Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3.STM.SI.RROXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna
Jednostka: Katedra Statystyki Matematycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECTS: 3/ semestr: 3

profil ogólnoakademicki/forma i poziom: SI

Status: kierunkowy

wymagania wstępne: brak

Cel Przedmiotu:Zapoznanie z praktycznymi metodami statystyki matematycznej znajdującymi zastosowanie w badaniach rolniczych.

Program nauczania obejmuje treści dotyczące estymacji parametrów charakteryzujących populacje i próby oraz treści związane z weryfikacją wybranych hipotez statystycznych i analizą współzależności zjawisk.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Zarys historyczny rozwoju dyscypliny. Materiał statystyczny i jego prezentacja

2.Problemy agregacji informacji statystycznej ( szeregi szczegółowe i szeregi rozdzielcze).

3.Przeciętne miary położenia .

4.Miary zróżnicowania .

5.Elementy rachunku prawdopodobieństwa.

6.Prawdopodobieństwo warunkowe, wzór Bayesa.

7.Analiza współzależności,

8.Współczynnik korelacji liniowej Pearsona i jego zastosowania.

9. Współczynnik korelacji rang Spearmana. Sprawdzian pisemny.

10.Regresja liniowa i jej wykorzystanie we wnioskowaniu statystycznym.

11.Model regresji liniowej.Parametry strukturalne i parametry struktury stochastycznej równania.

12.Weryfikacja hipotez statystycznych- pojęcia wstępne.

13.Testy parametryczne- testy dla średniej, test dla dwóch średnich -przykłady zastosowań

14.Testy parametryczne- cd. testy dla wariancji,test dla współczynnika korelacji test dla współczynników regresji.

15.Testy nieparametryczne-testy zgodności i niezależności.

Ćwiczenia:

1. Materiał statystyczny, rodzaje skal pomiarowych. Histogram.

2.Charakterystyka szeregu szczegółowego i rozdzielczego.

3.Wyznaczanie miar przeciętnych dla szeregu szczegółowego, punktowego i rozdzielczego.

4.Wyznaczanie miar dyspersji dla szeregu szczegółowego, punktowego i rozdzielczego.

5.Elementy kombinatoryki w zadaniach praktycznych.

6. Własności miary prawdopodobieństwa- zastosowania.

7. Prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite, wzór Bayesa.

8.Wyznaczanie współczynnika korelacji liniowej Pearsona.

9. Współczynnik korelacji rang Spearmana

10.Model regresji liniowej.Parametry strukturalne.

11 Zastosowanie modeli regresji liniowej-do badania współzależności zjawisk.

12.Testy parametryczne- testy dla średniej, test dla dwóch średnich -zastosowania.

13.Testy parametryczne- cd. testy dla wariancji,test dla dwóch wariancji

test dla współczynnika korelacji test dla współczynników równania regresji.

14. Sprawdzian pisemny

15.Testy nieparametryczne-testy zgodności i niezależności.

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego: 35 godz.

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz.

praca własna 45 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1.Karol Kukuła, Elementy statystyki w zadaniach, , PWN 2003,

2.Jerzy Greń, Statystyka matematyczna modele i zadania, , PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student :

Wiedza:

-zna założenia warunkujące możliwości zastosowania poznanych metod statystycznych

-zna wzory na obliczenie podstawowych miar statystycznych, ich własności i interpretacje.

Umiejętności:

- wybiera właściwą procedurę prowadzącą do rozwiązania danego problemu oraz potrafi uzasadnić ten wybór

- poprawnie przeprowadza niezbędne obliczenia, opisuje i interpretuje otrzymane wyniki,

- rozwiązuje wybrane problemy praktyczne w oparciu o poznane metody statystyczne

Kompetencje społeczne:

-student umie organizować pracę w małym zespole

-student umie zaplanować etapy i rozdzielić zadania w realizacji przedsięwzięcia grupowego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny złożony z zadań polegających na dobraniu odpowiednich metod, wykonaniu obliczeń i interpretacji wyników.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia definiowaną w następujący sposób:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K)

przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student

uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 -

średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie wyników dwóch sprawdzianów pisemnych oraz ocen uzyskanych z odpowiedzi ustnych. Przyjęto

zakresy procentowe niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen takie same jak w przypadku oceny wykładów

Ocena z kursu jest średnią ocen z wykładów i ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Badach
Prowadzący grup: Elżbieta Badach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Szewczyk
Prowadzący grup: Janina Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.