Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.BCH.SI.RBIOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW : BIOGOSPODARKA / ECTS: 5/ semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem zajęć z biochemii jest poznanie: relacji pomiędzy strukturą, właściwościami molekularnymi i funkcją w komórce głównych związków chemicznych budujących komórki roślinne i zwierzęce; budowy i funkcji metabolicznej enzymów; głównych szlaków metabolicznych; budowy i funkcji kwasów nukleinowych oraz procesów ich biosyntezy.

Pełny opis:

Wykłady:

A Biochemia statyczna - budowa, właściwości oraz funkcje związków organicznych występujących w organizmach żywych - związek struktury z funkcją związków

1. Cukry (węglowodany) - budowa, podział, funkcje.

2. Lipidy - budowa, podział, funkcje, w tym błony komórkowe.

3. Aminokwasy i białka - budowa, podział, funkcje.

4-5. Enzymy (budowa, koenzymy, klasyfikacja, mechanizm działania, równowaga chemiczna, kinetyka reakcji, stymulacja i inhibicja, metody pomiaru).

6. Nukleotydy i kwasy nukleinowe.

B Biochemia dynamiczna

7. Biosynteza białek, podstawowe mechanizmy regulacji ekspresji genów.

8. Podstawowy metabolizm oddechowy - pozyskiwanie energii ze związków organicznych - oddychanie tlenowe i beztlenowe.

9. Procesy oddechowe i kataboliczne węglowodanów i lipidów

(mechanizmy, znaczenie ewolucyjne i środowiskowe).

10. Katabolizm węglowodanów i lipidów (mechanizmy, różnice między roślinami i zwierzętami, biochemiczne podstawy zasad prawidłowego odżywiania się).

11. Procesy anaboliczne lipidów, metabolity wtórne roślin pochodne lipidów.

12. Przyswajanie azotu i jego przemiany w biosferze ze szczególnym uwzględnieniem roli roślin.

13. Katabolizm związków azotu oraz biosynteza wybranych związków azotowych u roślin.

14- 15. Biochemia procesu fotosyntezy - przebieg, modyfikacje środowiskowe.

Ćwiczenia:

1. Zapoznanie z podstawowymi zasadami BHP oraz aparaturą badawczą

2-3. Węglowodany, reakcje charakterystyczne, wykrywanie i identyfikacja nieznanego cukrowca, oznaczanie ilości cukru metodą spektrofotometryczną w soku roślinnym

4-5. Tłuszcze, reakcje charakterystyczne, oznaczanie jakościowe w materiale roślinnym i zwierzęcym

6. Sprawdzian wiadomości z zakresu węglowodanów i lipidów

7. Identyfikacja aminokwasów na podstawie reakcji charakterystycznych. Oznaczanie jakościowe aminokwasów metodą chromatograficzną

8-9. Białka: wykrywanie, reakcje charakterystyczne, wysalanie i denaturacja. Oznaczanie ilościowe białka w materiale roślinnym metodą spektrofotometryczną

10. Sprawdzian wiadomości: aminokwasy i białka

11-12. Kinetyka enzymatyczna: wyznaczenie zależności aktywności enzymu od temperatury i stężenia substratu,

13. Enzymy: pomiar aktywności wybranych enzymów w materiale roślinnym

14.Kwasy nukleinowe: reakcje charakterystyczne, właściwości fizyczne, izolacja z materiału roślinnego i zwierzęcego

15. Sprawdzian wiadomości z zakresu budowy enzymów oraz kwasów nukleinowych

Zaliczenie ćwiczeń

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 50 godz.

w tym: wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 30 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 70 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. L. Stryer Biochemia 1986. PWN w Warszawie

2. A. Płażek, F. Dubert, M. Rapacz, R. Bączek-Kwinta, E. Pociecha, K. Hura, B. Jurczyk, W. Filek, J. Kościelniak 2013. Ćwiczenia z biochemii. Wyd. UR w Krakowie

3. Materiały własne otrzymane od prowadzacego

Uzupełniająca:

1. Kączkowski 2002. Podstawy biochemii. WN-T w Warszawie

2. B. Filipowicz, W. Więckowski 1990. Biochemia. PWN

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- potrafi scharakteryzować budowę chemiczną oraz przedstawić rolę podstawowych składników organicznych komórki (węglowodanów, lipidów, aminokwasów, białek, kwasów nukleinowych) w organizmach żywych.

- zna i prawidłowo lokalizuje podstawowe szlaki metaboliczne prowadzące do syntezy i rozkładu różnych związków organicznych.

- potrafi za pomocą poznanych metod laboratoryjnych oznaczać zawartość podstawowych metabolitów w materiale biologicznym.

Umiejętności:

- zgodnie z zasadami BHP potrafi przeprowadzić doświadczenie laboratoryjne

- potrafi prawidłowo zinterpretować otrzymane wyniki oraz odnieść je do danych literaturowych

Kompetencje społeczne:

- potrafi pracować i organizować pracę w zespole

- potrafi korzystać z programów komputerowych do obliczeń chemicznych

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny (test wyboru i uzupełnienia, zadania obliczeniowe lub pytania problematyczne)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

prawidłowe wykonanie eksperymentów na poszczególnych ćwiczeniach na bieżąco oceniane przez prowadzących pod względem poprawności ich rozwiązania oraz organizacji pracy w zespole.

Ocena końcowa z ćwiczeń:

średnia uzyskana z poszczególnych ćwiczeń.

Udział ćwiczeń i wykładów w końcowej ocenie:

0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena końcowa z ćwiczeń

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmio

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Bączek-Kwinta, Marcin Rapacz
Prowadzący grup: Renata Bączek-Kwinta, Marcin Rapacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Hura
Prowadzący grup: Katarzyna Hura, Jakub Pastuszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Hura
Prowadzący grup: Katarzyna Hura, Jakub Pastuszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.