Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plant Physiology and Biochemistry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2sa.PPH.SI.RROEZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Plant Physiology and Biochemistry
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: AGRICULTURE/ ECTS: 6/ semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki/ forma i poziom: SM

Status: kierunkowy/ fakultatywne

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularną organizacją życia, budową i właściwościami związków organicznych budujących organizmy, ich przemianami oraz mechanizmami regulacji procesów metabolicznych i przenoszenia energii. Studenci zostaną też zapoznani z podstawowymi technikami analiz biochemicznych.

Omówione zostaną zagadnienia związane z postrzeganiem przyrody jako zbioru funkcjonalnie ze sobą powiązanych prostych przemian decydujących o złożoności układów biologicznych dzięki wzajemnym powiązaniom i regulacjom.

The aim of the course is to explain basic life processes, the functioning of plant organisms as a basis for growth, development and yield, processes of the uptake, exchange and transformation of matter and energy, affected by various factors.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Molecular organization of life

1.1. Structure and properties of groups of organic compounds essential for the functioning of living organisms: carbohydrates and lipids, structure of biological membranes.

1.2. Structure and properties of groups of organic compounds essential for the functioning of living organisms: proteins and nucleic acids

1.3. Enzymes, their function. regulation of enzyme activity.

2. Water in plants

2.1. Osmotic properties of cells, diffusion and osmosis, mechanisms for the collection and conduction of water.

2.2. Transpiration, plant water balance and the possibility of regulation of water balance in agricultural practice.

3. Plant mineral nutrients

3.1. The role of individual minerals, physiological mechanisms for collection and transport of ions.

3.2. Effect of external factors on mineral uptake, laws governing the mineral nutrition of plants.

4. Photosynthesis

4.1. The mechanism of photosynthesis and its modifications in different plants.

4.2. Ecology of photosynthesis and assimilate translocations

5. Anabolism and catabolism of carbohydrates, proteins and fats, respiratory processes

5.1. The processes of degradation of sugars – cellular respiration.

5.2. Biosynthesis and catabolism of lipids and fatty acids.

5.3. Mechanisms of regulation of metabolic processes and energy transfer.

5.4. Biosynthesis of nitrogen containing compounds (aminoacids, nucleotides, proteins, nucleic acids).

6. Plant growth and development

6.1. Plant growth regulators

6.2. Developmental signals, regulation of morphogenesis

Ćwiczenia:

1. Structural biochemistry – quantitative, qualitative and functional analysis

1.1. Carbohydrates.

1.2. Lipids.

1.3. Amino acids.

1.4. Proteins.

1.5. Enzymes.

1.6. Nucleic acids.

1.7. Photosynthetic pigments.

2. Water in plants

2.1. Osmotic processes.

2.2. Collection and transport of water; Transpiration.

3. Mineral nutrients: Plant growth on a medium full and on media devoid of individual elements, deficiency symptoms; The antagonism of ions; Effects of salinity and pH of the substrate on plant growth.

4. Photosynthesis:

4.1. Extraction and separation of photosynthetic pigments, chemical properties of the chlorophyll

4.2. Absorption spectrum of chlorophyll, chlorophyll fluorescence – observation and explanation

4.3. Photosynthates in scale leaves of onion bulb, the pattern of CO2 assimilation of C3 and C4 plants. Can the contemporary climate alterations favour one of this group?

5. Plant growth and development

5.1. Comparative analysis of plant growth; Determination of plant growth zones; The effects of external factors and plant hormones on growth.

5.2. Plant movements

5.3. Reasons and methods for breaking seed dormancy; Effect of vernalization on generative development of plants; Effect of daylength on plant growth.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 65 godz.

w tym: wykłady 30 godz.

ćwiczenia i seminaria 30 godz.

Konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 115 godz.

Literatura:

1. Materiały wykładowe, konspekty

2. Taiz L., Zeigler E. „Plant Physiology, 5th edition (co najmniej 5. wydanie).

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu:

Wiedza:

- posiada podstawową wiedzę o strukturze makrocząstek i ich funkcji biologicznej, potrafi rozpisać wzory biocząsteczek,

- zna podstawowe procesy biochemiczne zachodzące w organizmach roślinnych i potrafi je opisać słownie i schematami,

- zna biochemię procesu fotosyntezy, oddychania komórkowego i przemian azotu w organizmach oraz potrafi je pisać słownie i schematami.

Umiejętności:

- posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym (pipety, mieszadła, łaźnie),

- oblicza wyniki pomiarów biochemicznych,

- analizuje związki pomiędzy różnymi szlakami metabolicznymi.

Kompetencje społeczne:

- rozwiązuje przedstawione zadania w zespole lub samodzielnie

- rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji,

- rozumie znaczenie interdyscyplinarnego podejścia do problemów biologicznych w laboratorium i we współczesnym świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - pytania problemowe, test wyboru, test uzupełnienia (forma mieszana - moduły).

Przyjęto procentową skalę efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Zaliczenie ćwiczeń:

Podstawą zaliczenia jest: 1) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych (skala +/-) 2) zaliczenie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych (skala +/-), 3) zaliczenie wszystkich trzech sprawdzianów pisemnych (min. 3 w skali 2 - 5), istnieje możliwość dwukrotnego poprawiania oceny. Zaliczenie końcowe stanowi średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych w pkt. 3, zaokrąglona do oceny połówkowej. Dopuszcza się niezaliczenie jednego sprawozdania lub jednokrotnego nieprzygotowania do zajęć.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Bączek-Kwinta
Prowadzący grup: Renata Bączek-Kwinta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Bączek-Kwinta
Prowadzący grup: Renata Bączek-Kwinta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Bączek-Kwinta
Prowadzący grup: Renata Bączek-Kwinta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)