Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie komputerów w badaniach naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.ZKBN.SM.RROXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie komputerów w badaniach naukowych
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Strona przedmiotu: http://matrix.ur.krakow.pl/~twojtowicz/zkbn/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie wybranych technik oraz programów komputerowych mających zastosowanie w badaniach naukowych.

W czasie zajęć zostaną omówione zasady posługiwania się internetowymi bazami literaturowymi ze szczególnym uwzględnieniem strategii wyszukiwania danych. Przedstawione będą techniki pozyskiwania obrazów cyfrowych, ich przetwarzania oraz analizy w pomiarach biometrycznych, a także zagadnienia związane z obsługą wybranych pakietów statystycznych.

Pełny opis:

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Zapoznanie się z obsługą internetowych baz danych literaturowych. Strategia wyszukiwania danych bibliograficznych - praca wykonana w kilkuosobowych zespołach w oparciu o przyjęte założenia - 4 godz.

2. Komputerowa analiza obrazu: zastosowanie w badaniach, sposoby uzyskiwania obrazów cyfrowych. Filtry graficzne: rodzaje i zastosowanie - 2 godz.

3.Wprowadzenie do obsługi programów ImageJ oraz ImageTool. Wykonanie pomiarów biometrycznych obiektów roślinnych na podstawie obrazów cyfrowych przygotowanych przez studentów. Praca wykonana w kilkuosobowych zespołach w oparciu o przyjęte założenia - 6 godz.

4. Wprowadzenie do obsługi pakietu Statistica. Analiza doświadczeń jedno- i wieloczynnikowych, testy statystyczne post-hoc, graficzna prezentacja danych - 4 godz.

5.Wprowadzenie do obsługi programu R. Instalowanie dodatkowych modułów i tworzenie własnych procedur. Analiza doświadczeń jedno- i wieloczynnikowych, testy statystyczne post-hoc, graficzna prezentacja danych.- 6 godz.

6.Statystyczne opracowanie danych uzyskanych w komputerowej analizie obrazu - praca wykonana w kilkuosobowych zespołach w oparciu o przyjęte założenia - 4 godz.

7. Wprowadzenie do zagadnienia sztucznych sieci neuronowych. Prezentacja działania prostej SSN w programie Microsoft Excel -3 godz.

8. Ocena projektów i zaliczenie ćwiczeń - 1 godz.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 50; ECTS: 2

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: --; ECTS: --

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: --; ECTS: --

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Strona internetowa: http://matrix.ur.krakow.pl/~twojtowicz/zkbn/

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o wybranych technikach i programach komputerowych wykorzystywanych w badaniach naukowych

Umiejętności:

- korzysta z komputerowego wspomagania w zakresie zbierania danych, obliczeń, interpretacji oraz prezentacji wyników

- wykonuje samodzielne lub w zespole pod kierunkiem opiekuna eksperymenty naukowe, analizuje ich wyniki i wyciąga wnioski

- wyszukuje, dokonuje selekcji i korzysta z publikacji naukowych

Kompetencje społeczne:

- organizuje prace w kilkuosobowym zespole w celu wykonania określonego zadania

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące uzyskane za:

1. sporządzenie raportu z wyników wyszukiwania w bazach danych literaturowych

2. wykonanie analizy komputerowej obrazu cyfrowego

3. statystyczne opracowanie danych uzyskanych w komputerowej analizie obrazu

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.