Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasady dobrej praktyki rolniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.ZDP.SM.RROAP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady dobrej praktyki rolniczej
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Kierunek Studiów: Rolnictwo/ECTS:3/semestr 2

Profil: Ogólnoakademicki/Forma i poziom: SM

Statut: Kierunkowy/Fakultatywny

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych wiadomości dotyczących uprawy roli i roślin.

Celem przedmiotu jest przedstawienie głównych zasad prowadzenia produkcji rolniczej w zgodzie z wymogami dobrej praktyki rolniczej.

Program nauczania obejmuje problematykę dotyczącą m.in. prowadzenia gospodarstwa rolnego, a w szczególności produkcji roślinnej z prowadzeniem bilansu składników mineralnych i substancji organicznej oraz integrowanej metody ochrony roślin. Zostaną omówione metody ochrony gruntów rolnych przed niszczącym działaniem erozji oraz funkcja produkcyjna i oddziaływanie gospodarstwa (produkcja roślinna i zwierzęca) na środowisko.

Pełny opis:

Wykłady:

1-3. Przepisy prawne w obrębie ochrony środowiska, organizacja produkcji roślinnej i jej wpływ na bilans składników mineralnych i organicznych,

4-6. Zasady integrowanej ochrony w ograniczeniu zachwaszczenia roślin uprawnych,

7-9. Prowadzenie produkcji zwierzęcej i jej oddziaływanie na środowisko (składowanie nawozów naturalnych i ich poprawne stosowanie),

10-12. Działania ograniczające negatywny wpływ produkcji roślinnej na intensywność procesów erozyjnych i degradacji fizycznej gleb,

13-15. Nowe tendencje w zasadach dobrej praktyki (wzajemna zgodność) oraz potrzeba uzupełniania wiedzy przez całe życie.

Ćwiczenia:

1-15. Projekt (ćwiczenia 1-15) płodozmianu dostosowanych do warunków glebowo-klimatycznych. Praca wykonywana w oparciu o przyjęte założenia. Ćwiczenia: przydział założeń, opis metody, obliczanie struktury zasiewów i struktury stada zwierząt, dobór i konstruowanie płodozmianu, konfrontacja produkcyjności i zapotrzebowania, waloryzacja płodozmianu, ocena sprawozdania, ocena projektu.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 40 godz.

w tym:

wykłady15 godzin

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 5 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 5 godz.

e-learning 0 godz.

praca własna 35 godz.

Literatura:

1. Duer I., Fotyma M,. Madej A. 2004. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, ss. 93, Warszawa 2004.

2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 2004. Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, ss. 56, Warszawa 2004.

3. Upowszechnianie Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej. 2003. Cz. I. Zasady Dobrej Praktyki w Zakresie Nawożenia, s. 1-260. Cz. II. Umocowania Prawne i Organizacyjne Wdrażania Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, s. 1-287. IUNiG Puławy 2003.

Efekty uczenia się:

1. student zna podstawowe zasady, metody, techniki, technologie pozwalające wykorzystać w sposób bezpieczny dla środowiska potencjał przyrody w produkcji roślinnej.

2. student zna podstawowe zasady dobrej praktyki rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,

3. zna podstawowe zasady konstrukcji płodozmianu dla określonych warunków glebowo-klimatycznych,

4. zna sposoby ograniczenia negatywnych skutków produkcji rolniczej na środowisko,

5. zna zasady planowania dawek i terminów stosowania nawozów naturalnych i mineralnych pod konkretne rośliny uprawne.

Umiejętności:

1. potrafi zaprojektować płodozmian dostosowany do określonych warunków glebowo-klimatycznych oraz zabezpieczającego bazę paszowa dla posiadanych zwierząt

2. potrafi poprawnie zaproponować różne metody ograniczenia występowania chwastów w konkretnych roślinach uprawnych,

3. potrafi poprawnie przeprowadzić bilans podstawowych składników odżywczych i materii organicznej w płodozmianie,

Kompetencje społeczne:

1. realizuje prace w małych zespołach w celu wykonania określonego zadania.

2. akceptuje zasady kodeksu dobrej praktyki rolniczej w produkcji roślinnej i zwierzęcej

3. rozumie konieczność ciągłego dokształcania się wynikającą z postępu technologicznego i zmian w ustawodawstwie.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące: (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonane obliczenia i działania realizowane indywidualnie w trakcie prac nad projektem. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i umiejętność korzystania z materiałów źródłowych.

2. Poprawność wykonania projektu.

Ocena końcowa (formującą): średnią z ocen formujących.

Wykłady

Ocena podsumowująca: egzamin pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji).

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa=0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)