Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie komputerów w badaniach i doradztwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.ZKBN.SM.RROAP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie komputerów w badaniach i doradztwie
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Rolnictwo, sp. produkcja roślinna, 2 sem. II stopień, stacj. obowiązkowe
Strona przedmiotu: http://matrix.ur.krakow.pl/~bkulig
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : ROLNICTWO: / ECTS: 3 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: do wyboru

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest poznanie i zdobycie umiejętności posługiwania się programami służącymi do doradztwa rolniczego: Bit-farma, PlanoRS, Dopłaty bezpośrednie i plany rolnośrodowiskowe, WinPsze i Ana-pig i inne. Ponadto studenci nauczą się obsługi programów statystycznych STAT, AWAR oraz Statistica niezbędnych do obliczeń statystycznych i graficznej prezentacji wyników badań własnych.

Przedmiot stanowi poszerzenie wiedzy o programach komputerowych zdobytych na studiach I stopnia. Ćwiczenia odbywają się w sali komputerowej i będą obejmować wykorzystanie internetu, programów statystycznych przydatnych w pracy badawczej oraz programów użytkowych wykorzystywanych w praktyce rolniczej.

Pełny opis:

Ćwiczenia:

1. Strony internetowe związane z doradztwem rolniczym

2. Excel – przygotowanie danych do obliczeń statystycznych, automatyzacja obliczeń, doświadczenia bezpowtórzeniowe

3. Obsługa programów statystycznych: STAT

4. Analiza wariancji wybranego doświadczenia za pomocą programu Stat, w tym synteza z wielolecia.

5. Obsługa statystycznych programów: AWAR

6. Analiza wariancji wybranego doświadczenia za pomocą programu AWAR (model stały i mieszany)

7. Podstawowe zagadnienia związane z obsługą i i wykorzystaniem pakietu Statistica.

8. Obliczenia z wykorzystaniem pakietu Statistica.

9. Obliczenie własnych wyników badań oraz ich prezentacja (opracowanie graficzne Excel, Statistica)

10. Bitfarma - obsługa programu

11. Bitfarma – sporządzanie planu nawożenia pól, ochrona roślin

12. Dopłaty bezpośrednie, plany rolnośrodowiskowe - projekt

13. Programy doradcze w ochronie roślin i nawożeniu

14. Programy w produkcji zwierzecej - demonstracja: Winpasze i AnaPig

15. Sprawdzanie projektów. Zaliczenie

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 35, ECTS** 1,4

w tym:

wykłady (podać liczbę godzin) 0 godz.

ćwiczenia i seminaria (podać liczbę godzin) 30 godz.

konsultacje (podać liczbę godzin) 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże (podać liczbę godzin) 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu (podać liczbę godzin) 3 godz.

praca własna (1,6 ECTS**) 40 godz.

Literatura:

Strona internetowa: matrix.ur.krakow.pl/~bkulig

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o wybranych programach komputerowych przydatnych w organizacji produkcji rolniczej i badaniach naukowych,

Umiejętności:

- wykorzystuje internet oraz pragramy użytkowe do realizacji postawionych zadań;

- porównuje przydatność omawianych programów do rozwiązywania określonych zadań,

- dokonuje obliczeń i sporządza reporty będące efektem umiejętności obsługi wybranych programów statystycznych

- przygotowuje projekt planu rolnośrodowiskowego

Kompetencje społeczne:

- docenia potrzebę wykorzystania technik komputerowych w organizacji procesu produkcyjnego w rolnictwie

- w ramach zespołu dokonuje rozdziału zadań lub spełnia wyznaczone funkcje,

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Oceny formujące (w trakcie) za:

- sporządzenie raportu i interpretacja analizy wariancji wykonanej programem STAT,

- sporządzenie raportu i interpretacja analizy wariancji wykonanej programem AWAR,

- wykonanie obliczeń (regresja i analiza wariancji) i prezentacji graficznych w programie Statistica

- sporządzenie zespołowego projektu planu nawożenia w programie Bit-Farma

- sporządzenie zespołowego projektu planu rolnośrodowiskowego i/lub dopłat bezpośrednich.

Ocena końcowa: średnia ocen uzyskanych w trakcie semestru

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu + 0,4 ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Oleksy
Prowadzący grup: Andrzej Oleksy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Oleksy
Prowadzący grup: Andrzej Oleksy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Oleksy
Prowadzący grup: Andrzej Oleksy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)