Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.BIO.NI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Ochrona środowiska, 3 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest poznanie budowy i funkcjonowania wybranych organizmów roślin wywierają cych różnorodny wpływ na środowisko i bytowanie człowieka.

Przedmiot w części botanicznej obejmuje różnice w budowie komórek pro- i eukariotycznych, budowę i funkcjonowanie podstawowych struktur komórkowych oraz charakterystykę tkanek roślinnych. Przedmiot uwypukla biologiczne pojęcie gatunku, przyczyny powstawania i wymierania gatunków. Pozwala poznać podstawy nomenklatury biologicznej, budowy i modyfikacji organów roślinnych. Dokonuje przeglądu systematycznego najważniejszych rodzin roślin okrytonasiennych, rozmieszczenia roślin w Polsce, gatunków chronionych i bioindykatorów, oraz podstawowych pojęć i osiągnięć biotechnologii.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Kryteria podziału żywych organizmów i poziomy organizacji życia na Ziemi.

Budowa i pochodzenie komórki roślinnej.

2. Specjalizacja i pochodzenie tkanek roślin wyższych.

Biologiczne pojęcie gatunku i postawy nomenklatury botanicznej.

3. Morfologia korzenia i pędu.

4. Anatomia korzenia i pędu.

Budowa i funkcjonowanie liści.

5. Rozmnażanie roślin. Rozwój gametofitu męskiego i żeńskiego u roślin kwiatowych.

6. Przegląd wybranych rodzin okrytonasiennych.

Rozmieszczenie roślin w Polsce. Przegląd gatunków chronionych i bioindykatorów.

7. Podstawy genetyki klasycznej, populacyjnej i molekularnej oraz ich wykorzystanie w systematyce roślin.

Wybrane elementy ewolucji roślin wyższych: rola poliploidyzacji w powstawaniu nowych gatunków roślin.

8. Osiągnięcia genetyki molekularnej i biotechnologii w konstrukcji roślin transgenicznych.

Ćwiczenia:

1. Ćwiczenia wprowadzające: zasady mikroskopowania.

2. Budowa mikroskopowa komórki roślinnej.

3. Wykrywanie i lokalizacja roślinnych materiałów zapasowych.

4. Przegląd tkanek roślinnych.

5. Anatomia pędu i korzenia o budowie pierwotnej.

6. Przyrost wtórny w łodydze i w korzeniu.

7. Anatomia i morfologia liścia. Przystosowania w budowie anatomicznej roślin zajmujących różne środowiska.

8. Budowa i klasyfikacja owoców.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 200; ECTS: 8

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 75; ECTS: 3

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 45; ECTS: 1,8

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 125; ECTS: 5

Literatura:

Literatura:

1. Joachimiak A., Biologia w pigułce (część I i II). Wydawnictwo Korona Kraków

2. Solomon E.P.,Berg L.R, Villee C.A. Biologia. Multico W-wa

3. Gorczyński T., Ćwiczenia z botaniki. PWN W-wa

4. Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Botanika. Brasika Szczecin.

5. Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika; część I i II. PWN W-wa

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

wiedza:

• zaznajamia się z budową i funkcjonowaniem organów roślinnych

• identyfikuje najważniejsze taksony roślin mających różnorodny wpływ na egzystencję człowieka

• zdobywa wiedzę na temat gatunków chronionych i bioindykatorów

• analizuje zdobycze i zagrożenia ze strony biotechnologii roślin

umiejętności:

• wykonuje samodzielnie roślinne preparaty mikroskopowe

• analizuje poprawnie roślinne preparaty mikroskopowe

kompetencje społeczne:

• uzyskuje zachętę do samodzielnego pogłębiania wiedzy botanicznej

• ocenia wagę bioróżnorodności dla utrzymania jakości życia

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywną ocenę po przejściu kursu student uzyskuje na podstawie:

Ćwiczenia

Oceny formujące:

• analiza preparatów mikroskopowych i okazów zielnikowych: praca indywidualna oraz w zespołach 2 osobowych

• zaliczenie trzech cząstkowych kolokwiów

• aktywność w trakcie dyskusji

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady

• egzamin pisemny (zadania testowe i opisowe

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.