Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie procesami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.ZPR.SM.REKZX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie procesami
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia 2 st. , stacj. zarządzanie i marketing - p.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Opanowanie podstawowych pojęć dotyczących procesu metod i narzędzi usprawniania procesów.

Koncepcje procesowe w zarządzaniu, metody zarządzania procesami, metody i techniki usprawniania procesów produkcji, systemy produkcji

Pełny opis:

Wykłady:

1. Funkcje organizacji (1h)

2.Podejście procesowe w koncepcjach zarządzania (1h)

3. Definicja procesów według różnych kryteriów (1h)

4. Metody stosowane w zarządzaniu procesami (1h)

5. Projektowanie procesów (1h)

6. Metody i techniki usprawniania procesów (2h)

7. Kierowanie rozwojem organizacji (2h)

8. Formy organizacji procesów (2h)

9. Współczesne techniki produkcyjne (1h)

10. Zarządzanie systemami (1h)

11. Struktura procesu- aspekt organizacyjny (1h)

12. Struktury produkcyjne (1h)

Ćwiczenia:

1.Kryteria wyodrębniania funkcji w organizacji (1h)

2.Rodzaje procesów ich definiowanie i rozpoznawanie (1h)

3.Stosowanie metod w zarządzaniu procesami (2h)

4.Techniki projektowania procesów (1h)

5.Narzędzia modyfikacji procesów – usprawnianie i racjonalizacja (2h)

6.Działania inwestycyjno-operacyjne w rozwoju przedsiębiorstwa (1h)

7.Kultura organizacji jako element rozwoju (1h)

8.Ocena form organizacji procesów pracy i produkcji (2h)

9.Wyodrębnianie struktur produkcyjnych (1h)

10.Zarządzanie systemami w organizacji (1h)

11.Organizacyjny aspekt struktury procesu (1h)

12.Zarządzanie procesami w zmieniającym się otoczeniu (1h)

Literatura:

Duplik I: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Placet Agencja Wydawnicza, Wydanie 5 W-wa 2000

Ekonomika i kierowanie rozwojem przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod redakcją Janusza Żurka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i i instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur,

- student ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami w odniesieniu do wybranych struktur i kategorii więzi społecznych,

- student umie identyfikować procesy wg różnych kryteriów w przedsiębiorstwach branży żywnościowej, rozpoznaje problemy usprawniania procesów, zna sposoby kierowania i zarządzania systemami.

umiejętności:

- potrafi określić strukturę produkcyjną danego podmiotu branży żywnościowej,

- potrafi wyodrębnić funkcje w organizacji,

- zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz procesów w nich zachodzących,

- ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości.

kompetencje społeczne:

- docenia potrzebę stałego poszerzania wiedzy w zakresie zarządzania procesami,

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, odpowiednio określać priorytety służące realizacji określonego zadania,

- posiada umiejętność myślenia twórczego i krytycznego, otwartego zarówno na samodzielne, jak i grupowe rozwiązywanie problemów.

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin - forma pisemna (test) z treści wykładów

- kolokwium pisemne w trakcie semestru i na koniec z treści ćwiczeń oraz wykonanie zadań domowych (udział w projekcie)

Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady: 15 godz.

ćwiczenia: 15 godz.

egzamin końcowy: 1 godz.

konsultacje: 7 godz.

Razem: 38 godz.: 25 = 1,52 (2 pkt ECTS)

przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz.

przegląd literatury przedmiotu - 5 godz.

wykonanie zadanego tematu (udział w projekcie) - 15 godz.

przygotowanie do kolokwium - 15 godz.

przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

Razem godz. praktyczne: 60 godz. : 25 = 2,4 (2 pkt ECTS)

Ogółem - 4 pkt ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)