Bączek-Kwinta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Bączek-Kwinta
Prowadzący grup: Renata Bączek-Kwinta, Jakub Pastuszak, Anna Szczerba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.