Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza finansowa gospodarstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.AFG.SM.RROER Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa gospodarstw
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Rolnictwo, sp. produkcja roślinna, 3 sem. II stopień, stacj. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Rolnictwo / ECTS: 3 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i Poziom: SM

Status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami analizy finansowej w gospodarstwach rolnych. Główne treści merytoryczne dotyczą zasad budowy oraz analizy i oceny sprawozdań finansowych w gospodarstwie. Słuchacze zapoznają się z możliwościami wykorzystania danych systemu FADN do przeprowadzenia analiz porównawczych zarówno w układzie statycznym jak i dynamicznym z uwzględnieniem zmian wartości pieniądza w czasie.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Źródła informacji o gospodarstwie rolnym (1 godz.)

2. Podstawowe kategorie nakładów, kosztów, produkcji i dochodów. Rachunek dochodu z gospodarstwa rolnego (1 godz.)

3. Wartość pieniądza w czasie. Prosta analiza dynamiczna wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego (1 godz.)

4. Efektywność wykorzystania czynników produkcji (1 godz.)

5. Wycena wynagrodzenia pracy własnej w gospodarstwie rolnym (1 godz.)

6. Analiza struktury kosztów w gospodarstwie (1 godz.)

7. Wycena składników majątku gospodarstwa (1 godz.)

8. Pozioma analiza bilansu gospodarstwa rolnego (1 godz.)

9. Pionowa analiza bilansu gospodarstwa rolnego (1 godz.)

10. Analiza rentowności (1 godz.)

11. Analiza płynności finansowej (1 godz.)

12. Analiza wypłacalności (1 godz.)

13. Analiza przepływów finansowych (1 godz.)

14. Analiza progu rentowności i ocena efektywności inwestycji w gospodarstwie rolnym (1 godz.)

15. Podsumowanie zajęć (1 godz.)

Ćwiczenia:

1. Zajęcia organizacyjne (1 godz.)

2. Podstawowe kategorie nakładów, kosztów, produkcji i dochodów. Rachunek dochodu z gospodarstwa rolnego - zadania (1 godz.)

3. Wartość pieniądza w czasie. Prosta analiza dynamiczna wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego - zadania (1 godz.)

4. Efektywność wykorzystania czynników produkcji - zadania (1 godz.)

5. Wycena wynagrodzenia pracy własnej w gospodarstwie rolnym - zadania (1 godz.)

6. Analiza struktury kosztów w gospodarstwie - zadania (1 godz.)

8. Pozioma analiza bilansu gospodarstwa rolnego - zadania (1 godz.)

9. Pionowa analiza bilansu gospodarstwa rolnego - zadania (1 godz.)

10. Analiza rentowności - zadania (1 godz.)

11. Analiza płynności finansowej - zadania (1 godz.)

12. Analiza wypłacalności - zadania (1 godz.)

13. Analiza przepływów finansowych - zadania (1 godz.)

14. Analiza progu rentowności i ocena efektywności inwestycji w gospodarstwie rolnym - zadania (1 godz.)

15. Zaliczenie przedmiotu (1 godz.)

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 40 godz., ECTS: 1,4; w tym:

‒ wykłady 15 godzin

‒ ćwiczenia 15 godzin

‒ egzamin ustny 1

‒ konsultacje 9 godzin

Razem 40 godzin tj. 1,4 pkt. ECTS

e-learning: 0 godz., ECTS: 0

Praca własna: 50 godz., ECTS: 1,6

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE. warszawa 2007.

2. Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z.: Rachunkowość rolnicza. Difin. Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Waśniewski T. , Skoczylas W.:Zasady analizy finansowej w praktyce. Fundacja Rozwoju Rachunkowości. Warszawa 2002.

2. Wyszkowska Z.: Rachunkowość w przedsiębiorstwach rolniczych. Difin. Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza;

- student zna podstawowe pojęcia dotyczące finansów gospodarstwa,

- student posiada wiedzę z zakresu metod i technik analizy finansowej gospodarstwa,

Umiejętności;

- student potrafi wykonać bilans majątkowy na podstawie zapisów zaszłości w gospodarstwie,

- student potrafi wykonać obliczenia wskaźników analizy finansowej i je zinterpretować,

Kompetencje społeczne;

- student potrafi doradzić i poinstruować rolnika indywidualnego w zakresie wykonania analizy finansowej gospodarstwa i pomóc wyciągnąć wnioski z tej analizy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (Wiedza, Umiejętności lub Kompetencje Społeczne) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

Zajęcia będą miały charakter projektowy. W trakcie 10 spośród 15 planowanych zajęć student wykona projekty obliczeniowe składające się ze wstępu teoretycznego, części obliczeniowej i analitycznej, podsumowania i odnośników do literatury (wg wzoru). Projekty będą oceniane w skali 0-5 pkt., oprócz wartości merytorycznej ocenie będzie podlegała również estetyka wykonania.

Wykłady:

Zaliczenie ustne. Rozmowa na temat zagadnień teoretycznych wykorzystywanych w projektach (0-10 pkt.)

Ocena końcowa:

Ustalenie ostatecznej oceny z przedmiotu będzie miało miejsce na podstawie sumy punktów uzyskanych za złożone projekty (0-50 pkt.) oraz zaliczenia ustnego wykładów (10 pkt.). Ocena końcowa zostanie wystawiona poprzez podzielenie sumy uzyskanych punktów przez 10.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

Brak praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.